POISTOT (HO 19.11.2015)


Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastauspyyntö valitukseen.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

VASTAUSPYYNTÖ
2. osasto

15.8.2006
Diaarinro R 06/794

Pertti Juhani Manninen
...
...

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815

ASIA

Kunnianloukkaus

VALITTAJAT

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

VASTAUSPYYNTÖ JA MÄÄRÄAIKA

Hovioikeus varaa Teille tilaisuuden antaa kirjallinen vastaus oheen liitettyyn valitukseen. Vastaus on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 30.8.2006.

Määräajan jälkeen saapunut vastaus voidaan jättää huomiotta.

SEURAUS VASTAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

Jos Te ette vastaa, se ei estä asian käsittelyä hovioikeudessa. Asiaa ratkaistaessa otetaan tällöin huomioon Teidän käräjäoikeudelle esittämänne oikeudenkäyntiaineisto.

MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

Jos Teillä on este toimittaa vastaus määräajassa, hovioikeus voi myöntää määräajan pidennystä. Sitä on pyydettävä kuitenkin hovioikeudelta määräajan loppuun mennessä.

VASTAUKSEN SISÄLTÖ

Mitä vastauksessa on ilmoitettava ja mitä vastaamisessa muutoin on otettava huomioon, ilmenee oheen liitetystä ohjeesta.

VASTAAVA JÄSEN

Hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen

YHTEYSHENKILÖ

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa toimistosihteerit Kaisa Sundholm / Sari Kuusela tai viskaali Mikko Tuomi.

KIRJAAMON OSOITE JA AUKIOLOAIKA

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo
Rantakatu, Hovioikeudenpuisto
PL 217
65101 VAASA

telekopio: 010 364 1695
sähköposti: vaasa.ho@om.fi
aukioloaika: 8.00 - 16.15

Vastauskirjelmän voi toimittaa kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina (liitetiedostot RTF-muodossa). Vastauksen lähettäminen tapahtuu lähettäjänvastuulla.

Sari Kuusela
Sari Kuusela
Toimistosihteeri

LIITE

Ohje vastaajalle


OHJE VASTAAJALLE

VASTAUKSEN SISÄLTÖ

Vastauksessa on ilmoitettava:
- asia ja diaarinumero, jossa vastaus annetaan
- myönnättekö vai kiistättekö valittajan muutosvaatimukset
- käsityksenne valittajan vaatimusten perusteista
- seikat, joihin haluatte hovioikeuden nojautua
- todisteet, joihin haluatte hovioikeudessa nojautua ja mitä kullakin todisteella haluatte näyttää toteen
- mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta.
Vastaukseen on liitettävä kirjalliset todisteet joita ei ole käräjäoikeuteen esitetty.

PÄÄKÄSITTELYPYYNTÖ

Jos haluatte, että hovioikeudessa toimitetaan suullinen pääkäsittely, Teidän on ilmoitettava:
1. syy pääkäsittelyn toimittamiseen
2. keitä asianosaisia on kuultava henkilökohtaisesti hovioikeudessa ja
3. keitä todistajia, asiantuntijoita ja todistelutarkoituksessa kuultavia henkilöitä on tarpeellista kuulla hovioikeudessa.

Edellä kohdassa 2 ja 3 mainitut seikat on vastauksessa ilmoitettava myös silloin, kun valituksessa on pyydetty pääkäsittelyä.

Hovioikeudessa kuultavien henkilöiden postiosoite ja puhelinnumero on ilmoitettava hovioikeudelle.

Jos pyytäessänne pääkäsittelyä nojaudutte käräjäoikeuden tuomiosdta ilmeneviin käräjäoikeudessa esitetyihin perusteisiin ja todisteisiin, voitte vastauksessanne näiltä osin vain viitata luettelomaisesti käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevään, mainittuja perusteita ja todisteita yksityiskohtaisesti selostamatta.

VETOAMISRAJOITUS RIITA- JA HAKEMUSASIOISSA

Näissä asioissa Te ette saa hovioikeudessa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa.

Vetoaminen on kuitenkin sallittu, jos Te saatte todennäköiseksi, että TE ette ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai Teillä on ollut muutoin pätevä aihe olla tekemättä niin. Jos vetoatte tällaiseen seikkaan tai todisteeseen, Teidän on ilmoitettava syy, miksi siihen vetoaminen olisi sallittua hovioikeudessa.

Vasta hovioikeudessa esitetty kuittausvaatimus voidaan jättää tutkimatta, jos sitä ei voida vaikeudetta tutkia.

VASTAUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA YHTEYSTIEDOT

Vastauskirjelmä on vastauksen antajan tai, jos hän ei ole itse sitä laatinut, laatijan allekirjoitettava.

Jos vastauksen laatii asiamies, vastaukseen on liitettävä antamanne valtakirja ellei asiamies ole asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai rikosasioissa asianomistajaa edustava virallinen syyttäjä.

Vastauskirjelmästä on ilmettävä postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset tehdään. Jos osoite muuttuu, uusi osoite on viipymättä ilmoitettava hovioikeuden kirjaamoon.

JÄLJENNÖS VASTAUSASIAKIRJOISTA

Vastauskirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista on annettava jäljennös.

VASTAUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Asiakirjat voi toimittaa hovioikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.


Oheen liitetty valitus.
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastauspyyntö valitukseen.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Vastauspyyntö valitukseen - VALITTAJAT Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - Diaarinro R 06/794 - Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Sivun alkuun!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016