Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Haaste.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Eirola/Lehtonummi
PL 534
40101 Jyväskylä
Puhelin 010 364 8113 Fax 010 364 8149

TIEDOKSIANTOTODISTUS
3.2.2006 Asiano: R 05/2307

MANNINEN PERTTI JUHANI ...
...
...
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Käsittelypäivä
Tiistai 18.4.2006
Syyttäjä
Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas
Vastaaja(t)
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja(t)
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Yllämainittuun asiaan liittyvä haaste liitteineen on annettu tiedoksi Pertti Manniselle
Tiedoksiannon vastaanottajalle on samalla annettu jäljennökset asiakirjoista.
Tiedoksiantoaika- ja paikka
Laukaa 15.3.06
Tiedoksiannon toimittajan allekirjoitus
(jotakin)
Virkasaema, nimen selvennys ja pyhelinnro
-
Viimeinen tiedoksiantopäivä: 07.04.2006
Haastettu henkilökohtaisesti


JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Eirola/Lehtonummi
PL 534
40101 Jyväskylä
Puhelin 010 364 8113 Fax 010 364 8149

HAASTE RIKOSASIASSA
Kutsu pääkäsittelyyn

3.2.2006 Asiano: R 05/2307

MANNINEN PERTTI JUHANI
...
...
Vireille 21.12.2005
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Syyttäjä
Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas
Vastaaja(t)
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja(t)
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VASTAAJAN HAASTAMINEN
Käräjäoikeus haastaa Teidät vastaamaan oheisesta haastehakemuksesta ja asianomistajan vaatimusasiakirjasta ilmeneviin vaatimuksiin käräjäoikeuden pääkäsittelyn istunnossa.
ISTUNTO
Aika
Tiistai 18.4.2006, kello 9:00
Paikka
Jyväskylän käräjäoikeus
Vapaudenkatu 54
40100 Jyväskylä
Istuntosali 1
LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS JA POISSAOLON SEURAUKSET
Teidän on saavuttava käräjäoikeuden istuntoon henkilökohtaisesti esteettömän poissaolon varalta asetetun 350 euron sakon uhalla. Jos te jäätte ilman laillista estettä saapumasta käräjäoikeuden istuntoon tai käytätte asiamiestä sijastanne ja läsnäoloanne edelleen pidetään välttämättömänä, Teidät tuomitaan asetettuun uhkasakkoon ja asetetaan korkeampi uhkasakko tai määrätään Teidät tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.

VAATIMUKSIIN VASTAAMINEN
Teidän tulee istunnossa ilmoittaa kantanne Teitä vastaan esitettyihin vaatimuksiin (myönnättekö vai kiistättekö syytteen ja muut vaatimukset). Jos kiistätte syytteen ja/tai muun vaatimuksen, Teidän tulee ilmoittaa myös kantanne perustelut.

Jos Te aiotte esittää todisteita, käräjäoikeus kehottaa Teitä jo hyvissä ajoin ennen istuntoa kirjallisesti ilmoittamaan niistä samoin kuin siitä, mitä te kullakin todisteella aiotte näyttää toteen.

Teidän tulee myös toimittaa käräjäoikeuden kansliaa (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) ne kirjalliset todisteet, joihin vetoatte. Teidän tulee myös ilmoittaa todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot.

Jorma Eirola
Käräjätuomari Jorma Eirola

SALASSAPITO
Tämä asiakirja liitteineen on annettu Teille jutun asianosaisena. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimessa tai kun asia on jätetty sikseen. Tämänkin jälkeen osa oikeudenkäyntiaineistosta voi olla salassa pidettävää siten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta asetetuissa laeissa on säädetty.

Te ette saa ilmaista sivulliseille asianosaisasemanne perusteella saamianne tietoja, jotka koskevat muita kuin Teitä itseänne.

Jos Te paljastatte salassa pidettävän seikan tai käytätte salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi, Teidät voidaan tuomita rangaistukseen.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 23 § ja 24 §
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 9 §
Rikoslaki 38 luku 1 § ja 2 §

TURVATARKASTUS
Jyväskylän käräjäoikeudessa on käytössä turvatarkastus ja se suoritetaan metallinilmaisinporttia, käsikäyttöistä metallinilmaisinta ja tavaroiden läpivalaisulaitetta hyväksi käyttäen.

Turvatarkastuksessa tarkastetaan kaikki käräjäoikeuden pääovesta istuntotiloihin kulkevat ja muuta kautta istuntosaleihin kuljetettavat henkilöt.

LIITTEET
Haastehakemus
Asianomistajan kirjallinen vaatimus
Ohjeita vastaajalle


JYVÄSKYLÄN KIHLAKUNNAN SYYTTÄJÄNVIRASTO
PL 8
40101 Jyväskylä
Puhelin 0103626704 Fax 0103626720

HAASTEHAKEMUS
21.12.2005 Asianro R 05/1970
(Dno R 05/2307)

Jyväskylän käräjäoikeus

Syyttäjä
Sirpa Hautakangas
Kihlakunnansyyttäjä

Vastaajat
MANNINEN PERTTI JUHANI
Syytekohdissa 1

Asianomistajat
MONONEN PEKKA RAFAEL
Syytekohdissa 1

SYYTE
Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:
1. KUNNIANLOUKKAUS
(6160/R/0017992/05)
Rikoslaki 24 luku 9 §

