NYT MYÖS OSOITTEELLA: n1.fi

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999

Sananvapaus05 - Tämän numeron etusivulle!

Sananvapaus. Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausrikoksessa.

Käräjäoikeus 24.01.2012 - Hovioikeus 20.04.2012 - Korkein oikeus 05.12.2014 - Hovioikeus 19.11.2015.

Aikaisemmin: 2000 - 2007. Osa 1 LUE! - Osa 2 LUE! - Osa 3 LUE! - Osa 4 LUE!

Tässä numerossa: 2007. Osa 5 LUE!


Oikeustalo. Jyväskylä. Kuva: Pertti Manninen.

Sunnuntai 2017-03-19
Minna Canthin päivä
N:o 1937 - MAALISKUU 2017

MOBI
- Edellinen - Seuraava
Joka etusivulle! - Kävijät 150689


Sananvapaus. Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausasiassa.

Nettisanomat ja sen sisarjulkaisut selostivat erästä velkomusoikeudenkäyntiä, jossa kantajana oli asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky ja todistajana myyntipäällikkö Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki sekä vastaajana päätoimittaja Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa.

Asiassa on ollut kaksi muutakin oikeudenkäyntiä, kunnianloukkausoikeudenkäynti (Mononen vs Manninen) ja oikeudenkäynti, joka koski todistajan lausumaa (Manninen vs. Kara), joita Nettisanomat on myös selostanut.

Velkomusoikeidenkäynti:
Vastaaja - Kantaja - Todistaja

Tässä nyt esillä olevassa kunnianloukkausoikeudenkäynnissä asianomistajat ja myös kihlakunnansyyttäjä Elina Mäntylä vaativat ensiksikin rangaistusta kunnianloukkauksesta ja myös sitä, että kaikki Monosta ja Karaa koskevat kirjoitukset on poistettava. Jyväskylän käräjäoikeudessa 24.1.2012 käräjätuomari Raili Sahi käsitteli ja ratkaisi asian.

Tuomiolauselman mukaan:" Pertti Mannisen on poistettava kaikilta ylläpitämiltään internetsivustoilta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan. Samoin Mannisen on poistettava kaikilta ylläpitämiltään internetsivustoilta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Lauri Karan nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan."

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti käräjäoikeudessa:
Syyttäjä - Vastaaja - Asianomistajat - Käräjätuomari

Pertti Manninen valitti tuomiosta hovioikeuteen. Vaasan hovioikeus antoi asiassa päätöksen 20.4.2012.
Oikeudenkäynti hovioikeudessa:
"... Manninen on edelleen vaatinut, että hänet velvoitetaan hävittämään korkeintaan ne internetviestit, jotka käräjäoikeus on tuomiossaan todennut sisällöltään lainvastaisiksi."

Jatkokäsittelyluparatkaisu.
"... Hovioikeus on tutkinut jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksen sekä muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Jatkokäsittelylupaa ei ole tärkeä myöntää myöskään lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa eikä luvan myöntämiseen ole muuta painavaa syytä."

Päätöslauselma:
"Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi."
Asian ovat ratkaisseet:
hovioikeudenneuvos Raimo Risku, hovioikeudenneuvos Pasi Vihla ja hovioikeuslain 9 §:n mukainen esittelijä, viskaali Anna-Maria Salparanta-Lindström.
"Ratkaisu oli yksimielinen".

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti hovioikeudessa

Pertti Manninen pyysi valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus myönsi valitusluvan 15.11.2012 verkkoviestien poistamista koskevassa asiassa. Käräjäoikeuden tuomio kunnianloukkausasiassa jäi pysyväksi.

Korkein oikeus teki päätöksen asiasta 05.12.2014. Päätöksessä perustellaan hovioikeuteen palauttamisen tarpeellisuutta:

"Muutosperuste
8. Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua muutosperustetta sovellettaessa harkinta kohdistuu osaltaan siihen, kuinka todennäköistä on käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksessa sekä mahdollisesti pyydetyssä vastauksessa esitettyjen seikkojen perusteella, ettei käräjäoikeuden ratkaisu ole oikea. Säännöksessä käytetty sanamuoto viittaa kaikissa tapauksissa matalaan lupakynnykseen ja lupa tulee myöntää jo silloin, kun syntyy epäily ratkaisun oikeellisuutta kohtaan (esimerkiksi KKO 2013:42 kohta 6).

9. Muutosperusteen kannalta asiassa on siten kysymys siitä, onko ollut selvää, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa on ollut tarpeen määrätä Manninen poistamaan kaikilta ylläpitämiltään internet-sivustoilta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai Lauri Karan nimi tai muutoin esitetään viittauksia heihin tai heitä koskevaan asiaan.

10. Sananvapauslain 22 §:n 3 momentin nojalla tuomioistuin voi määrätä sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi. Sananvapauslain 1 §:n 2 momentin mukaan viestintään ei tuota lakia sovellettaessa kuitenkaan saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.

11. Asiassa on kysymys Mannisen sananvapaudesta. Perustuslain 12 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa säädetty sananvapaus on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Sananvapaus suojelee kaikenlaisia myös luonteeltaan kriittisiä ja häiritseviä ilmaisuja. Sananvapautta voidaan artiklan 2 kohdan mukaan lailla rajoittaa, muttei enempää kuin on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.

12. Perustuslakivaliokunta on perusoikeusuudistuksen yhteydessä tarkastellut perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatetta ja katsonut sen sisältävän muun muassa vaatimuksen, jonka mukaan perusteltavissa olevista tulkintavaihtoehdoista on valittava perusoikeuksien tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävä vaihtoehto (PeVM 25/1994 vp s. 4).

13. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen liittyy yleinen vaatimus perusoikeuksiin puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta. Niiden tulee rajoittua siihen, mikä on lain perusteella kussakin tapauksessa hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi välttämätöntä. Sananvapauden perusoikeusaseman ja sen käyttämiseen puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuuden korostamiseksi perustuslakivaliokunta on lisännyt sananvapauslain 1§:ään 2 momentin, jonka mukaan sananvapauslakia sovellettaessa ei viestintään saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä (PeVM 14/2002 vp s. 3 ja 4).

14. Edellä mainittu huomioon ottaen ei ole ollut selvää, että käräjäoikeuden antama verkkoviestien hävittämismääräys tai sen laajuus on oikea. Korkein oikeus katsoo, että hovioikeuden olisi tullut myöntää Manniselle jatkokäsittelylupa muutosperusteella verkkoviestien poistamismmääräyksen osalta.

Ennakkoratkaisuperuste
15. Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohtaa eli ennakkoratkaisuperustetta koskevissa lain esitöissä todetaan, että kysymys on tällöin yleensä siitä, ettei laki anna selvää vastausta käsiteltävässä asiassa ilmenevään ongelmaan ja hovioikeuden ratkaisulla annettaisiin oikeusohje vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle. Hovioikeuden tehtävänä on myös osaltaan valvoa lainkäytön yhtenäisyyttä ja ohjata laintulkintaa (HE 105/2009 vp s. 33 ja 61).

16. Korkein oikeus on ennakkopäätöksissään KKO 2012:58 ja KKO 2010:88 määrännyt verkkoviestin poistettavaksi sananvapauslain 22 §:n 3 monentin nojalla. Myös ratkaisussa KKO 2010:39, jossa oli kysymys yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, Korkein oikeus on yksityiskohtaisesti selostanut (kohta 46), miltä osin tietojen tai vihjausten julkaiseminen on ollut oikeudetonta ilman asianomistajan lupaa.

17. Edellä mainituissa Korkeimman oikeuden ratkaisuissa poistettavaksi on määrätty yksittäinen selvästi eroteltavissa oleva lause tai kappale tarkastelun kohteena olevasta tekstistä. Tapaukset ovat kuitenkin koskeneet erilaisia tilanteita kuin nyt käsillä oleva tapaus, jossa valheellinen tieto tai vihjaus on julkaistu useissa kirjoituksissa Mannisen ylläpitämillä verkkosivuilla.

18. Asiassa on kysymys Mannisen hyvin laajasta kirjoittelusta internetissä. Kirjoituksissa on lainvastaisiksi todetut tekstit julkaistu toistuvasti eri muodoissa. Sananvapauslain 22 §:n 3 momentista, lainkohdan säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä (HE 54/2002 vp) tai Korkeimman oikeuden käytännöstä ei käy ilmi selvää vastausta siihen kysymykseen, miten laajana määräys verkkoviestin poistamisesta yleisön saatavilta on tällaisessa tapauksessa annettava. Kysymys on siten tyypillisesti sellaisesta laissa tarkoitetusta tilanteesta, jossa hovioikeuen olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella.

Asian jatkokäsittely
19. Oikeusastejärjestyksestä johtuen asian jatkokäsittely tapahtuu soveliaimmin hovioikeudessa.

Päätöslauselma
Hovioikeuden päätöstä muutetaan. Pertti Juhani Manniselle myönnetään jatkokäsittelylupa siten, että se koskee käräjäoikeuden antamaa määräystä verkkoviestien poistamisesta Mannisen ylläpitämiltä internet-sivustoilta.
Asia palautetaan Vaasan hovioikeuteen, jonka tulee ottaa asia omasta aloitteestaan uudelleen käsiteltäväksi ja jatkaa mainituilta osin Mannisen valituksen käsittelyä.
...
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Vahvistetaan Korkeimman oikeuden sinetillä ja esittelijän allekirjoituksella.
Caritha Aspelin

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen, Rudanko, Kantor, Pynnä ja Littunen. Esittelijänä on ollut vanhempi oikeussihteeri Aspelin.

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti korkeimmassa oikeudessa

Vaasan hovioikeus antoi asiassa tuomionsa 19.11.2015, joka jäi sitten lainvoimaiseksi.

"Oikeudenkäynti hovioikeudessa
Valitus
Vaatimukset
Manninen on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomiota muutetaan verkkoviestien poistamismääräyksen osalta siten, että poistettaviksi määrätään enintään vain sellaiset verkkoviestit, jotka käräjäoikeus on todennut sisällöltään lainvastaisiksi.
Perusteet
... Käräjäoikeuden tässä laajuudessa antama poistamismääräys loukkaa Mannisen sananvapautta. Sananvapauteen ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä.

Mannisen lausuma
... Aineisto ei ole ollut niin laaja, ettei yksilöidyn poistamismääräyksen antaminen olisi ollut mahdollista. ... Manninen on pyytänyt, että häntä ei velvoiteta korvaamaan asianomistajien oikeudenkäyntikuluja osaksikaan koska asian oikeudellisen luonteen vuoksi hänellä on ollut peusteltu syy saatttaa asia hovioikeuden ratkaistavaksi.

Syyttäjän vastaus
Vaatimukset
Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään ja että Manninen velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset hovioikeudessa.
Perusteet
Verkkoviestien poistamismääräystä ei voida määrätä täsmällisemmin Mannisen ylläpitämien verkkosivustojen laajuuden vuoksi. Google-haulla ensimmäisiksi hakutuloksiksi on tullut lista Mannnisen pitämistä ylläpitämistä sivustoista, joiden otsikoissa on ollut viittauksia Monosen tai Karan kunniaa loukkaaviin lausumiin.
...
Tämän vuoksi poistamismääräys käräjäoikeuden määräämässä laajuudessa on perusteltu.

Monosen vastaus
Vaatimukset
Mononen on vaatinut, että valitus hylätään ja että Manninen velvoitetaan korvaamaan ...
Perusteet
Verkkoviestien poistamismääräys käräjäoikeuden määräämässä laajuudessa on ollut oikein mitoitettu, koska Manninen on julkaissut julkisia asiakirjoja ainoastaan loukkaamistarkoituksessa ja loukkaavien verkkoviestien julkaiseminen on jatkunut vuosia. ... Lisäksi loukkaavia julkaisuja on vielä laajennettu entisestään. ...