1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Teonkuvaus
Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta (2121poistettu 24.02.2016) väittämällä internetissä pitämällään 12 sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut (113poistettu 24.02.2016). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Todistelu
- asianomistaja Pekka Monosen kuuleminen todistelutarkoituksessa;
- Mannisen laskuttaminen on perustunut suoritettuihin toimeksiantoihin
- Monosen toimiston saatavat Manniselta on vahvistettu hovioikeuden tuomiolla
- Mannisen nettikirjoittelu on ollut asianomistajaa loukkaavaa ja menettely on vahingoittanut asianajajan ammatin harjoittamista

-asianomistajan rikosilmoituksen liitteet;
- s. 4-16; nettisanomien sivustolla esiintyvät valheelliset tiedot
- s. 17-29; Vaasan hovioikeuden tuomio 5.11.2003 nro 1445, jolla Jyväskylän käräjäoikeuden 30.8.2002 nro 4851 laskuja koskeva tuomio on pysytetty (114poistettu 24.02.2016)
- s. 38: pyyntö asianomistajan tietojen poistamisesta sivustoilta

SYYTTÄJÄN MUUT VAATIMUKSET
Todistelukustannusten korvaaminen
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

LISÄTIETOJA
Syyttämispyyntö
Asianomistaja Pekka Mononen on esittänyt syyttämispyynnön 15.10.2005.

Seuraamuskannanotto
Manninen on tuomittava sakkorangaistukseen.

Allekirjoitus
Sirpa Hautakangas
Kihlakunnansyyttäjä

Luettelo haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta
6160/R/0017992/05 JYVÄSKYLÄ PL


OHJEITA VASTAAJALLE
Esitutkintapöytäkirja
Vastaajalla on oikeus saada esitutkintapöytäkirja käyttöönsä esittämällä poliisille tämä haaste.

Rangaistuksen lisäksi tuomittavat muut rikosoikeudelliset seuraamukset
Rangaistuksen lisäksi tuomioistuin voi muun muassa
- tuomita rikoksentekovälineen ja rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn valtiolle menetetyksi
- määrätä tuomitun korvaamaan valtiolle todistajalle maksetut korvaukset, päihdetutkimuskulut ja rikoksen uhrista ehkä hankitun lääkärintodistuksen lunastusmaksun sekä mahdolliset oikeuteen noutamisesta aiheutuneet kustannukset
- määrätä liikennejuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneen määräajaksi ajokieltoon.

Oikeudenkäyntiavustaja ja asiamies
Jos ette mielestänne selviydy oikeudenkäynnistä ilman avustajaa, Teidän on syytä hankkia oikeudenkäyntiavustaja jo hyvissä ajoin ennen asian istuntokäsittelyä.

Jos Teitä ei ole määrätty saapumaan istuntoon henkilökohtaisesti, saatte käyttää asiamiestä edustamaan itseänne oikeudenkäynnissä. Teidän on tällöin valtuutettava asiamiehenne antamalla tälle valtakirja.

Oikeudenkäyntiavustajana tai asiamiehenä saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut lakimies.

Oikeusapu
Oikeusapu voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka taloudellisen asemansa vuoksi ei vaikeuksitta kykene kokonaisuudessaan maksamaan asian käsittelystä aiheutuvia menoja. Oikeusapua ei kuitenkaan myönnetä, jos asialla katsotaan olevan asianomaiselle henkilölle vain vähäinen merkitys.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta kirjallisesti tai suullisesti. Hakemuslomakkeita saa mm. käräjäoikeuden kansliasta ja oikeusaputoimistosta.

Laillinen este
Laillisella esteellä tarkoitetaan sitä, että henkilö sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi on estynyt saapumaan istuntoon. Jos ilmoitetaan muu este, käräjäoikeus tutkii, voidaanko se hyväksyä. Esteestä on heti sen tultua tietoon ilmoitettava käräjäoikeuden kansliaan.

Asian käsittely
Asianosaisen on perehdyttävä asiaan niin hyvin, ettei asiankäsittelyä tarvitse hänen laiminlyöntinsä vuoksi lykätä tai peruuttaa.

Pääkäsittelyn aluksi syyttäjän ja/tai asianomistajan on esitettävä vaatimuksensa perusteluineen ja vastaajan ilmoitettava, myöntääkö vai kiistääkö hän vaatimukset. Tämän jälkeen asianosaisen tulee vuorollaan tarkemmin perustella kantaansa ja lausua vastapuolen perustelujen johdosta. Todistelun jälkeen asianosaisten on vielä esitettävä loppulausuntonsa. Tällöin asianosaisten tulee lausua käsityksensä todisteista ja siitä, miten asia heidän mielestään tulisi ratkaista kaiken pääkäsittelyssä esitetyn aineiston perusteella.

Jos asianosainen tahtoo pääkäsittelyssä esittää todisteen, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut, hänen on viipymättä ennen pääkäsittelyä saatettava se tuomioistuimen tietoon ja samalla ilmoitettava, mitä hän haluaa todisteella näyttää toteen.

Asia käsitellään istunnossa suullisesti. Asianosainen ei saa istunnossa lukea eikä antaa käräjäoikeudelle oikeudenkäyntikirjelmää tai muuta kirjallista lausumaa. Asianosainen saa kuitenkin lukea vaatimuksensa asiakirjasta ja käyttää kirjallisia muistiinpanoja muistinsa tueksi.


JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
PL 534
40101 Jyväskylä

ASIA
Asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus rikosasiassa R05/2307

(LEIMA: SUOMEN ASIANAJOLIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND
ASIANAJOTOIMISTO
PEKKA MONONEN KY
Vihertie 41-46 A1 01620 Vantaa
Puh. 09-878 4133 fax 09-890838)

ASIANOMISTAJA
Mononen Pekka
Vantaa
PROSESSIOSOITE
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa
Puh. 09-878 4133, 0400-400685
Fax. 09-890 838
VASTAAJA
Manninen Pertti Juhani

VAATIMUS
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan rikoksen johdosta aiheutuneena vahinkona yhteensä 4.716 euroa sekä lisäksi oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen myöhemmin esitettävän laskun mukaan.

SEIKAT JOIHIN VAATIMUKSET PERUSTUVAT
Vastaaja on syytteessä esitetyin tavoin esittänyt minusta (211poistettu 24.02.2016) sekä elinkeinotoimintaani vahingoittavaa tietoa internetin välityksellä.

Minulle on aiheutunut vastaajan menettelystä menetettyinä ansiotuloina yhteensä 4.000 euron suuruinen vahinko (4.00 euroa + alv = 4.880 euroa). Määrä perustuu arvioon, että olen vastaajan menettelyn seurauksena menettänyt yhden noin 2.000 euroa + alv maksavan asiakkaan/ vuosi yhteensä kahden vuoden aikana.

Henkisestä kärsimyksestä vaadin korvausta 500 euroa.

Matkakuluista esitutkintakuulusteluun Vantaa-Jyväskylä-Vantaa vaadin 2x 270 km = 540 km a´0,40 euroa = 216 euroa.

TODISTEET
- Tulosteet internet sivuilta (esitutkintaan liitetyt 20.9.2005 ja tähän liitetyt 201.2006)

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Vantaalla 20 päivänä tammikuuta 2006
Pekka Mononen
Pekka Mononen
asianajaja, varatuomari
Vantaa


asianajotoimisto Pekka Mononen - Google-haku Sivu 1/2
Google Web Kuvat Keskusteluryhmät Hakemisto
asianajotoimisto Pekka Mononen Hae Tarkennettu haku Asetukset
Haku: kaikilta web-sivuilta suomemkielisiltä sivuilta sivuja maasta: Suomi

Web Tulokset 1-10 noin 535 osuman joukosta haulle asianajotoimisto Pekka Mononen. (0,14 sekuntia)

2004/07/01- Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen ...
Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä. Lue myös! ...
www.nettisanomat.com/2004/07/01/mononenlaskut.htm - 118k -
Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

2004/07/08- Nettisanomat -(115poistettu 24.02.2016) - Pekka Mononen ...
ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ...
www.nettisanomat.com/2004/07/08/mononenlaskuthovivirhe.htm - 163k -
Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja
[ Lisää tuloksia kohteesta www.nettisanomat.com ]

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Vihertie 44-46 A1 01620 VANTAA. Martinlaakso ...
GSM: 0400-400685. Fax 09-890 838. Sähköposti: pekka.mononen@netti.fi
www.saunalahti.fi/pmonon/ - 2k Välimuistissa - Sanankaltaisia sivuja

Suomen 118 - Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Suomen 118 yrityshakemisto ja numerotiedot. Yrityshakemistossa yritysten yhteystiedot. Yksityisten henkilöiden puhelinnumerot.
www.118.fi/companycard.php?nimi=Asianajotoimisto%20Pekka%20Mononen%20Kyid=7644 - 16k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Suomen Asianajajaliitto
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Vihertie 44-46 A1 01620 VANTAA. Puhelin: 878 4133. Fax 890 838. Sähköposti: pekka.mononen@netti.fi Kotisivu: ...
www.advonet.fi/tstom8.htm - 46k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Helsingin asianajotoimistot I - M
Muut lakimiehet: Mia Pakarinen, Marko Mononen, Martina Lindblom. ... Oy Asianajotoimisto Pekka Lind Advokatbyrå Ab, sivutoimisto - filial, ...
www.advonet.fi/tstoh2.htm - 51k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja
[ Lisää tuloksia kohteesta www.advonet.fi ]

Asianajaja, asianajotoimisto, lakimies tai lakiasiaintoimisto ...
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa. Puh: ... Lääkintäoikeus, Sopimusoikeus, Työoikeus, Yhtiöoikeus, Yleisjuridiikka, asianajotoimistot, asianajaja ...
www.laki24.fi/asianajaja-lakimies-vantaa.php - 47k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

SKS - Toimialat - Asianajajia ja asianajotoimistoja
Asianajotoimisto Mononen Pekka Vihertie 44, 01620 Vantaa, (09) 878 4133 ...
Asianajotoimisto Männistö Pekka Läkkisepänkuja 2 A, 02650 Espoo, (09) 541 3973 ...
www.keltaiset sivut.f/hakemisto/ H60/Asianajajia%20 ja%20 asianajotoimistoja/321-361 - 100k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Asianajotoimistot, asianajotoimistoja - Vantaa - Yritystele.fi
Asianajotoimisto Mononen Pekka Ky; puhelin:09-8784133; telefax.09-890838.
Asianajotoimisto Mononen Pekka Ky Vihertie 44-46 A 1. 01620 VANTAA ...
www.yritystele.fi/keyword/header_code/65270/area_code/092/area_name/Vantaa/header_name/Asianajotoimistot - 83k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

http://www.google.fi/search?hl=fi&q=asianajotoimisto+Pekka+Mononen&btnG=Hae& 20.1.2006

asianajotoimisto Pekka Mononen - Google-haku Sivu2/2

kodinlinkit,net
... puhelin: (02) 6344770. Asianajotoimisto Mononen Pekka Ky Vihertie 44-46 A 1, 1620 VANTAA puhelin: 09-8784133. Asianajoyoimisto Mäkelä ...
www.kodilinkit.net/index.php?go=businesses& cat_id=&abc=a&search=&page=2200 - 56k - Lisätulos - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Asianajotoimistot
Asianajotoimistojen yhteystiedot, taloustiedot ja vastuuhenkilöt
Inoa.fi
Sponsoroitu linkki