Karan vastaus
Vaatimukset
Kara on vaatinut, että valitus hylätään tai että joka tapauksessa käräjäoikeudessa käsitellyt verkkoviestit ... määrätään poistettaviksi. Lisäksi Kara on vaatinut, että Manninen velvoitetaan korvaamaan ...
Perusteeet
Manninen on julkaissut verkkosivustoillaan Karaan liittyvää oikeudenkäyntiaineistoa pelkästään loukkaamistarkoituksessa. ... Käräjäoikeuden antamaa määräystä suppeampi poistamismääräys olisi verkkosivustojen sisällön ja rakenteen sekä Mannisen aikaisemman toiminnan vuoksi riittämätön. ...

Pääkäsittely
Hovioikeus on toimittanut 1.10.2015 pääkäsittelyn, josta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Todistelu ...

Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Kysymyksenasettelu
Oikeussäännökset ja oikeuskäytäntö
Poistettavaksi vaaditusta aineistosta esitetty selvitys
...
Poistamismääräyksen arviointi tässä tapauksessa
... Käräjäoikeuden antama poistamismääräys on erittäin laaja. Mannisen verkkosivuilleen laittamat verkkoviestit sisältävät myös sellaista aineistoa ja mielipiteitä, jotka eivät loukkaa Monosen tai Karan kunniaa. ...
Tuomioistuimen antama verkkoviestien poistamismääräys voi koskea vain lainvastaisiksi todettuja verkkoviestejä. ... Lainvastaiseksi todetuiksi verkkoviesteiksi on katsottava kaikki Mannisen julkaisemat verkkoviestit, jotka sisältävät syyksiluettujen rikosten teonkuvauksissa mainitut Monosen ja Karan kunniaa loukkaavat lausumat tai jonkinlaiset lausumat niistä. ...

Tuomiolauselma
Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:
Käräjäoikeuden antama verkkoviestien poistamismääräys kumotaan.

Pertti Juhani Manninen määrätään poistamaan kaikilta ylläpitämiltään internet-sivustoilta kaikki kirjallisissa todisteissa ... yksilöidyt lainvastaiseksi todetut verkkoviestit ja niiden kaltaiset korkeimman oikeuden päätöksellä 5.12.2014 nro 2538 lainvoimaisesti syyksiluetun Pekka Matti Rafael Monoseen kohdistuvan kunnianloukkauksen teonkuvauksessa mainitut lausumat sisältävät verkkoviestit. Lisäksi määrätään poistettaviksi kaikki sellaiset viestit, joihin hakukoneen hakutulos viittaa ja joissa on mainittu Monosen laskujen tekaiseminen. Verkkoviestit on poistettava siten, etteivät ne ole mitään kautta yhdistettävissä Monoseen.

Pertti Juhani Manninen määrätään poistamaan kaikilta ylläpitämiltään internet-sivustoilta kaikki kirjallisissa todisteissa ... yksilöidyt lainvastaiseksi todetut verkkoviestit ja niiden kaltaiset korkeimman oikeuden päätöksellä 5.12.2014 nro 2538 lainvoimaisesti syyksiluetun Lauri Johannes Karaan kohdistuvan kunnianloukkauksen teonkuvauksessa mainitut lausumat sisältävät verkkoviestit. Lisäksi määrätään poistettaviksi kaikki sellaiset viestit, joihin hakukoneen hakutulos viittaa ja joissa on mainittu Karan antamien lausumien perättömyys taikka tämän tekemä väärä vala. Verkkoviestit on poistettava siten, etteivät ne ole mitään kautta yhdistettävissä Karaan.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Monoselle hänen vastauskulunsa korkeimmasta oikeudesta 694,40 eurolla ja hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 1.500 eurolla, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Karalle hänen vastauskulunsa korkeimmasta oikeudesta 2,517,20 eurolla ja hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 13.097,97 eurolla, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.
...

Muutoksenhaku
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. ...
Kaisa Orrenmaa
Hovioikeuden lainkäyttösihteeri

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin ja ma. hovioikeudenneuvos Matti-Pekka Kuuttinen.
Ratkaisu oli yksimielinen.

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti hovioikeidessa

Tämä vuosia kestänyt oikeudenkäynti olisi voinut jäädä pitämättä, jos asianajaja Pekka Mononen olisi tarttunut syksyllä 2011 ennen syytteen nostamista ja oikeudenkäyntiä Pertti Mannisen oikeusavustajan Markus Luotolan sähköpostilla lähettämään sovintoehdotukseen, jossa Manninen ilmoitti poistavansa kaiken Monosta koskevan aineiston sivuiltaan. Tähän Mononen ei tarttunut vaan ilmoitti, niinikään sähköpostilla, että sovinto ei tässä vaiheessa ole mahdollinen. Hän siis halusi oikeudenkäynnin.

Tämä vuosia kestänyt oikeudenkäynti olisi voinut jäädä pitämättä, jos myyntipäällikkö Lauri Kara olisi pyytänyt ennen syytteen nostamista ja oikeudenkäyntiä Pertti Mannista poistamaan kaiken häntä koskevan aineiston näiltä sivuilta. Ei pyytänyt vaan valitsi oikeudenkäynnin.

Oikeudenkäynnin tarpeellisuus

Pekka Mononen ja Lauri Kara toivat esitutkintaan kaksi kirjoitusta kumpikin, joiden he katsoivat loukkaavaan kunniaansa. Pertti Manninen poistikin kyseisistä kirjoituksista henkilöiden tunnistetiedot xxx-merkinnöin. Lisäksi Pekka Mononen vaati käräjäoikeuden ja ensimmäisen hovioikeuden käsittelyn jälkeen, ennen kuin poistamismääräys oli saanut lainvoiman, kaikki häntä koskevat sivut poistettaviksi. Pertti Manninen poistikin sitten tunnistetiedot kaikilta sivuilta samalla tavalla. Tällainen poistamistapa ei kuitenkaan riittänyt, vaan hovioikeus määräsi poistettaviksi loukkaavat lausumat niinkuin edellä on kerrottu.

Tämä poistaminen tapahtui joulukuusssa 2015 ja tammikuusssa 2016 juuri ennen kuin Rikosseuraamusvirasto vaati tuomiota täytäntöönpantavaksi. Espoon ulosottoviraston kihlakunnanulosottomiehelle Pertti Manninen osoitti poistot tehdyiksi ja sai sitten todistuksen, että poistot on tehty.

Koska poistoja on tehty useassa vaiheessa, niin sivustoille on saattanut jäädä vielä näitä xxx-merkittyjä poistojakin.

Kunnianloukkausrikoksen sisältävien verkkoviestien poistaminen

Nettisanomat julkaisee kaiken Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskevan aineiston sellaisenaan pyrkien julkaisujärjestykseen. Tämän kaiken aineiston Mononen ja Kara vaativat poistettavaksi. Mikäli aineisto on julkaistu identtisenä toiseen tai useampaan kertaan, niin näistä myöhemmistä vain linkit.

Asiassa on syntynyt satoja sivuja oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja niihin liittyviä todistelunauhoituksia useita tunteja. Lisäksi on olemassa täytäntöönpanoon liittyviä sähköposteja. Kokonaiskuvan saamiseksi nämäkin voisi julkaista, mutta julkaiseminen jäänee talven pimeisiin ja kylmiin iltoihin ...

Seuraavassa on siis se aineisto, joka nyt (18.02.2017) on netissä ja jonka sisältö on oikeudessa käsitelty käräjäoikeuden istuntopäivään saakka 18.01.2012. Senjälkeiset selostukset oikeudenkäynnistä ja mahdolliset muutkin kirjoitukset eivät ainakaan vielä ole saaneet aikaiseksi uutta oikeudenkäyntiä.

Lauantai 18.02.2017 22.32. Nettisanomat. Pertti Manninen.

Kunnianloukkausrikoksen sisältävien verkkoviestien poistaminen


Nettisanomissa ja sen sisarsivustoilla julkaistu Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskeva aineisto vuodesta 2000 alkaen, jonka hävittämismääräyksen hovioikeus kumosi 19.11.2015 määräten kolme loukkaavaa lausumaa poistettaviksi.
Osa 1 - Osa 2 - Osa 3 - Osa 4 - Osa5

Julkaisun osoite

Osa 5. Vuoden 2007 kunnianloukkausoikeudenkäynnin asiakirjat. Hovioikeus.

 

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060529kunnianloukkausvalitushoviinvast.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL
 

Saapunut 30.5.2006
Kansliaan toimittanut:
Pertti Manninen


Pertti Manninen
...
...


VAASAN HOVIOIKEUDELLE


ASIA

Valitus

VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS

Jyväskylän käräjäoikeuden päätös 02.05.2006 kunnianloukkausta koskevassa asiassa R 05/2307.

VALITTAJA

Pertti Manninen
...
Laukaa


VAATIMUKSET

Kunnioittavasti pyydän, että hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden päätöksen ja siitä johtuvat rangaistusvaatimukset ja korvausvelvollisuudet ja muut lausunnot kokonaisuudessaan. Oikeuden näin päättäessä pyydän, että hovioikeus määrää maksettavaksi minulle valtionvaroista 100 euroa asianosaiskuluja. Mikäli hovioikeus kuitenkin katsoo minun syyllistyneen rikokseen, pyydän että hovioikeus lieventää minulle määrättyä rangaistusta ja muita seuraamuksia.


PERUSTELUT

Käräjäoikeus on arvioinut väärin esittämiäni perusteluja, kun se toteaa päätöksessään, että olisin väittänyt käyttäneeni sanontaa "(11poistettu 14.12.2015)" merkityksessä "että kysymys oli nopeasti tehdyistä tai sisällöltään moninaisista laskuista". Nopeasti tehdyn merkityksen toin vain esille siinä mielessä, että (128poistettu 24.02.2016) on useita merkityksiä selostaessani sanan sanakirjaselitystä. Todistelunauhoituksen sivulla 23 alhaalla tuon esille käräjäoikeudessa moneen kertaan selittämäni, mitä minä olen tarkoittanut ilmaisulla (11poistettu 14.12.2015):

"… kyllä minä katsoin tuolta kirjoista mitä (119poistettu 24.02.2016) tarkoittaa minä oon tarkottanut tätä sekamelskaa mutta mulla on täällä mutta en mä semmosta laittanut nykysuomen sanakirjassa mutta se on myös pikaisesti tehty se on ensimmäinen o arvio ja toinen sitten ää että jotain sepitetty se on pikaisesti tehty on se ensimmäinen arvio (120poistettu 24.02.2016) mutta tottakai on on kysymys siitä mitä ihmiset käsittää ne nykyihmiset nyt ett enhän mä sitä mutta minä en oo tarkottanut sillä minä en oo tarkottanut sitä että se olis jotenkin sepitetty minä olen tarkottanut vaan että se on ollut niin monimutkainen ja ja vaihtunut nää niinkö mä oon moneen kertaan kertonut kaikki osatekijät niissä laskuissa niin niin sitä minä oon tarkottanut (121poistettu 24.02.2016) …".

Asianajaja Pekka Mononen itsekin myöntää todeksi saman asian lausuessaan omassa todistelussaan todistelunauhoituksen sivulla 6 keskellä: "… koitin näitä selvennyksiä laittaa ja siitä sitten loppujen lopuksi tuli tuli niinku enemmän sekaannusta kuin selvennystä."