Goooooooooogle
Tulossivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava

asianajotoimisto Pekka Mononen Hae
Etsi tuloksista Kielivalinnat Hakuvihjeitä

c2006 Google

http://www.google.fi/search?hl=fi&q=asianajotoimisto+Pekka+Mononen&btnG=Hae& 20.1.2006


2004/07/01- Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 1/11

Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Asianajajan (Poistettu 06.12.2015). Asianajajan (33POISTETTU 15.12.2015) pankin edustajan (7poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa. Jaksossa asialla Nordea Pankki Oyj:n myyntipäällikkö Lauri Kara ja asianajaja Pekka Mononen.

edellinen numero Nettisanomat - tänään torstaina 01.07.2004. - etusivulle!
Nettisanomat
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Etsi 1999 alkaen
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehde
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka

Asianajajan (Poistettu 06.12.2015).
Asianajajan (33POISTETTU 15.12.2015) pankin edustajan (7poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki näytti vielä hyvältä. Kuva Pertti Manninen.

Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

Lue myös!
Tästä kaikki
kihlakunnan
vanhuksen
markkaa Me

Tarkastelen tässä kahta todistaja Lauri Karan lausumaa oikeudessa jutun kantajan asianajaja Pekka Monosen hyväksi ja vastaajan, minun, vahingokseni. Nämä lausumat tapahtuivat hovioikeudessa, johon mennessä asianajaja Pekka Monosen väitteet olivat osoittautuneet pikku hiljaa paikkansa pitämättömiksi ja hän oli joutunut turvautumaan viimeiseen oljenkorteensa: siihen, että hän edusti minua pakkohuutokaupassa antamallani valtakirjalla. Kyseisen pakkohuutokauppapöytäkirjan löysin vasta hovioikeusvaiheen jälkeen ja siitä kävi ilmi ettei asianajaja Pekka Monosta ollut merkitty edustajakseni kyseiseen pakkohuutokauppaan!

Lausumissaan, jotka esitän sanatarkasti purettuani oikeudenkäynnin nauhoitetun osan paperille valituslupapyyntööni Korkeimmalle oikeudelle, todistaja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä syyllistyy kahteen (8poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuuteen. Toisen osoittaa asiakirjat ja toisen asianajaja Monosen oma kertomus!

Lue myös!
Tästä kaikki
kihlakunnan
vanhuksen
markkaa Me

Asiaan liittyy erikoinen yksityiskohta, joka tapahtumana on merkitty hovioikeuteen tekemääni

ASIANAJOT

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01- Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 2/11

valitukseen seuraavasti:
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen).

ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY
Vantaa 26.4.2002

Jyväskylän oikeusaputoimisto
Yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtinen
Fax. 014-338 9825
ASIANAJOTOIMISTO P. MONONEN > PERTTI MANNINEN

Olette nimenneet otsikkoasiassa henkilötodistajaksi Nordea Pankista Lauri Karan todistamaan neuvottelujen kulusta ja akordisopimuksen synnystä. Olen ollut puhelinyhteydessä sanottuun henkilöön ja ilmoittanut hänelle tästä. Lauri Kara pyysi välittämään toivomuksen, että olisitte häneen puhelinyhteydessä asian johdosta. Hänet tavoittaa numerosta 09-1655 2313.

Pekka Mononen
Pekka Mononen

asianajaja, Vantaa

Asianajaja Pekka Mononen oli siis neuvotellut todistajaksi haastetun Lauri Karan kanssa ja yritti saada minut luopumaan todistajasta, jonka kanssa olin neuvotellut akordisopimuksen ja jonka sopimuksen tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei ollut osallistunut ollenkaan! Tämän osallistumattomuutensa hän itse myönsi käräjäoikeudessa! Siitä huolimatta todistaja Lauri Kara muisti eri tavalla vielä hovioikeudessa.
01.07.2004 Pertti Manninen.

Vantaa 26.4.

Jyväskylän o
Yleinen oike
Fax. 014-33
ASIANAJOT

Olette nimen
henkilötodist
todistamaan
akordisopim
puhelinyhtey
ilmoittanut h
välittämään t
puhelinyhtey
tavoittaa num

Pekka Mono
Pekka Mono

asianajaja, Va

Katkelma Lauri Karan todistuksesta hovioikeudessa:
...
64

manninen

tota se aiheuttaa sillä tavalla kysymyksiä että millon mononen milloin te olitte ensimmäisen kerran monosen kanssa yhteydessä ja sitten kuka hoiti ne sen paperin sen sopimuspaperin joka jonka pohjalta sitten tämä nämä toimenpiteet on suoritettu

kara

(epäselvä) ja ja tuota siinä keskustelussa nyt en tarkkaan muista mikä tää varsinainen kulku kulku tässä oli mutta mutta tätä sopimusluonnosta näytettiin näytettiin monoselle ja hän hänen kauttaan muistaakseni teille jollon jollon tota nää ehdot kirjattiin sinne sopimukseen ylös ja sen pohjalta siten sitten tuota toimittiin muistan kyllä että kävimme keskenämmekin keskusteluja tästä tästä asiasta useamman kerran tässä pitkin matkaa ja ja tuota noin mutta että tän varsinaisen paketin kokoaminenhan tapahtu sitten niinku monosen ja ja (epäselvä)

manninen

tota voitteko täsmentää sitä että milloin kävitte ja minkälaisessa tilaisuudessa monosen kanssa keskusteluja tämän paperin tai sopimuksen ehdoista mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoilta varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmöstä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

Lue myös!
Oikeudenkä.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01- Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 3/11

kara

(epäselvä) nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa

Nauha Hovi 1. Osa 1. loppuu.