Laskujen sekamelskan itse asiassa aiheutti se käräjäoikeuden korvauspäätös, jolla asianajalle korvattiin äidilleni Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin kulut. Kertoessaan käräjätuomarille, Päivi Penttiselle, että tässä täytäntöönpanoriita-asiassa on päästy sopimukseen ja oikeudenkäynti lopetetaan, asianajaja Pekka Mononen unohti mainita, että pakkohuutokaupassani oli kysymys vuokraoikeuden pakkohuutokaupasta ja myös sen, että minä olin ollut äitini jopa kirjallisesti valtuuttama yhdyshenkilö tässä asiassa. Käräjätuomari poisti korvauspäätöksessään mm. kaikki puhelut, jotka minä olin käynyt asianajan kanssa, vaikka siis asianajaja Pekka Mononen itsekin myöntää minun olleen yhdyshenkilö tässä 85-vuotiaan äitini täytäntöönpanoriidassa. Hän sanoo mm. todistelunauhoituksen sivulla 2 keskellä: "… pertti oli sitten tavallaan siinä vastapuolena täällä jyväskylässä muodollisesti mutta oli kuitenkin yhteyshenkilönä koko aika hoitamassa asiaa minuun päin …".

Täytäntöönpanoriitakanne nostettiin elokuussa 2000 ja Kirkkonummen pakkohuutokauppa, jossa asianajaja väittää avustaneensa minua pidettiin tammikuun viimeisenä päivänä 2001. Todistelunauhoituksen sivulla 1 alhaalla: "… pertin toinen kiinteistö meni pakkohuutokauppaan ja siellä minä avustin perttiä sitten pakkohuutokauppatilaisuudessa viimeistään …".

Liitän oheen kirjalliseksi todisteeksi 31.01.2001 pidetyn vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirjan. Tämä pöytäkirja oli minulta kateissa laskutusoikeudenkäynnin aikaan, joten sitä ei ole aikaisemmin käsitelty. Sen mukaan asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty edustajakseni kyseiseen huutokauppaan . Kirjallinen todiste nro. 10.

Asian selvittämiseksi pyydän henkilötodistajaksi pakkohuutokaupanpitäjää, kihlakunnanvouti Janne Nymania, joka voi kertoa siitä, miten hän merkitsee pakkohuutokauppapöytäkirjaan pakkohuutokaupassa mukana olijat.

Siitä laskuparista, jonka käräjäoikeus on maksettavakseni määrännyt löytyy laskusta nro 1443 toimenpide päivämäärälle 08.02.2001 "Kirjeen laatiminen ja lähettäminen Espoon Sähkö Oyj:lle". Kirje saattaisi tuoda selvyyttä tapahtumiin ja siitä saattaisi käydä ilmi kuuluuko se kummankaan, äitini Laura Mannisen tai minun maksettavakseni. Koska en ole saanut ko. kirjettä aikaisemmin, pyysin asianajaja Pekka Monosta lähettämään sen minulle. Hän ei ole kuitenkaan sitä minulle lähettänyt. Pyydän, että hovioikeus velvoittaa asianajaja Pekka Monosen esittämään kirjeen minulle ja oikeudelle. Kirjallinen todiste nro 11.

Laskuissa on ainakin yksi toimenpide, joka täyttää (129poistettu 24.02.2016) määritelmät. Nyt olen huomannut, että laskun 1443 toimenpiteestä päivämäärälle 08.02.2001 "Lausuman laatiminen ja lähettäminen Jyväskylän ko:lle velkajärjestelyasiassa" en voi mitenkään olla maksuvelvollinen. Minun velkajärjestelyasiani hoiti Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen ja olin itse ilman asiamiestä jättänyt velkajärjestelyhakemuksen Jyväskylän käräjäoikeudelle 04.01.2001.

Kysymyksessä ei voi olla sellainen toimenpide, josta minua voitaisiin laskuttaa. Minun kannaltani se on täysin (130poistettu 24.02.2016). Kysymyksessä lienee, jos nyt kyseinen toimenpide on suoritettu, äitini Laura Mannisen vastaus velkajärjestelyni selvittäjäksi määrätyn asianajaja Kalle Niskasen tiedusteluun velkojille, miten he suhtautuvat vireille panemaani velkajärjestelyyn. Laura Mannisen maksuvelvollisuus tähän toimenpiteeseen riippuu tietenkin siitä minkälaisen luvan hän on antanut asianajaja Pekka Monoselle. Kirjallinen todiste nro 12.


TODISTEET

Kirjalliset todisteet ja todistusteemat

Käräjäoikeudessa esitetyt.

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.

2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.

3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.

5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.

6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444.

Todistusteema: Todisteet 1- 6 osoittavat sen, että laskujen asiat (aiheet), toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen. Todiste 6 osoittaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vanhuksen huolen hänelle lähetetyistä laskuista vastoin luvattua ja sovittua. Todiste 6 osoittaa lisäksi sen, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan kantajan esittämistä laskuista

7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000.

Todistusteema: Todiste 7 osoittaa laskuissa rakennetun yhteisvastuullisuuden mahdottomuuden niistä toimenpiteistä, joita ei korvattu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n käräjäoikeudelle esittämän laskun (Todiste 1) nojalla.

8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001.

Todistusteema: Todiste 8 osoittaa sen, että kantaja on vaatinut Laura Mannista ja Pertti Mannista yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut. Todiste osoittaa myös sen, että samana päivänä käräjäoikeuteen on saapunut myös toinen korjattu haastehakemus.

9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.

Todistusteema: Todiste 9 osoittaa sen, että kantaja on tässä kolmannessa haastehakemuksessaan luopunut vaatimuksestaan Laura Mannista kohtaan suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut sen jälkeen kun Laura Manninen on ilmoittanut riitauttavansa laskut. Lisäksi todisteesta käy ilmi, että tätä seikkaa ei ole kerrottu käräjäoikeudelle, vaikka yhteisvastuullisuus onkin säilytetty laskuissa.

Pyydän hovioikeutta hyväksymään seuraavat uudet kirjalliset todisteet, koska niissä ilmenevät seikat ovat tulleet ilmi tässä oikeudenkäynnissä vasta käräjäoikeuden istunnossa ja osittain sen jälkeen.

10. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.01.2001.

Todistusteema: Todiste 10 osoittaa sen, että asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty pöytäkirjaan läsnäolijaksi huutokaupassa.

11. Pertti Mannisen Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:lle lähettämä kirje ja postin kirjaus.

Todistusteema. Todiste 11 osoittaa sen, että Pertti Manninen on pyytänyt laskuissa ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota.

12. Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskeva päätös 16.07.2001.

Todistusteema. Todiste 12 osoittaa sen, että Pertti Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 04.01.2001.

Henkilötodistaja

Kihlakunnanvouti Janne Nyman
Kaarinan kihlakunnanviraston ulosotto-osasto
PL 49, 20781 Kaarina

Todistusteema: Hän voi kertoa siitä miten hän on merkinnyt pakkohuutokauppaan osallistuvat henkilöt pakkohuutokauppapöytäkirjaan.


PYYNTÖ SUULLISEN PÄÄKÄSITTELYN TOIMITTAMISESTA.

Koska asiassa on kysymys näytöstä ja sen arvioimisesta pyydän, että hovioikeus toimittaa asiassa suullisen pääkäsittelyn.


LIITTEET

Käräjäoikeuden todisteluosuuden nauhojen purku tekstiksi. (Epävirallinen ja ohjeellinen. Laatinut Pertti Manninen).


PÄIVÄYS

Laukaassa toukokuun 29. päivänä 2006


Pertti Manninen
Pertti Manninen


Kirjallinen todiste.
10. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.01.2001.

Espoon kihlakunnanvirasto
Ulosotto-osasto

Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta
Kyseessä on ulosottolain 5 luvun 42 §:n mukainen uusi huutokauppa

Aika ja paikka: 31.1.2001 kello 10.00

Espoon kihlakunnanviraston ulosotto-osasto
Vitikka 1 B1, 02630 Espoo

Toimitusmies: kihlakunnanvouti Janne Nyman

Toimitustodistaja: toimistosihteeri Mari Leppälehto

Myytävä kiinteistö: Velallisen omistama Kirkkonummen kunnan Kauhalan kylän Kuusikulma -nimisellä tilalla RN:o 1:86 oleva noin 5000 neliön suuruinen erottamaton määräalan vuokraoikeus rakennuksineen (257-445-1-86-L1)

Velallinen: Manninen Pertti Juhani ...

Huutokaupanhakija: Merta Pankki Oyj

Täytäntöönpanoperuste: Uudenmaan lääninhallituksen lainhakupäätös OTH 2071, 19.12.1995

Ulosmittauspäivä: Ulosmittauspöytäkirja 25.8.2000, Espoo

Kuulutukset: Helsingin Sanomat 15.1.2001
Kirkkonummen kunnan ilmoitustaulu 12.1.2001 alkaen
Kirjeet 9.1.2001 kaikille tunnetuille asianosaisille

ASIANOSAISKESKUSTELU: 31.1.2001 kello 9.00

Asianosaiskeskustelussa oli läsnä toimistosihteeri Mari Leppälehto. Valvontakirjeet oli toimitettu postitse ulosotto-osastolle.

Merita Pankin valvonta

Merita Pankin valvonta hyväksytään sellaisenaan

Laura Mannisen valvonta

Laura Mannisen valvonta hyväksytään, siltä osin kuin Laura Manninen on valvonut 1.11.1991 laaditun velkakirjan ja 10.4.1993 laaditun panttaussitoumuksen perusteella vuokraoikeuteen rakennuksineen kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen nojalla pääomaa 320.000 markkaa, korkoa 121.000 markkaa ja kuluja 3.000 markkaa. Haltijavelkakirjojen nojalla on valvottavissa enintään haltijavelkakirjojen pääoma ja kolmen vuoden korot sekä kulut.

Siltä osin kuin on valvottu enemmän, hylätään valvonnat, koska täytäntöönpanokelpoista täytäntöönpanoperustetta ei ole esitetty.

Kauhalan yksityistien valvonta

Valvonta hyväksytään, mutta todetaan, että maakaaren 20 luvun 3 §.n 3 momentin mukaan lakisääteinen panttioikeus ei nauti etuoikeutta tässä pakkohuutokaupassa

Kirkkonummen kunnan valvonta

Kirkkonummen kunnan valvonta jätemaksuista hyväksytään

Espoon sähkön valvonta

Espoon sähkön valvonta hylätään, koska Espoon sähkö ei ole esittänyt täytäntöönpanokelpoista täytäntöönpanoperustetta. Maksamattomat sähkömaksut eivät myöskään rasita kiinteistöä.

PAKKOHUUTOKAUPPATILAISUUS toimitettiin UL 5:24 §:ssä säädetyllä tavalla.

Läsnäolijoista todettiin, että paikalla oli pantinhaltijan Merita Pankki Oyj:n edustajana myyntipäällikkö Lauri Kara.

Luettiin täytäntöönpanon perusteena olevat asiakirjat tarpeellisin osin:

Luettiin rasitustodistus tilan ja laitoksen osalta, lainhuutotodistus tilan osalta sekä kiinteistörekisterinote kyseistä tilaa koskien. Luettiin vuokrasopimus tarpeellisilta osin sekä esiteltiin vuokrasopimuksen liitteenä oleva kartta, joista ilmenivät kohteen rajat sekä näytettiin kartat ja rakennuspiirustukset sekä esiteltiin tilasta myydyn määräalan kauppakirja.

Esiteltiin ulosmittauspöytäkirja ja velkojainluettelo, joka on laadittu valvontojen, ulosmittauksien ja lain nojalla huomioonotettavien seikkojen perusteella. Mainittiin alin hyväksyttävä tarjous, 20.712,60 mk.

Ilmoitettiin, että edellä mainitut asiapaperit olivat hutokauppayleisön nähtävillä ja tutustuttavilla huutokauppapaikalla.