65

Nauha Hovi 2. Osa 1. alkaa.

manninen

mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoista varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmästä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

kara

(epäselvä) nyt nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa oli että että kuinka paljon tästä asiasta keskusteltiin mutt joka tapauksessa tämän kokonaisuuden niinkun onnistumisen kannalta niin niin niin tuota noin nää kaupantekotilanteet mitä oli ennen sitä pakkohuutokauppaa tästä maapohjasta ja muuten niin mononen oli siellä siellä siellä mukana ja näitä järjestelemässä nyt en sataprosenttisesti muista tätä että millä tavalla tän paperin laatiminen var varsinaisesti meni mutta mutta valtakirjan pohjaltahan mononen sen allekirjoitti
...

Katkelma Pekka Monosen todistuksesta käräjäoikeudessa:

lehtinen

oliks teillä jotakin ja jos niin mitä ansioita tähän akordisopimuksen tekemiseen

mononen

en oo kirjoittanu sitä se tuli pankista mulle päin ja tota noin niin mä siis siis mä olisin kirjoittanut paljo pitemmän sopimuksen ihan eri näkösen jos mä olisin sen kirjoittanut se on pankin laatima mä ajattelin no hyvä on jos jos se on näin yksinkertaista niin mikäs siinä mä en pitänyt sitä erityisen hyvänä sanamuodoltaan mutta

mä en halunnut lähtee läikyttään sitä oivaa otollista tilannetta että tämmönen saattaa syntyä enkä lähtenyt arvosteleen sitä sopimusta millään lailla mä mä olin valmis sen allekirjoittamaan musta se oli niinku pertin kannalta niin hyvä tilanne että jos vaan tommonenkin saadaan allekirjoitettua niin siitä vaan

lehtinen

kävitteks te tästä neuvotteluja pankin kanssa sitt että tämmänen sopimus saatiin aikaan (epäselvä) pankin puolesta

18

mononen

oli sitä ennen oli siis näistä kytköksistä että miten tää kirkkonummen kiinteistökauppa sitten siihen saadaan niinkuin saadaan tehtyä ja näin mutta että ett mä en ollut niinku sanelemassa tota sopimusjuttua että tota en tiedä miten tämä sanamuoto on saanut alkunsa
...

Tapahtumina on merkitty hovioikeuteen tekemääni valitukseen:
22.11.2000 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Espoon kihlakunnan

Espoon säh

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01- Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 4/11

vouti Janne Nyman).
Tämän pakkohuutokauppapöytäkirjan mukaan myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä on ollut pankin edustajana pakkohuutokaupassa ja pöytäkirjan mukaan Espoon Sähkö Oyj on esittänyt vaatimuksensa maksamattomasta sähkölaskusta!


Espoon sähkön valvonta
Espoon sähkön valvonta hylätään, koska Espoon sähkö ei ole esittänyt täytäntöönpanokelpoista täytäntöönpanoperustetta. Maksamattomat sähkömaksut eivät myöskään rasita kiinteistöä.

PAKKOHUUTOKAUPPATILAISUUS toimitettiin UL 5:24 §:ssä säädetyllä tavalla.

Läsnäolijoista todettiin, että paikalla oli pantinhaltijan Merita Pankki Oyj:n edustajana myyntipäällikkö Lauri Kara.

Luettiin täytäntöönpanon perusteena olevat asiakirjat tarpeellisin osin:

Luettiin rasitustodistus tilan ja laitoksen osalta, lainhuutotodistus tilan osalta sekä kiinteistörekisterinote kyseistä tilaa koskien. Luettiin vuokrasopimus tarpeellisilta osin sekä esiteltiin vuokrasopimuksen liitteenä oleva kartta, joista ilmenivät kohteen rajat sekä näytettiin karatat ja rakennuspiirustukset sekä esiteltiin tilasta myydyn määräalan kauppakirja.

Esiteltiin ulosmittauspöytäkirja ja velkojainluettelo, joka on laadittu valvontojen, ulosmittauksien ja lain nojalla huomioonotettavien seikkojen perusteella. Mainittiin alin hyväksyttävä tarjous, 20.712,60 mk.

Ilmoitettiin, että edellä mainitut asiapaperit olivat hutokauppayleisön nähtävillä ja tutustuttavilla huutokauppapaikalla.

Ilmoitettiin, että sähköliittymää ei myydä, vaan on hankittava uusi liittymä tai edellisen omistajan on siirrettävä liittymä uudelle omistajalle. Espoon Sähkö on ilmoittanut, että maksamattomat sähkölaskut ovat suuruudeltaan 5.931,90 mk ja uuden sähköliittymän hinta on 11.500 mk.

Ilmoitettiin, että alueella olevat omakotitalon tilat on vuokrattu ja että vuokralaisten irtisanominen on toimitettava lain asuinhuoneistojen vuokrauksesta mukaisesti.

Yleisölle ilmoitettiin huutokaupan ehdot.


Tästä huolimatta velkani Espoon Sähkö Oyj:lle on tullut täydellisenä yllätyksenä ns. jatkohuutokaupassa
31.01.2001 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Kihlakunnan vouti Janne Nyman)
kahta kuukautta myöhemmin niin asianajaja Pekka Monoselle kuin valan nojalla todistavalle myyntipäällikkö Lauri Karalle:

Espoon säh
sähkö ei ole
täytäntöönpa
sähkömaksu.

PAKKOHU
UL 5:24 §:ss.

Läsnäolijois
pantinhaltija
myyntipääll.

Luettiin täytä
asiakirjat tar

Luettiin rasit
lainhuutotod
kiinteistöreki
Luettiin vuok
esiteltiin vuo
joista ilmeni
karatat ja rak
tilasta myyd.

Esiteltiin ulo
velkojainluet
ulosmittauks
seikkojen pe
tarjous, 20.7

Ilmoitettiin, e
hutokauppa
huutokauppa

Ilmoitettiin,
on hankitta
omistajan o
omistajalle.
maksamatt
suuruudelta
sähköliittym.
...

Katkelma Lauri Karan todistuksesta hovioikeudessa:
...
mononen
(epäselvä) mä alottasin tämmösest yksityiskohtaisella kysymyksellä että niin kauan kuin muistan eli tää sähköliittymän luovutukseen siellä pakkohuutokauppatilanteesssa niin miten näette oliko tää sähköliittymään liittyvä episodi joka siellä ilmeni niin oliko sen niinku yllätyksellinen että ei ollut havaittu ennen sitä huutokauppatilannetta ja sitt toisaalta pe pelastiko se ratkasu mikä siellä saatiin aikaseks sen koko kokonaisjärjestelyn

kara

(epäselvä) sähkö sähköliittymän tuota tää maksamaton lasku selvisi ainoastaan ja vain siellä huutokauppatilaisuudessa se tuli täytenä yllätyksenä ja ja ja tota noin se järjestely joka oli sovittu etukäteen että mitenkä siinä huutokaupassa menetellään niin niin niin tota siinä tilanteessa siinä tilanteessa ostajat olisivat vetäytyneet tästä kaupasta jos ratkaisua ei olis syntynyt ja ja pidän sitä erittäin merkittävänä ja ja ja tuota noin tää pankin vastaantulo siinä vaiheessa kaheksan reilu 8000 markkaa puhuttiin kuitenkin kokonaisuudesta toista miljoonaa vanhaa markkaa olevasta akordista me katsottiin että että tota noin tähän asiaan tää asia ei saa tää kokonaisuus ei saa kaatua ja siinä yhteydessä tultiin sitt sen verran pankkina vastaan
...


Lue myös!
Oikeudenkä

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01- Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 5/11

Toistan esipuheen:
Tarkastelen tässä kahta todistaja Lauri Karan lausumaa oikeudessa jutun kantajan asianajaja Pekka Monosen hyväksi ja vastaajan, minun, vahingokseni. Nämä lausumat tapahtuivat hovioikeudessa, johon mennessä asianajaja Pekka Monosen väitteet olivat osoittautuneet pikku hiljaa paikkansa pitämättömiksi ja hän oli joutunut turvautumaan viimeiseen oljenkorteensa: siihen, että hän edusti minua pakkohuutokaupassa antamallani valtakirjalla. Kyseisen pakkohuutokauppapöytäkirjan löysin vasta hovioikeusvaiheen jälkeen ja siitä kävi ilmi ettei asianajaja Pekka Monosta ollut merkitty edustajakseni kyseiseen pakkohuutokauppaan!

Lausumissaan, jotka esitän sanatarkasti purettuani oikeudenkäynnin nauhoitetun osan paperille valituslupapyyntööni Korkeimmalle oikeudelle, todistaja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä syyllistyy kahteen (8poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuuteen. Toisen osoittaa asiakirjat ja toisen asianajaja Monosen oma kertomus!

Lue myös!
OikeudenkäAsiaan liittyy erikoinen yksityiskohta, joka tapahtumana on merkitty hovioikeuteen tekemääni valitukseen seuraavasti:
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen).


ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY
Vantaa 26.4.2002

Jyväskylän oikeusaputoimisto
Yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtinen
Fax. 014-338 9825
ASIANAJOTOIMISTO P. MONONEN > PERTTI MANNINEN

Olette nimenneet otsikkoasiassa henkilötodistajaksi Nordea Pankista Lauri Karan todistamaan neuvottelujen kulusta ja akordisopimuksen synnystä. Olen ollut puhelinyhteydessä sanottuun henkilöön ja ilmoittanut hänelle tästä. Lauri Kara pyysi välittämään toivomuksen, että olisitte häneen puhelinyhteydessä asian johdosta. Hänet tavoittaa numerosta 09-1655 2313.

Pekka Mononen
Pekka Mononen

asianajaja, Vantaa


Asianajaja Pekka Mononen oli siis neuvotellut todistajaksi haastetun Lauri Karan kanssa ja yritti saada minut luopumaan todistajasta, jonka kanssa olin neuvotellut akordisopimuksen ja jonka sopimuksen tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei ollut osallistunut ollenkaan! Tämän osallistumattomuutensa hän itse myönsi käräjäoikeudessa! Siitä huolimatta todistaja Lauri Kara muisti eri tavalla vielä hovioikeudessa.
01.07.2004 Pertti Manninen.