Ilmoitettiin, että sähköliittymää ei myydä, vaan on hankittava uusi liittymä tai edellisen omistajan on siirrettävä liittymä uudelle omistajalle. Espoon Sähkö on ilmoittanut, että maksamattomat sähkölaskut ovat suuruudeltaan 5.931,90 mk ja uuden sähköliittymän hinta on 11.500 mk.

Ilmoitettiin, että alueella olevat omakotitalon tilat on vuokrattu ja että vuokralaisten irtisanominen on toimitettava lain asuinhuoneistojen vuokrauksesta mukaisesti.

Yleisölle ilmoitettiin huutokaupan ehdot.

1. Myyminen toimitetaan nostohuudoin siten, että tarjotaan ja tarjouksia korotetaan, kunnes huutoja ei enää tehdä. Kolmannella lyödään huuto kiinni. Kasvusto menee samaan huutoon kuin tilakin.

2. Jos lopullinen huuto hyväksytään, ostajan on heti suoritettava kuudennes koko kauppahinnasta tai asetettava vastaava pantti tai takaus, josta säädetään ulosottolain 5 luvun 40 §_ssä.

3. Se osa kauppahinnasta, jota ei ole huutokauppatilaisuudessa maksettu, on suoritettava 5 % korkoineen kuuden viikon kuluessa huutokauppapäivästä eli viimeistään 14.3.2001 kello 10.00, jolloin myös kauppa-hinnan jako tapahtuu. Maksun laiminlyönnin seuraukset ilmnevät UL 5:45.

4. Ostaja saa mksuvelvollisuutensa täytettyään otta kiinteistön haltuunsa, mutta saa kauppakirjan vasta huutokaupan saatua lainvoiman (UL 5:48 ja UL 5:49).

5. Ostajan on maksettava kauppakirjasta menevä varainsiirtovero.

6. Kiinteistö myydään rasituksista vapaina. Haltijvelkakirjat eli panttikirjat annetaan ostajalle kauppakirjan luovuttamisen yhteydessä.

7. Huutokaupantoimittajalla on oikeus hylätä tehty korkein tarjous, jos tarjous alittaa käyvän hinnan paikkakunnalla. Hakijavelkojalla on oikeus hylätä tai hyväksyä tehty korkein tarjous, mikäli hakijavelkojen saatavat eivät ole kertyneet.

8. Vielä ilmoitettiin, että omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se on huutokauppahetkellä ja että huutokauppa käsittää sen mitä kiinteistöön laillisesti kuuluu..

9. Luettiin valitusosoitus ja ilmoitettiin, että valitusosoituksia on saatavilla huutokaupan toimittajalta.

Tiedusteltiin, onko huutokauppayleisöllä kysyttävää. Koska kysyttävää ei ollut pyydettiin yleisöä tekemään tarjouksia.

Korkeimman tarjouksen, 408.500,00 mk, teki Juha Nieminen ... Tarjous hyväksyttiin. Ostaja maksoi huutokauppatilaisuudessa 70.000,00 mk.

VALITUSOSOITUS liitteenä.

Janne Nyman
Janne Nyman
kihlakunnanvouti


Kirjallinen todiste.
11. Pertti Mannisen Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:lle lähettämä kirje ja postin kirjaus.

Pertti Manninen
...
...

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vihertie 4-46 A1
01620 Vantaa

Asia: Lähettämänne kirje Espoon Sähkö Oyj:lle.

Pyydän lähettämään kopion lähettämästänne kirjeestä Espoon Sähkö Oyj:lle, jonka lähettämisen olette kirjannut laskun numero 1443 toimenpiteeksi päivälle 08.02.2001, koska en ole saanut sitä aikaisemmin.
...
15.05.2006
Pertti Manninen
Pertti Manninen


Kirjallinen todiste.
[Osa kirjaustodistuksesta]

Kirjattu kirje
Rekommenderat brev

Lähettäjän nimi ja osoite Avsändarens namn och postadress
Pertti Manninen
...
...
Vastaanottajan nimi ja postioisoite Adresssatens namn och postaadress
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

RR103477239FI


Kirjallinen todiste
12. Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskeva päätös 16.07.2001.

1
JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Vapaudenkatu 54/PL 534
40101 JYVÄSKYLÄ

PÄÄTÖS 3948
Velkajärjestelyasian raukeaminen

16.07.2001

01/55

Hakija

Manninen Pertti Juhani
...
...
...

Asia

Velkajäjestelyhakemus

Vireille

04.01.2001

SELOSTUS ASIASTA

Hakijan velkajärjestely on aloitettu 24.4.2001 ja selvittäjäksi on määrätty AA Kalle Niskanen.

Hakija on 4.5.2001 käräjäoikeuteen saapuneella kirjeellä ilmoittanut peruuttavansa velkajärjestelyhakemuksensa, koska on päässyt sovintoon Merita Pankki Oyj:n ja Laura Mannisen kanssa.

RATKAISU

Asiankäsittely raukeaa ja velkajärjestelyn oikeusvaikutukset lakkaavat.

Perustelut

Hakija on peruuttanut velkajärjestelyä koskevan hakemuksensa.

Kulujen korvaus

Valtion varoista maksetaan selvittäjä, AA Kalle Niskaselle kulujen koervauksena 281,66 markkaa, josta arvonlisäveroa 61,97 markkaa, eli yhteensä 343,63 markkaa.

Lainkohdat

Laki hakemusasiain käsittelystä yleisessä alioikeudessa 12 § 1.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun ei saa hakea muutosta

Vs käräjäviskaali
Hannele Pyy-Ahonen
Hannele Pyy-Ahonen

Lähetetään:
Pertti Manninen

Tiedoksi:
Selvittäjä, AA Kalle Niskanen
Velkojat
Jyväskylän kihlakunnan ulosottovirastoLiite.
Käräjäoikeuden todisteluosuuden nauhojen purku tekstiksi.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/20060418kunnianloukkaustodistelukaraja1.htm
http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/20060418kunnianloukkaustodistelukaraja2.htmnettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä - Valittaja Pertti Manninen Laukaa - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060529kunnianloukkausvalitushoviinvast.htm


 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060601kunnianloukkausvalitushoviinas.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Saapunut 2.6.2006
Kansliaan toimittanut:
Postitse
KAKSOISKAPPALE

(LEIMA: DEFENSOR LEGIS
SUOMEN ASIANAJOLIITTO
FINLANDS ADVOKATFÖRBUND
ASIANAJOTOIMISTO
PEKKA MONONEN KY
Vihertie 41-46 A1 01620 Vantaa
Puh. 09-878 4133 fax 09-890838)

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

SAAPUNUT
22.06.2006
Vaasan Hovioikeus

ASIA

Valitus

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Jyväskylän käräjäoikeuden 2.5.2006 antama tuomio nro 06/815 kunnianluokkausta koskevassa rikosasiassa R 05/2307.

VALITTAJA

Mononen, Pekka
asianajaja, Vantaa

PROSESSIOSOITE

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky,
Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa.
Puh. 09-878 4133, 0400- 400 685
Fax 09- 890 8838.

MUUTOKSENHAUN KOHDE

Koko päätös.

MUUTOSVAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Vastaajan on katsottava syyllistyneen rikoslain 24 luvun 10 §:n tarkoittamaan törkeään kunnianloukkaukseen ja hänelle on tuomittava sen mukainen rangaistus.

Vastaajan verkkotunnuksella nettisanomat.com ylläpitämät internet-sivut, joilla vastaaja loukkaa kunniaani, on suljettava sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain perusteella.

Vastaaja on velvoitettava sen lisäksi, mitä käräjäoikeus on tuominnut, korvaamaan minulle menetetyistä ansiotuloista vaatimani 4.000 euroa 1.7.2004 lukien laskettavine viivästyskorkoineen.

SUULLINEN PÄÄKÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Katson, että riittäviä perusteita suullisen pääkäsittelyn toimittamiselle ei ole olemassa.

Nyt esitettyjen vaatimusten ratkaiseminen voidaan tehdä pelkästään kirjallisen aineiston pohjalta.

PERUSTELUT

Uudistaen kaiken käräjäoikeudessa puolestani lausutun totean vielä seuraavaa:

Kunnianloukkaus on toteutettu joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja internetin välityksellä saatettu lukuisten ihmisten saataville.

Loukkauksella on aiheutettu pitkäaikaista kärsimystä, koska loukkaavassa muodossa julkaistu teksti on jatkuvasti esillä sivustolla. Liitän oheen tulosteet, jotka osoittavat, että loukkaus jatkuu sivustolla vielä 1.6.2006 valitusta laadittaessa.

Kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tätä osoittaa se, että julkaistussa tekstissä ja teossa käytetään selkeästi ammattinimikettäni ja loukkaus on siten kohdistettu ammattitoimintaani ja tekoa jatkamalla sillä pyritään toimintani jatkuvaan tahalliseen vaikeuttamiseen.

Vastaajan ylläpitämillä sivustoilla julkaistu teksti on erittäin loukkaavaa asianajaja-ammattini ja henkilökohtaiseen kunniaani nähden. Sananvapaus ei voi ulottua niin pitkälle, että se mahdollistaa tällaisen vastaajan menettelyn. Sen vuoksi on olemassa riittävät perusteet määrätä sivuja suljettaviksi niiltä osin, kuin niillä esiintyy tätä kunniani loukkaavaa tekstiä ja joka tapauksessa ne sivut, joilla käytetään ilmaisua asianajan (11poistettu 14.12.2015).

Kun vastaaja ei näytä vapaaehtoisesti poistavan loukkaavaa tekstiä tai julkaisua, jatkuu vastaajan rikollinen toiminta edelleen. Rikollinen toiminta on pysäytettävä, ja se on mahdollista vain määräämällä loukkaavaa tekstiä sisältävät sivut suljettavaksi.

Siitä huolimatta, että loukkaavat sivut määrättäisiin suljettavaksi, on vastaajan velvollisuus julkaista tuomio sivustollaan säilytettävä.

Vastaajan menettelystä on varmuudella aiheutunut tulonmenetystä asianajotyössäni.

Internetsivustoja käytetään nykyisin yleisesti ja säännöllisesti palveluksia haettaessa. Yleisesti tunnettua on, että ns. Google-hakukonetta käytetään mm. palveluksia haettaessa ylivoimaisesti eniten eri hakumenetelmistä. Juuri Google-hakukoneella tehty hakutulos tuo palveluksenhakijan eteen ensimmäiseksi vastaajan loukkaavan tekstiaineiston. Tätä osoittaa tähän liittämäni tuloste hakutuloksesta, kun hakukriteeriksi syötetään "asianajotoimisto pekka mononen" -hakusanat.

Aineiston pysyttäminen internetissä vaikeuttaa kohtuuttomasti mahdollisuuksiani tarjota asianajopalveluksia kiristyvässä kilpailussa. Vaatimani vahingonkorvauksen määrä on vain arvioitavissa, mutta vaatimani määrä on erittäin kohtuullinen ja siksi sellaisena tuomittava.

Vastaajan vapauttaminen korvausvastuusta tältä osin saattaa lisätä hänen piittaamattomuuttaan lain kieltoja ja käskyjä kohtaan, mitä vastaajan tähänastinen menettely jo sinällään osoittaa.

TODISTELU

Käräjäoikeuden vastaanottama todistelu.

Lisäksi uudet kirjalliset todisteet

- tulosteet 1.6.2006 päivältä Google-hakutuloksista sekä loukkaavaa aineistoa sisältävästä nettisanomat.com -sivustosta.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vantaalla 1 päivänä kesäkuuta 2006

Pekka Mononen
Pekka Mononen
asianajaja, varatuomari
Vantaa

LIITTEET

- edellä mainitut tulosteet


asianajotoimisto Pekka Mononen - Google-haku Sivu 1/2
Kirjaudu sisään
Google Web Kuvat Keskusteluryhmät Hakemisto
asianajotoimisto Pekka Mononen Hae Tarkennettu haku Asetukset
Haku: kaikilta web-sivuilta suomemkielisiltä sivuilta sivuja maasta: Suomi

Web Tulokset 1-10 noin 559 osuman joukosta haulle asianajotoimisto Pekka Mononen. (0,53 sekuntia)

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen ...
Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
Asianajan (11poistettu 14.12.2015). asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai ...
www.nettisanomat.com/2004/07/01/mononenlaskut.htm - 117k -
Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

2004/07/08 - nettisanomat (131poistettu 24.02.2016) Pekka Mononen ...
Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. ...
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ...
www.nettisanomat.com/2004/07/08/mononenlaskuthovivirhe.htm - 162k -
Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja
[ Lisää tuloksia kohteesta www.nettisanomat.com ]

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haravakuja 19 AC/O Pekka Mononen 01660 VANTAA. Asianajopalveluja. Oppaat verkossa.
www.yritysopas.com/tiedot/Vantaa/Asianajotoimisto_Pekka_Mononen_Ky.html - 3k - Lisätulos - Välimuistissa - Sanankaltaisia sivuja

Suomen 118 - Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Vihertie 44-45 A 1 01620 Vantaa ...
Asianajotoimisto Asianajaja Lakipalvelu Lakiasiat Lakiasiaintoimisto ..
www.118.fi/companycard.php?nimi=Asianajotoimisto%20Pekka%20Mononen%20Kyid=7644 - Lisätulos - 16k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Suomen 118 - Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky ... Toimiala: Lakipalvelut, yleis-, perintö-, yritys-, ym. asiat. Sähköpostiosoite: pekka.mononen@netti.fi ...
www.118.fi/yrityskortti.php?id=7644 - 21k - Lisätulos - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Suomen Asianajajaliitto
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Vihertie 44-46 A1 01620 VANTAA. Puhelin: 878 4133. Fax 890 838. Sähköposti: pekka.mononen@netti.fi Kotisivu: ...
www.advonet.fi/tstom8.htm - 45k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Helsingin asianajotoimistot I - M
... Kari Parkkinen, Päivi Lindström, Ilkka Sainio, Marko Mononen. ... Oy Asianajotoimisto Pekka Lind Advokatbyrå Ab, sivutoimisto - filial, ...
www.advonet.fi/tstoh2.htm - 51k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja
[ Lisää tuloksia kohteesta www.advonet.fi ]

Asianajaja, asianajotoimisto, lakimies tai lakiasiaintoimisto ...
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa. Puh: ... Lääkintäoikeus, Sopimusoikeus, Työoikeus, Yhtiöoikeus, Yleisjuridiikka, asianajotoimistot, asianajaja ...
www.laki24.fi/asianajaja-lakimies-vantaa.php - 46k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Asianajotoimistot, asianajotoimistoja - Vantaa - Yritystele.fi
Asianajotoimisto Mononen Pekka Ky Vihertie 44-46 A 1. 01620 VANTAA. Asianajotoimisto Piipponen Olli Oy puhelin:09 8572045 Fax:09 83642642 ...
www.yritystele.fi/keyword/header_code/65270/area_code/092/area_name/Vantaa/header_name/Asianajotoimistot - 53k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Pogostan hiihto 18.03.2006 Miehet 50 v 53km (P) Sija Nro Lisenssi ...
... 4.26.15 210 2114 Teemu Paasikoski ASIANAJOTOIMISTO BÜTZOW

http://www.google.fi/search?hl=fi&q=asianajotoimisto+Pekka+Mononen&btnG=Googl... 1.6.2006


asianajotoimisto Pekka Mononen - Google-haku Sivu2/2

NORDIA 4 .26.21 ... 235 1424 Jukka-Pekka Paldanius IIVARI MONONEN OY 4.35.18 236 2004 Juhani ...
www.ilu.fi/pogostanhiihto/tulokset/2006/M50_53.txt - 41k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Goooooooooogle
Tulossivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava

Ilmaiseksi! Hanki Google Toolbar, Lataa nyt - Tietoa Google Toolbarista
Google G Haku PageRank 7 estetty ABC Tarkista Asetukset

asianajotoimisto Pekka Mononen Hae
Etsi tuloksista Kielivalinnat Hakuvihjeitä

Googlen kotisivu - Mainostusohjelmat - Tietoja Googlesta

c2006 Google

http://www.google.fi/search?hl=fi&q=asianajotoimisto+Pekka+Mononen&btnG=Googl...1.6.2006


2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 1/11

Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. asianajajan (11poistettu 14.12.2015). asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa. Jaksossa asialla Nordea Pankki Oyj:n myyntipäällikkö Lauri Kara ja asianajaja Pekka Mononen.

edellinen numero nettisanomat.com - tänään torstaina 01.07.2004. - etusivulle!
nettisanomat.com
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Etsi 1999 alkaen
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehde
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka

asianajajan (11poistettu 14.12.2015).
asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki näytti vielä hyvältä. Kuva Pertti Manninen.

Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

Lue myös!
Tästä kaikki
kihlakunnan
vanhuksen
markkaa Me

(52POISTETTU 19.12.2015) hovioikeudessa, johon mennessä asianajaja Pekka Monosen väitteet olivat osoittautuneet pikku hiljaa paikkansa pitämättömiksi ja hän oli joutunut turvautumaan viimeiseen oljenkorteensa: siihen, että hän edusti minua pakkohuutokaupassa antamallani valtakirjalla. Kyseisen pakkohuutokauppapöytäkirjan löysin vasta hovioikeusvaiheen jälkeen ja siitä kävi ilmi ettei asianajaja Pekka Monosta ollut merkitty edustajakseni kyseiseen pakkohuutokauppaan!

(53POISTETTU 19.12.2015) asianajaja Monosen oma kertomus!

Lue myös!
Tästä kaikki
kihlakunnan
vanhuksen
markkaa Me

Asiaan liittyy erikoinen yksityiskohta, joka tapahtumana on merkitty hovioikeuteen tekemääni

ASIANAJOT

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 2/11

valitukseen seuraavasti:
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen).

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vantaa 26.4.2002

Jyväskylän oikeusaputoimisto
Yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtinen
Fax. 014-338 9825
ASIANAJOTOIMISTO P. MONONEN > PERTTI MANNINEN

Olette nimenneet otsikkoasiassahenkilötodistajaksi pankin edustaja Lauri Karan todistamaan neuvottelujen kulusta ja akordisopimuksen synnystä. Olen ollut puhelinyhteydessä sanottuun henkilöön ja ilmoittanut hänelle tästä. Lauri Kara pyysi välittämään toivomuksen, että olisitte häneen puhelinyhteydessä asian johdosta. Hänet tavoittaa numerosta 09-nnnn nnnn

Pekka Mononen
Pekka Mononen

asianajaja, Vantaa

Asianajaja Pekka Mononen oli siis neuvotellut todistajaksi haastetun Lauri Karan kanssa ja yritti saada minut luopumaan todistajasta, jonka kanssa olin neuvotellut akordisopimuksen ja jonka sopimuksen tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei ollut osallistunut ollenkaan! Tämän osallistumattomuutensa hän itse myönsi käräjäoikeudessa! Siitä huolimatta todistaja Lauri Kara muisti eri tavalla vielä hovioikeudessa.
01.07.2004 Pertti Manninen.

Vantaa 26.4.

Jyväskylän o
Yleinen oike
Fax. 014-33
ASIANAJOT

Olette nimen
henkilötodist
todistamaan
akordisopim
puhelinyhtey
ilmoittanut h
välittämään t
puhelinyhtey
tavoittaa num

Pekka Mono
Pekka Mono

asianajaja, Va

Katkelma Lauri Karantodistuksesta hovioikeudessa:
...
64

manninen

tota se aiheuttaa sillä tavalla kysymyksiä että millon mononen milloin te olitte ensimmäisen kerran monosen kanssa yhteydessä ja sitten kuka hoiti ne sen paperin sen sopimuspaperin joka jonka pohjalta sitten tämä nämä toimenpiteet on suoritettu

kara

(epäselvä) ja ja tuota siinä keskustelussa nyt en tarkkaan muista mikä tää varsinainen kulku kulku tässä oli mutta mutta tätä sopimusluonnosta näytettiin näytettiin monoselle ja hän hänen kauttaan muistaakseni teille jollon jollon tota nää ehdot kirjattiin sinne sopimukseen ylös ja sen pohjalta siten sitten tuota toimittiin muistan kyllä että kävimme keskenämmekin keskusteluja tästä tästä asiasta useamman kerran tässä pitkin matkaa ja ja tuota noin mutta että tän varsinaisen paketin kokoaminenhan tapahtu sitten niinku monosen ja ja (epäselvä)

manninen

tota voitteko täsmentää sitä että milloin kävitte ja minkälaisessa tilaisuudessa monosen kanssa keskusteluja tämän paperin tai sopimuksen ehdoista mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoilta varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmöstä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

Lue myös!
Oikeudenkä.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 3/11

kara

(epäselvä) nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa

Nauha Hovi 1. Osa 1. loppuu.

65

Nauha Hovi 2. Osa 1. alkaa.

manninen

mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoista varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmästä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

kara

(epäselvä) nyt nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa oli että että kuinka paljon tästä asiasta keskusteltiin mutt joka tapauksessa tämän kokonaisuuden niinkun onnistumisen kannalta niin niin niin tuota noin nää kaupantekotilanteet mitä oli ennen sitä pakkohuutokauppaa tästä maapohjasta ja muuten niin mononen oli siellä siellä siellä mukana ja näitä järjestelemässä nyt en sataprosenttisesti muista tätä että millä tavalla tän paperin laatiminen var varsinaisesti meni mutta mutta valtakirjan pohjaltahan mononen sen allekirjoitti
...

Katkelma Pekka Monosen todistuksesta käräjäoikeudessa:

lehtinen

oliks teillä jotakin ja jos niin mitä ansioita tähän akordisopimuksen tekemiseen

mononen

en oo kirjoittanu sitä se tuli pankista mulle päin ja tota noin niin mä siis siis mä olisin kirjoittanut paljo pitemmän sopimuksen ihan eri näkösen jos mä olisin sen kirjoittanut se on pankin laatima mä ajattelin no hyvä on jos jos se on näin yksinkertaista niin mikäs siinä mä en pitänyt sitä erityisen hyvänä sanamuodoltaan mutta

mä en halunnut lähtee läikyttään sitä oivaa otollista tilannetta että tämmönen saattaa syntyä enkä lähtenyt arvosteleen sitä sopimusta millään lailla mä mä olin valmis sen allekirjoittamaan musta se oli niinku pertin kannalta niin hyvä tilanne että jos vaan tommonenkin saadaan allekirjoitettua niin siitä vaan

lehtinen

kävitteks te tästä neuvotteluja pankin kanssa sitt että tämmänen sopimus saatiin aikaan (epäselvä) pankin puolesta

18

mononen

oli sitä ennen oli siis näistä kytköksistä että miten tää kirkkonummen kiinteistökauppa sitten siihen saadaan niinkuin saadaan tehtyä ja näin mutta että ett mä en ollut niinku sanelemassa tota sopimusjuttua että tota en tiedä miten tämä sanamuoto on saanut alkunsa
...

Tapahtumina on merkitty hovioikeuteen tekemääni valitukseen:
22.11.2000 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Espoon kihlakunnan

Espoon säh

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 4/11

vouti Janne Nyman).
Tämän pakkohuutokauppapöytäkirjan mukaan myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä on ollut pankin edustajana pakkohuutokaupassa ja pöytäkirjan mukaan Espoon Sähkö Oyj on esittänyt vaatimuksensa maksamattomasta sähkölaskusta!