ASIANAJOT
Vantaa 26.4.

Jyväskylän o
Yleinen oike
Fax. 014-33
ASIANAJOT

Olette nimen
henkilötodist
todistamaan
akordisopim
puhelinyhtey
ilmoittanut h
välittämään t
puhelinyhtey
tavoittaa num

Pekka Mono
Pekka Mono

asianajaja, VaAsianajajan (Poistettu 06.12.2015).
Asianajajan (33POISTETTU 15.12.2015) pankin edustajan (7poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Lue myös!
Oikeudenkä


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01- Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 6/11


Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki näytti vielä hyvältä. Kuva Pertti Manninen.

Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

Lue myös!
Asianajajan (Poistettu 06.12.2015) I.
Asianajajan (Poistettu 06.12.2015) II.
Lue myös! Tästä kaikki alkoi: Ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.

Kaikki jaksot aikajanalla: Tulossa.


01.07.2004
Kaunis Sabrina.
Miljonääriperheen autonkuljettajan tyttären ja perheen poikien romanttinen tarina. Billy Wilder ohjasi tämän ensimmäisen (?) version Sabrina vuonna 1954.
Tv2 sunnuntaina 04.07.2004 keskipäivällä klo 12.05. Kuvassa

Asianajajan (Poistettu 06.12.2015).
Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

Asianajajan (33POISTETTU 15.12.2015) pankin edustajan (7poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Tarkka selostus asiakirjoin! Lue!

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 7/11


Humbrey Bogart ja Audrey Hepburn

Manninen.

Tästä kaikki alkoi: Ulosottomiehen ja kihlakunnanvo
vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa

Etusivu Torstaina 1. heinäkuuta 2004. Numero 258.

Tänään
01.07.2004

Nettisanomat joka torstai. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. nettisanomat@hotmail.com

kaikki lehdet Nyt

Viikon linkki
3 x imagine

Sodan kuva

Verisuihku

Kuvagalleria
Ajan kuvat
Uudet kuvat
Unelmoinnit
Vanhat kuvat
Dokumentit
Animoinnit

Palvelut
- Kirjoita mielipiteesi
- Ilmoita ilmaiseksi
- Sää

Info
- Yhteydenotto
- SUOMI24
- GOOGLE
- TIETOVIIKKO

Torstaina 17.06.2004. Irak. Öljyputkia räjähtelee. Irakin hallinno
jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviil
(irakbodycount.net) tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Ka
liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty,
palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

Torstaina 24.06.2004. Irak. Terroristejä pommitetaan ja siinä si
siviileitäkin. Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armei
kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä (irakbodycount.net)
tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Kaadot liittoutumasta sat
Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasot
lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

Torstaina 01.07.2004. Irak. Tänään luetaan erityistuom
syytteet Saddam Husseinille. Eilen keskiviikkona Saddam Hus
luovutettiin Irakin "omalle" hallinnolle. Tämän viikon maanant
miehittäjä luovutti hallinnon Irakin "omalle" hallinnolle. Maaha
150 000 koalition sotilasta järjestystä ylläpitämään. Asiainhoit
Bremer luikki helikopteriin, jota vartiomassa oli yhtä monta
rynnäkkökiväärimiestä kuin kameraakin. Helsingin Sanomat ju
tietoja siviiliuhrien lukumäärästä miehityksen aikana. Irakin ha
pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Sur
siviiliväestöstä (irakbodycount.net) tarkentuneet yli kymmeneks
Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo
ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

IRAQI HIGHCOURT OF JUSTICE
WE GOT 'IM - YOU KILL 'IM
Cartoon: Steve Bell

Guardian Unlimited Thursday July 01 2004
'I have a few questions for you...' Iraqi authorities take legal cont
Saddam Hussein in a secret hearing.
Q&A: the trial of Saddam Hussein
Special report: Iraq
Cartoon: Steve Bell

Tupakkasanomat
Torstaina 01.07.2004. Ville Valo - elävä tupakkamainos, ainakin
Sattumalta näin konserttitaltioinnin, jossa tämä idoli höyrysi tupakk
kuin korsteeni. Aluksi luulin, että se oli joku pila, mutta taisi olla elä
siis ainakin vielä!
Lue myös mm! Mika Häkkinen - elävä tupakkamainos
Marlboro-mies lopettaa!

Viihdesanomat
Torstaina 01.07.2004. Muut lehdet: Ilta-Sanomat tänään etusivulla
sisäsivulla: Jasmin Mäntylä rakastui 30 vuotta vanhempaan mie
Iltalehti tänään etusivulla ja sisäsivulla: Jasminilla uusi rakas. Ikäe
vuotta. Kommentti: Toivottavasti on sama Jasmin ja sama mies! K
lehti ei valehtele, toinen vain pisti paremmaksi. Päätä itse! Lue lisä
huomenna, ehkä, valitse media!


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 8/11


Luontosanomat
Torstaina 01.07.2004. Tunnelma sunnuntaina 27.06.2004 klo 07.
Pilvistä. Tasaisen harmaata, hiukan vaaleampaa siellä täällä. Ei sa
15. Tuulee hiukan.
Vihreys on edelleen valtavaa. Nyt niityllä on tarkkaan katsoen jotai
sinistä ja muutama voikukan ihan kohta haihtuva valkoinen hauras
Mitään liikettä ei näy, eikä ääntelyäkään. Aika pysähtynyt tunnelm
kuitenkin joku ruskea lintu lentää ruohikkoa viistäen ohitseni.
Laitan kahvin porisemaan. Pertti Manninen.