Espoon sähkön valvonta
Espoon sähkön valvonta hylätään, koska Espoon sähkö ei ole esittänyt täytäntöönpanokelpoista täytäntöönpanoperustetta. Maksamattomat sähkömaksut eivät myöskään rasita kiinteistöä.

PAKKOHUUTOKAUPPATILAISUUS toimitettiin UL 5:24 §:ssä säädetyllä tavalla.

Läsnäolijoista todettiin, että paikalla oli pantinhaltijan Nordea Pankki Oyj:n edustajana myyntipäällikkö Lauri Kara.

Luettiin täytäntöönpanon perusteena olevat asiakirjat tarpeellisin osin:

Luettiin rasitustodistus tilan ja laitoksen osalta, lainhuutotodistus tilan osalta sekä kiinteistörekisterinote kyseistä tilaa koskien. Luettiin vuokrasopimus tarpeellisilta osin sekä esiteltiin vuokrasopimuksen liitteenä oleva kartta, joista ilmenivät kohteen rajat sekä näytettiin karatat ja rakennuspiirustukset sekä esiteltiin tilasta myydyn määräalan kauppakirja.

Esiteltiin ulosmittauspöytäkirja ja velkojainluettelo, joka on laadittu valvontojen, ulosmittauksien ja lain nojalla huomioonotettavien seikkojen perusteella. Mainittiin alin hyväksyttävä tarjous, 20.712,60 mk.

Ilmoitettiin, että edellä mainitut asiapaperit olivat hutokauppayleisön nähtävillä ja tutustuttavilla huutokauppapaikalla.

Ilmoitettiin, että sähköliittymää ei myydä, vaan on hankittava uusi liittymä tai edellisen omistajan on siirrettävä liittymä uudelle omistajalle. Espoon Sähkö on ilmoittanut, että maksamattomat sähkölaskut ovat suuruudeltaan 5.931,90 mk ja uuden sähköliittymän hinta on 11.500 mk.

Ilmoitettiin, että alueella olevat omakotitalon tilat on vuokrattu ja että vuokralaisten irtisanominen on toimitettava lain asuinhuoneistojen vuokrauksesta mukaisesti.

Yleisölle ilmoitettiin huutokaupan ehdot.


Tästä huolimatta velkani Espoon Sähkö Oyj:lle on tullut täydellisenä yllätyksenä ns. jatkohuutokaupassa
31.01.2001 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Kihlakunnan vouti Janne Nyman)
kahta kuukautta myöhemmin niin asianajaja Pekka Monoselle kuin valan nojalla todistavalle myyntipäällikkö Lauri Karalle

Espoon säh
sähkö ei ole
täytäntöönpa
sähkömaksu.

PAKKOHU
UL 5:24 §:ss.

Läsnäolijois
pantinhaltija
myyntipääll.

Luettiin täytä
asiakirjat tar

Luettiin rasit
lainhuutotod
kiinteistöreki
Luettiin vuok
esiteltiin vuo
joista ilmeni
karatat ja rak
tilasta myyd.

Esiteltiin ulo
velkojainluet
ulosmittauks
seikkojen pe
tarjous, 20.7

Ilmoitettiin, e
hutokauppa
huutokauppa

Ilmoitettiin,
on hankitta
omistajan o
omistajalle.
maksamatt
suuruudelta
sähköliittym.
...

Katkelma Lauri Karan todistuksesta hovioikeudessa:
...
mononen
(epäselvä) mä alottasin tämmösest yksityiskohtaisella kysymyksellä että niin kauan kuin muistan eli tää sähköliittymän luovutukseen siellä pakkohuutokauppatilanteesssa niin miten näette oliko tää sähköliittymään liittyvä episodi joka siellä ilmeni niin oliko sen niinku yllätyksellinen että ei ollut havaittu ennen sitä huutokauppatilannetta ja sitt toisaalta pe pelastiko se ratkasu mikä siellä saatiin aikaseks sen koko kokonaisjärjestelyn

kara

(epäselvä) sähkö sähköliittymän tuota tää maksamaton lasku selvisi ainoastaan ja vain siellä huutokauppatilaisuudessa se tuli täytenä yllätyksenä ja ja ja tota noin se järjestely joka oli sovittu etukäteen että mitenkä siinä huutokaupassa menetellään niin niin niin tota siinä tilanteessa siinä tilanteessa ostajat olisivat vetäytyneet tästä kaupasta jos ratkaisua ei olis syntynyt ja ja pidän sitä erittäin merkittävänä ja ja ja tuota noin tää pankin vastaantulo siinä vaiheessa kaheksan reilu 8000 markkaa puhuttiin kuitenkin kokonaisuudesta toista miljoonaa vanhaa markkaa olevasta akordista me katsottiin että että tota noin tähän asiaan tää asia ei saa tää kokonaisuus ei saa kaatua ja siinä yhteydessä tultiin sitt sen verran pankkina vastaan
...


Lue myös!
Oikeudenkä

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 5/11Toistan esipuheen:
(52POISTETTU 19.12.2015) hovioikeudessa, johon mennessä asianajaja Pekka Monosen väitteet olivat osoittautuneet pikku hiljaa paikkansa pitämättömiksi ja hän oli joutunut turvautumaan viimeiseen oljenkorteensa: siihen, että hän edusti minua pakkohuutokaupassa antamallani valtakirjalla. Kyseisen pakkohuutokauppapöytäkirjan löysin vasta hovioikeusvaiheen jälkeen ja siitä kävi ilmi ettei asianajaja Pekka Monosta ollut merkitty edustajakseni kyseiseen pakkohuutokauppaan!

(53POISTETTU 19.12.2015) asianajaja Monosen oma kertomus!

Lue myös!
OikeudenkäAsiaan liittyy erikoinen yksityiskohta, joka tapahtumana on merkitty hovioikeuteen tekemääni valitukseen seuraavasti:
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen).


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vantaa 26.4.2002

Jyväskylän oikeusaputoimisto
Yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtinen
Fax. 014-338 9825
ASIANAJOTOIMISTO P. MONONEN > PERTTI MANNINEN

Olette nimenneet otsikkoasiassahenkilötodistajaksi pankin edustaja Lauri Karan todistamaan neuvottelujen kulusta ja akordisopimuksen synnystä. Olen ollut puhelinyhteydessä sanottuun henkilöön ja ilmoittanut hänelle tästä. Lauri Kara pyysi välittämään toivomuksen, että olisitte häneen puhelinyhteydessä asian johdosta. Hänet tavoittaa numerosta 09-nnnn nnnn

Pekka Mononen
Pekka Mononen

asianajaja, Vantaa


Asianajaja Pekka Mononen oli siis neuvotellut todistajaksi haastetun Lauri Karan kanssa ja yritti saada minut luopumaan todistajasta, jonka kanssa olin neuvotellut akordisopimuksen ja jonka sopimuksen tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei ollut osallistunut ollenkaan! Tämän osallistumattomuutensa hän itse myönsi käräjäoikeudessa! Siitä huolimatta todistaja Lauri Kara muisti eri tavalla vielä hovioikeudessa.
01.07.2004 Pertti Manninen.

ASIANAJOT
Vantaa 26.4.

Jyväskylän o
Yleinen oike
Fax. 014-33
ASIANAJOT

Olette nimen
henkilötodist
todistamaan
akordisopim
puhelinyhtey
ilmoittanut h
välittämään t
puhelinyhtey
tavoittaa num

Pekka Mono
Pekka Mono

asianajaja, Vaasianajajan (11poistettu 14.12.2015).
asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Lue myös!
Oikeudenkä


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 6/11


Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki näytti vielä hyvältä. Kuva Pertti Manninen.

Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

Lue myös!
asianajajan (11poistettu 14.12.2015) I.
asianajajan (11poistettu 14.12.2015) II.
Lue myös! Tästä kaikki alkoi: Ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.

Kaikki jaksot aikajanalla: Tulossa.


01.07.2004
Kaunis Sabrina.
Miljonääriperheen autonkuljettajan tyttären ja perheen poikien romanttinen tarina. Billy Wilder ohjasi tämän ensimmäisen (?) version Sabrina vuonna 1954.
Tv2 sunnuntaina 04.07.2004 keskipäivällä klo 12.05. Kuvassa

asianajajan (11poistettu 14.12.2015).
Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Tarkka selostus asiakirjoin! Lue!

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 7/11


Humbrey Bogart ja Audrey Hepburn

Manninen.

Tästä kaikki alkoi: Ulosottomiehen ja kihlakunnanvo
vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa

Etusivu Torstaina 1. heinäkuuta 2004. Numero 258.

Tänään
01.07.2004

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. nettisanomat@hotmail.com

kaikki lehdet Nyt

Viikon linkki
3 x imagine

Sodan kuva

Verisuihku

Kuvagalleria
Ajan kuvat
Uudet kuvat
Unelmoinnit
Vanhat kuvat
Dokumentit
Animoinnit

Palvelut
- Kirjoita mielipiteesi
- Ilmoita ilmaiseksi
- Sää

Info
- Yhteydenotto
- SUOMI24
- GOOGLE
- TIETOVIIKKO

Torstaina 17.06.2004. Irak. Öljyputkia räjähtelee. Irakin hallinno
jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviil
(irakbodycount.net) tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Ka
liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty,
palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

Torstaina 24.06.2004. Irak. Terroristejä pommitetaan ja siinä si
siviileitäkin. Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armei
kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä (irakbodycount.net)
tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Kaadot liittoutumasta sat
Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasot
lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

Torstaina 01.07.2004. Irak. Tänään luetaan erityistuom
syytteet Saddam Husseinille. Eilen keskiviikkona Saddam Hus
luovutettiin Irakin "omalle" hallinnolle. Tämän viikon maanant
miehittäjä luovutti hallinnon Irakin "omalle" hallinnolle. Maaha
150 000 koalition sotilasta järjestystä ylläpitämään. Asiainhoit
Bremer luikki helikopteriin, jota vartiomassa oli yhtä monta
rynnäkkökiväärimiestä kuin kameraakin. Helsingin Sanomat ju
tietoja siviiliuhrien lukumäärästä miehityksen aikana. Irakin ha
pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Sur
siviiliväestöstä (irakbodycount.net) tarkentuneet yli kymmeneks
Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo
ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

IRAQI HIGHCOURT OF JUSTICE
WE GOT 'IM - YOU KILL 'IM
Cartoon: Steve Bell

Guardian Unlimited Thursday July 01 2004
'I have a few questions for you...' Iraqi authorities take legal cont
Saddam Hussein in a secret hearing.
Q&A: the trial of Saddam Hussein
Special report: Iraq
Cartoon: Steve Bell

Tupakkasanomat
Torstaina 01.07.2004. Ville Valo - elävä tupakkamainos, ainakin
Sattumalta näin konserttitaltioinnin, jossa tämä idoli höyrysi tupakk
kuin korsteeni. Aluksi luulin, että se oli joku pila, mutta taisi olla elä
siis ainakin vielä!
Lue myös mm! Mika Häkkinen - elävä tupakkamainos
Marlboro-mies lopettaa!

Viihdesanomat
Torstaina 01.07.2004. Muut lehdet: Ilta-Sanomat tänään etusivulla
sisäsivulla: Jasmin Mäntylä rakastui 30 vuotta vanhempaan mie
Iltalehti tänään etusivulla ja sisäsivulla: Jasminilla uusi rakas. Ikäe
vuotta. Kommentti: Toivottavasti on sama Jasmin ja sama mies! K
lehti ei valehtele, toinen vain pisti paremmaksi. Päätä itse! Lue lisä
huomenna, ehkä, valitse media!