Oikeussanomat
Torstaina 01.07.2004. Asianajajan (Poistettu 06.12.2015). Tässä jaksos
asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä. Asianajajan ky
innoittama pankin edustajan (7poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuus oike
todistajalausunnossa. Tarkka selostus asiakirjoin! Lue!

Keppossanomat
Torstaina 01.07.2004. Viime viikkoisen pääkirjoituksen kirjoitta
jälkeen. Keskisuomalainen tänään. Mielipidekirjoitus: "Sinusta täm
epäilemättä tosi hauska ja sait makeat naurut, mutta Mummua ei n
eikä naurata minuakaan! Häpeä, kun kiusaat vanhusta!" . Ilkeä "ke
mummun pyörälle.

Lippossanomat
Torstaina 01.07.2004. Oikeastaan teatterisanomat, lajina farssi.
Minkälaisina pölöinä lehdistö pitää kansalaisia, kun uskottelee, että
nimityksessä olisi jotain kilvoiteltavaa. Sen jälkeen kun surullisen h
Erkki Liikanen nimitettiin Suomen pankin pääjohtajaksi, on aivan
kenenkään astua klovnin rooliin ja puhua vakuuttavalla kaksirintaää
Sinikka Mönkäreen, että olen ollut yhdeksän vuotta ministerinä ja
hoitanut sitä sun tätä. Kas kun ei maininnut Partek-kauppaa. Pääministeri Matt
päättää ja sillä hyvä! Lue lisää joskus!

Pääkirjoitus Torstaina 01.07.2004. Pääkirjoitus muodostuu tällä viikolla erila
sanomista, joita voi lukea kukin halunsa mukaan haluamassaan jä
Niihin voi joskus ilmestyä jatkoakin! Pertti Manninen.

THE HUNGER SITE DONATE FREE FOOD
Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä n
painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla
sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjo
päivä. 16.09.99.

Torstaina 17.06.2004. "Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle. Kuvasarja.


pm 1234567890123456789012345678901234567890123

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tam
heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

Lukijan postia.
Näinä aikoina.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 9/11


01.07.2004 24.06.2004 17.06.2004 10.06.2004

27.05.2004 20.05.2004 13.05.2004 06.05.2004

22.04.2004 15.04.2004 08.04.2004 01.04.2004

18.03.2004. 11.03.2004. 04.03.2004. 26.02.2004.

12.02.2004. 05.02.2004. 29.01.2004. 22.01.2004.

08.01.2004. 01.01.2004. 25.12.2003. 18.12.2003

Vanhin 29.07.1999

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

neetisanomat.com
Uusin
Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02. N:o 2004/258. Sivut valmisti Pertti Manninen 01.07.2004 (05.07.2004. Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
2004/07/01- Nettisanomat - Asianajaja Pekka Mononen - (Poistettu 06.12.2015) - Asianajotoimisto P
Mononen Ky. - Asianajajan (33POISTETTU 15.12.2015) pankin edustajan; (7poistettu 06.12.2015) tai muistama
oikeudessa todistajalausunnossa. - Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asiana


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 10/11


Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä. - 01.07..2004 -av
torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co

Sivun alkuun!

Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Sel
nauhoitetut osat: Sivut 1-10 - Sivut 11-20 - Sivut 21-30 - Sivut 31-40 - Sivut 41-50 - Sivut 51-60 - Sivut 61-68.

24.06.2004
Frankie & Johnny.
Romanttinen rakkaustarina aikuisille rakastavaisille. Ohjannut Garry Marshall 1991. Nelonen sunnuntaina 27.06.2004 klo 21.00.
Kuvassa Al Pacino ja Michelle Pfeiffer.

Eräs pakkohuutokauppa 1999-2000. Ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi. Avustava ulosottomies Raino Rinne ja kihlakunnanvouti Jarmo Kivistö asialla. Koska oikeudelle esitetty asiakirja ei ole vielä rikosoikeudellisesti vanhentunut selostan asiaa aikaisemmin julkaistujen asiakirjojen pohjalta. Pertti Manninen.
Lue lisää!

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki
Manninen.

Lue myös! Rikosilmoitus asiakirjaväärennöksistä tai
tekemisestä asiakirjoissa. Nettisanomat 04.09.2


17.06.2004
Tuhansien silmien edessä.
Billy Wilderin raadollisista raadollisin elokuva reportterista joka raastaa uhristaan kaiken rakentaessaan ja pitkittäessään jymyjuttuaan. Puolivuosisataa myöhemminkin ajankohtainen. Kuvassa

Uhkaava taivaanranta.
Petri Rissanen haluaa selvitettäväksi ex-pääministeri Paavo Lipposen toimet Irak-diplomaattien karkottamisessa ja Washington- lupauksissa USA:n presidentti George W. Bushille. Immiment Horizon.

Experience the Reality. Kuva Pertti Manninen.
Europarlamenttivaalit 2004. Anneli Jäätteenmäki sai yli k
Pääkirjoitus.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - Nettisanomat - (Poistettu 06.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 11/11


Kirk Douglas. Ace in the Hole, USA 1951. Yle TV2 sunnuntaina keskipäivällä 20.06.2004 klo 11.40!Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Haaste.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


Nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Haaste - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.
Tämä sivu on palautettu 12.fi-sivustosta tiistaina 16.02.2015.
Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016