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 8/11


Luontosanomat
Torstaina 01.07.2004. Tunnelma sunnuntaina 27.06.2004 klo 07.
Pilvistä. Tasaisen harmaata, hiukan vaaleampaa siellä täällä. Ei sa
15. Tuulee hiukan.
Vihreys on edelleen valtavaa. Nyt niityllä on tarkkaan katsoen jotai
sinistä ja muutama voikukan ihan kohta haihtuva valkoinen hauras
Mitään liikettä ei näy, eikä ääntelyäkään. Aika pysähtynyt tunnelm
kuitenkin joku ruskea lintu lentää ruohikkoa viistäen ohitseni.
Laitan kahvin porisemaan. Pertti Manninen.

Oikeussanomat
Torstaina 01.07.2004. asianajajan (11poistettu 14.12.2015). Tässä jaksos
asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.asianajajan ky
innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oike
todistajalausunnossa. Tarkka selostus asiakirjoin! Lue!

Keppossanomat
Torstaina 01.07.2004. Viime viikkoisen pääkirjoituksen kirjoitta
jälkeen. Keskisuomalainen tänään. Mielipidekirjoitus: "Sinusta täm
epäilemättä tosi hauska ja sait makeat naurut, mutta Mummua ei n
eikä naurata minuakaan! Häpeä, kun kiusaat vanhusta!" . Ilkeä "ke
mummun pyörälle.

Lippossanomat
Torstaina 01.07.2004. Oikeastaan teatterisanomat, lajina farssi.
Minkälaisina pölöinä lehdistö pitää kansalaisia, kun uskottelee, että
nimityksessä olisi jotain kilvoiteltavaa. Sen jälkeen kun surullisen h
Erkki Liikanen nimitettiin Suomen pankin pääjohtajaksi, on aivan
kenenkään astua klovnin rooliin ja puhua vakuuttavalla kaksirintaää
Sinikka Mönkäreen, että olen ollut yhdeksän vuotta ministerinä ja
hoitanut sitä sun tätä. Kas kun ei maininnut Partek-kauppaa. Pääministeri Matt
päättää ja sillä hyvä! Lue lisää joskus!

Pääkirjoitus Torstaina 01.07.2004. Pääkirjoitus muodostuu tällä viikolla erila
sanomista, joita voi lukea kukin halunsa mukaan haluamassaan jä
Niihin voi joskus ilmestyä jatkoakin! Pertti Manninen.

THE HUNGER SITE DONATE FREE FOOD
Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä n
painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla
sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjo
päivä. 16.09.99.

Torstaina 17.06.2004. "Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle. Kuvasarja.


pm 1234567890123456789012345678901234567890123

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tam
heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

Lukijan postia.
Näinä aikoina.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 9/11


01.07.2004 24.06.2004 17.06.2004 10.06.2004

27.05.2004 20.05.2004 13.05.2004 06.05.2004

22.04.2004 15.04.2004 08.04.2004 01.04.2004

18.03.2004. 11.03.2004. 04.03.2004. 26.02.2004.

12.02.2004. 05.02.2004. 29.01.2004. 22.01.2004.

08.01.2004. 01.01.2004. 25.12.2003. 18.12.2003

Vanhin 29.07.1999

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

neetisanomat.com
Uusin
Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02. N:o 2004/258. Sivut valmisti Pertti Manninen 01.07.2004 (05.07.2004. Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
2004/07/01 - nettisanomat - Asianajaja Pekka Mononen - (11poistettu 14.12.2015) - Asianajotoimisto P
Mononen Ky. - asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan; (17poistettu 14.12.2015) tai muistama
oikeudessa todistajalausunnossa. - Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asiana


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 10/11


Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.- 01.07..2004 -av
torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co

Sivun alkuun!

Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Sel
nauhoitetut osat: Sivut 1-10 - Sivut 11-20 - Sivut 21-30 - Sivut 31-40 - Sivut 41-50 - Sivut 51-60 - Sivut 61-68.

24.06.2004
Frankie & Johnny.
Romanttinen rakkaustarina aikuisille rakastavaisille. Ohjannut Garry Marshall 1991. Nelonen sunnuntaina 27.06.2004 klo 21.00.
Kuvassa Al Pacino ja Michelle Pfeiffer.

Eräs pakkohuutokauppa 1999-2000. Ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi. Avustava ulosottomies Raino Rinne ja kihlakunnanvouti Jarmo Kivistö asialla. Koska oikeudelle esitetty asiakirja ei ole vielä rikosoikeudellisesti vanhentunut selostan asiaa aikaisemmin julkaistujen asiakirjojen pohjalta. Pertti Manninen.
Lue lisää!

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki
Manninen.

Lue myös! Rikosilmoitus asiakirjaväärennöksistä tai
tekemisestä asiakirjoissa. Nettisanomat.com 04.09.2


17.06.2004
Tuhansien silmien edessä.
Billy Wilderin raadollisista raadollisin elokuva reportterista joka raastaa uhristaan kaiken rakentaessaan ja pitkittäessään jymyjuttuaan. Puolivuosisataa myöhemminkin ajankohtainen. Kuvassa

Uhkaava taivaanranta.
Petri Rissanen haluaa selvitettäväksi ex-pääministeri Paavo Lipposen toimet Irak-diplomaattien karkottamisessa ja Washington- lupauksissa USA:n presidentti George W. Bushille. Immiment Horizon.

Experience the Reality. Kuva Pertti Manninen.
Europarlamenttivaalit 2004. Anneli Jäätteenmäki sai yli k
Pääkirjoitus.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 11/11
Kirk Douglas. Ace in the Hole, USA 1951. Yle TV2 sunnuntaina keskipäivällä 20.06.2004 klo 11.40!nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä- VALITTAJA Mononen, Pekka asianajaja, Vantaa - PROSESSIOSOITE Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa. - Jyväskylän käräjäoikeus tuomio nro 06/815 - rikosasia R 05/2307- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060601kunnianloukkausvalitushoviinas.htm


 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060815kunnianloukkaushovikasilm.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

ILMOITUS ASIAN KÄSITTELYSTÄ
2. osasto

15.8.2006
Diaarinro R 96/794

Pertti Juhani Manninen
..
..

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815

ASIA

Kunnianloukkaus

VALITTAJAT

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

VASTAPUOLI

Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

ILMOITUS ASIAN KÄSITTELYSTÄ

Hovioikeus on päättänyt jatkaa valituksenne tutkimista. Päätös siitä, että valituksen tutkimista ei jatketa, voidaan kuitenkin tehdä vielä myöhemmin valmistelun aikana.

Valituksenne johdosta on 15.8.2006 vastapuolille lähetetty vastauspyyntö, jossa määräpäiväksi on asetettu 30.8.2006.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 6 §:n mukaisesti vastaus lähetetään teille tiedoksi sen saavuttua.

Asian esittelijänä/valmistelijana toimii viskaali Mikko Tuomi ja vastaavana jäsenenä hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen.

Sari Kuusela
Sari Kuusela
Toimistosihteerinettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä - VALITTAJAT Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - VASTAPUOLI Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas - Diaarinro R 96/794- Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060815kunnianloukkaushovikasilm.htm


 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060815kunnialoukkaushovivastpyynt.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastauspyyntö valitukseen.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

VASTAUSPYYNTÖ
2. osasto

15.8.2006
Diaarinro R 06/794

Pertti Juhani Manninen
...
...

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815

ASIA

Kunnianloukkaus

VALITTAJAT

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

VASTAUSPYYNTÖ JA MÄÄRÄAIKA

Hovioikeus varaa Teille tilaisuuden antaa kirjallinen vastaus oheen liitettyyn valitukseen. Vastaus on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 30.8.2006.

Määräajan jälkeen saapunut vastaus voidaan jättää huomiotta.

SEURAUS VASTAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

Jos Te ette vastaa, se ei estä asian käsittelyä hovioikeudessa. Asiaa ratkaistaessa otetaan tällöin huomioon Teidän käräjäoikeudelle esittämänne oikeudenkäyntiaineisto.

MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

Jos Teillä on este toimittaa vastaus määräajassa, hovioikeus voi myöntää määräajan pidennystä. Sitä on pyydettävä kuitenkin hovioikeudelta määräajan loppuun mennessä.

VASTAUKSEN SISÄLTÖ

Mitä vastauksessa on ilmoitettava ja mitä vastaamisessa muutoin on otettava huomioon, ilmenee oheen liitetystä ohjeesta.

VASTAAVA JÄSEN

Hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen

YHTEYSHENKILÖ

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa toimistosihteerit Kaisa Sundholm / Sari Kuusela tai viskaali Mikko Tuomi.

KIRJAAMON OSOITE JA AUKIOLOAIKA

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo
Rantakatu, Hovioikeudenpuisto
PL 217
65101 VAASA

telekopio: 010 364 1695
sähköposti: vaasa.ho@om.fi
aukioloaika: 8.00 - 16.15

Vastauskirjelmän voi toimittaa kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina (liitetiedostot RTF-muodossa). Vastauksen lähettäminen tapahtuu lähettäjänvastuulla.

Sari Kuusela
Sari Kuusela
Toimistosihteeri

LIITE

Ohje vastaajalle


OHJE VASTAAJALLE

VASTAUKSEN SISÄLTÖ

Vastauksessa on ilmoitettava:
- asia ja diaarinumero, jossa vastaus annetaan
- myönnättekö vai kiistättekö valittajan muutosvaatimukset
- käsityksenne valittajan vaatimusten perusteista
- seikat, joihin haluatte hovioikeuden nojautua
- todisteet, joihin haluatte hovioikeudessa nojautua ja mitä kullakin todisteella haluatte näyttää toteen
- mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta.
Vastaukseen on liitettävä kirjalliset todisteet joita ei ole käräjäoikeuteen esitetty.

PÄÄKÄSITTELYPYYNTÖ

Jos haluatte, että hovioikeudessa toimitetaan suullinen pääkäsittely, Teidän on ilmoitettava:
1. syy pääkäsittelyn toimittamiseen
2. keitä asianosaisia on kuultava henkilökohtaisesti hovioikeudessa ja
3. keitä todistajia, asiantuntijoita ja todistelutarkoituksessa kuultavia henkilöitä on tarpeellista kuulla hovioikeudessa.

Edellä kohdassa 2 ja 3 mainitut seikat on vastauksessa ilmoitettava myös silloin, kun valituksessa on pyydetty pääkäsittelyä.

Hovioikeudessa kuultavien henkilöiden postiosoite ja puhelinnumero on ilmoitettava hovioikeudelle.

Jos pyytäessänne pääkäsittelyä nojaudutte käräjäoikeuden tuomiosdta ilmeneviin käräjäoikeudessa esitetyihin perusteisiin ja todisteisiin, voitte vastauksessanne näiltä osin vain viitata luettelomaisesti käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevään, mainittuja perusteita ja todisteita yksityiskohtaisesti selostamatta.

VETOAMISRAJOITUS RIITA- JA HAKEMUSASIOISSA

Näissä asioissa Te ette saa hovioikeudessa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa.

Vetoaminen on kuitenkin sallittu, jos Te saatte todennäköiseksi, että TE ette ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai Teillä on ollut muutoin pätevä aihe olla tekemättä niin. Jos vetoatte tällaiseen seikkaan tai todisteeseen, Teidän on ilmoitettava syy, miksi siihen vetoaminen olisi sallittua hovioikeudessa.

Vasta hovioikeudessa esitetty kuittausvaatimus voidaan jättää tutkimatta, jos sitä ei voida vaikeudetta tutkia.

VASTAUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA YHTEYSTIEDOT

Vastauskirjelmä on vastauksen antajan tai, jos hän ei ole itse sitä laatinut, laatijan allekirjoitettava.

Jos vastauksen laatii asiamies, vastaukseen on liitettävä antamanne valtakirja ellei asiamies ole asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai rikosasioissa asianomistajaa edustava virallinen syyttäjä.

Vastauskirjelmästä on ilmettävä postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset tehdään. Jos osoite muuttuu, uusi osoite on viipymättä ilmoitettava hovioikeuden kirjaamoon.

JÄLJENNÖS VASTAUSASIAKIRJOISTA

Vastauskirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista on annettava jäljennös.

VASTAUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Asiakirjat voi toimittaa hovioikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.


Oheen liitetty valitus.
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Vastauspyyntö valitukseen - VALITTAJAT Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - Diaarinro R 06/794 - Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060815kunnialoukkaushovivastpyynt.htm


 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060821kunnianloukkaussyyttvast.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

KAKSOISKAPPALE
SAAPUNUT
23.08.2006
Vaasan hovioikeus

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

ASIA

Virallisen syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen rikosasiassa.

HOVIOIKEUDEN ASIA KOSKEVAT TIEDOT

Dnro R 06/794, 2. osasto, viskaali Tuomi ja toimistosihteeri Kaisa Sundholm/Sari Kuusela

ASIA, JOSSA VASTAUS ANNETAAN

Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 02.05.2006 nro 815 valittajina tuomittu Pentti Manninen ja asianomistaja Pekka Rafael Mononen.

KANNANOTOT MUUTOSVAATIMUKSIIN JA NIIDEN PERUSTEISIIN

Mannisen valitus

1. Manninen vaatii, että hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden tuomion. Jos hovioikeus katsoisi Mannisen syyllistyneen rikokseen, määrättyä rangaistusta on lievennettävä.

Valitus on perusteettomana hylättävä. Käräjäoikeus on tehnyt esitetystä näytöstä oikeat johtopäätökset eikä valittaja ei ole valituksessaan tuonut esiin mitään sellaisia uusia perusteita, jotka edellyttäisivät toisenlaisten johtopäätösten tekemistä.

Todisteina vetoan käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin käräjäoikeudessa esittämiini kirjallisiin todisteisiin ja henkilötodisteluun. Niistä hovioikeuden on tehtävä samat johtopäätökset kuin käräjäoikeuskin.

KANNANOTTO PÄÄKÄSITTELYSTÄ

Valittaja Manninen on esittänyt suullisen pääkäsittelyn toimittamista. Asia on jutussa pääosassa olevien laskujen osalta ratkaistu hovioikeudessa lainvoimaisesti. Laskujen käsittely ja niiden taustalla olevien oikeudenkäyntien ym. asioiden käsittely on tarpeetonta nyt kysymyksessä olevan asian vuoksi. Katson, että jutussa ei ole hovioikeuden tarpeen järjestää pääkäsittelyä.

Jos pääkäsittely järjestetään, siellä olisi otettava vastaan jo käräjäoikeudelle esittämästäni haastehakemuksesta ilmenevät kirjalliset todisteet ja kuultava henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa asianomistajaa. Todisteluteemat ilmenevät alkuperäisestä haastehakemuksestani. Hovioikeus huolehtinee henkilöiden kutsumisesta.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Jyväskylä, 21.8.2006

Sirpa Hautakangas
Sirpa Hautakangas
kihlakunnansyyttäjä

Jyväskylän kihlakunnan syyttäjänvirasto
Vapaudenkatu 54, PL 8, 40100 JYVÄSKYLÄ
puh 010 36 26704, faksi 010 36 26720
sähköposti sirpa.hautakangas@om.fnettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen - Dnro R 06/794 - Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 02.05.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060821kunnianloukkaussyyttvast.htm

 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060828kunnianloukkausvastaajanvastausas.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Pertti Manninen
...
...

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

ASIA

Vastaus asianajaja Pekka Monosen valitukseen.

VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS

Jyväskylän käräjäoikeuden päätös kunnianloukkausta koskevassa asiassa R 05/2307, tuomio nro 06/815.

VASTAUS

Kiistän valittajan asianajaja Pekka Monosen muutosvaatimukset perusteettomina.

En ole syyllistynyt kunnianloukkaukseen vaan selostanut asiaa tuoden esiin laskutuksen sekavuuden.

Vaatimus sivujen sulkemisesta on perusteeton. Käräjäoikeuden päätös tästä on oikea:

“Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:stä ilmenee, että tuomioistuin voi asianomistajan vaatimuksesta määrätä julkaisijan tai palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi.
Mononen on käräjäoikeuden käsityksen mukaan mainittuun säädökseen nojautuen vaatinut, että syytteessä tarkoitetut internetsivut määrätään suljettaviksi siltä osin kuin niillä on esitetty viittauksia hänen nimeensä tai asianajotoimistoonsa. Lähtökohtana mainittua lakia sovellettaessa on lain 1 §:n 2 momentin mukaan, että viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Käräjäoikeus katsoo, ettei Mononen ole esittänyt riittävän painavia perusteita internetsivujen sulkemiseen hänen vaatimassaan laajuudessa. Sen vuoksi käräjäoikeus hylkää esitetyn vaatimuksen.”

Mielestäni itse vaatimuskin voi kohdistua vain nyt todisteena esille tuotuun sivuun eikä kaikkeen määrittelemättömään lehden sisältöön.

Luonnollisesti tulen välittömästi toimimaan sivujen sulkemisen tai niiden osien poistamisen suhteen niin kuin oikeus on päättänyt päätöksen saatua lainvoiman.

Vaatimus korvauksista menetetyistä ansiotuloista on perusteeton. Käräjäoikeuden päätös tästä on oikea.

“Mononen on vaatinut korvausta menetetyistä ansiotuloista. Korvausvaatimus on perustunut pelkästään oletukseen siitä, että Mononen olisi menettänyt kahden vuoden aikana yhden noin 2.000 euroa maksavan asiakkaan vuotta kohti. Mononen ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, että hänen ansiotulonsa olisivat konkreettisesti pienentyneet Mannisen rikoksen johdosta. Mononen ei ole esittänyt myöskään selvitystä siitä, että joku entinen asiakas olisi kyseisen rikoksen vuoksi luopunut asiakassuhteestaan tai että uusi asiakassuhde olisi tästä syystä jäänyt syntymättä. Näillä perusteilla on jäänyt näyttämättä, että Monoselle olisi aiheutunut Mannisen rikoksen perusteella konkreettista ansiotulojen menetystä. Sen vuoksi korvausvaatimus tältä osin hylätään.”

Asianajaja Pekka Mononen haastoi lopulta vain minut maksajaksi kyseisten laskujen osalta äitini Laura Mannisen ilmoitettua, että hän ei niitä maksa, koska hänelle on myönnetty maksuton oikeudenkäynti. Äitiäni on kuitenkin minullekin maksettaviksi määrätyissä laskuissa merkitty maksajaksi, joten hän on asianosainen tässä asiassa. Hänen korkean ikänsä, tällä hetkellä 90 vuotta, ja heikon terveydentilansa takia en ole voinut enkä halunnut häntä tällä asialla mitenkään kiusata tai vaivata. Hän oli kuitenkin vuosien jälkeen löytänyt asianajaja Pekka Monosen hänelle lähettämät laskut ja rupesi niitä minulle esittelemään käydessäni keväällä 2006 hänen luonaan. Hänen luvallaan nauhoitin hänen lausuntonsa ja hänen luvallaan liitän sen liitteeksi tähän oikeudenkäyntiin. Siitä käy selvästi ilmi hänen käsityksensä siitä, mitä hän on kuvitellut maksuttoman oikeudenkäynnin merkitsevän. Se on täysin vastakkainen asianajaja Pekka Monosen väittämien kanssa. Lisäksi lausunto vahvistaa sen käsitykseni, että asianajaja Pekka Mononen on perinyt äitini maakaupassa kaupanvahvistajan palkkion kahteen kertaan, ensin Nordea Pankki Oyj:ltä ja sitten maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelta asiakkaaltaan.

PÄÄKÄSITTELYPYYNTÖ

Koska asiassa on kysymys näytöstä ja sen arvioimisesta pyydän, että hovioikeus toimittaa asiassa suullisen pääkäsittelyn.

Asianosaisia Pertti Mannista ja Pekka Monosta on kuultava todistelutarkoituksessa.

Todistajana on kuultava kihlakunnanvouti Janne Nymania,
Osoite: Kaarinan kihlakunnan ulosotto-osasto
PL 49, 20781 Kaarina.
Hän voi kertoa siitä miten hän on merkinnyt pakkohuutokauppaan osallistuvat henkilöt pakkohuutokauppapöytäkirjaan.

LIITE.

Laura Mannisen lausunto keskiviikkona 03.05.2006 n. klo 21-22. Purettu ääninauhalta.

PÄIVÄYS

Laukaassa 28. elokuuta 2006

Pertti Manninen
Pertti Manninen


LIITE.

Lausunto keskiviikkona 03.05.2006 n. klo 21-22. Purettu ääninauhalta.
Laura Manninen (Lm) ja Pertti Manninen (Pm).

Nauhoitus 1 alkaa:

Pm
Minkä näkönen se oli

Lm
Samanlainen kuin kaikki muutkin

Pm
Joo mutta tota ooks sä varma ettet sä nostanut sitä eri paikkaan kas ku se et älynny laittaa sitä tohon rasiaan tai siis tohon lokeroon

Lm
(Epäselvä)

Pm
Oothan sä nyt sen löytäny

Lm
En mä sitä nyt oo löytänyt

Pm
No justhan sä itsehän sä sanoit että sä oot sen nyt löytäny

Lm
Hiljattain mä oon sen löytäny

Pm
Täälläkin on joku mononen

Lm
Näytäs

Pm
Onks se tää

Lm
Tää se tietysti on ei mulla muuta o esillä ollut

Pm
Täällä on jotain laskuja tää on hyvä ku löyty olihan se ihan hyvällä paikalla mutta sä etsit väärästä paikasta sitä

Lm
Mulla oli kumminkin pannut sen

Pm
No niin se oli hyvä mä katon nää tota sen verran ai niin sulla on tässä tää harjoitus siitä lähetiksi sä tämmöisen sitten sinne samanlaisen vai otettiinks siitä kopio vai mitä siitä otettiin

Lm
Ihan samanlaisena en mä tiedä onks toi kopio vai mikä se on

Pm
Tää ei oo kopio
No tää on ihan hyvä kun löyty tämmöinen

Lm
Koko ajan oli puhe että mä en maksa sitt enää mistään mitään lisää

Pm
Niin mutta miten sä sitten koit nää laskut siis tää viimiset laskut miten sä sen koit sen siis kun nää tuli tässähän lukee että olen lähettänyt ne jotenkin poikani nimellä niin mitä mä tässä nopeasti katoin tän kirjeen

Lm
Sillä tavalla vaan että mää mulle oli luvattu maksaa

Pm
Poikanne on kiistänyt laskut teidän molempien puolesta joo sano vaan mitä sulle oli luvattu joo

Lm
Niin että mun laskuni maksaa se ilmanen oikeudenkäynti

Pm
Kyllä kyllä

Lm
Ja mä en maksa mitään mä sanon ennen jo niille kun ruvettiin sitä tekeen va etten mistään mitään ja mää muistan että pankistakin olis joku herra mulle soittanut

Pm
Niin ja mitä se sano

Lm
Että ei mitään tartte maksaa

Pm
Kyllä

Lm
Ja sen mää muistan että mononen ei olis millään antanu pankin herran kanssa mikä tuomari se sitten oli niin puhuia mun ollenkaan

Pm
Vaan mitä se halus

Lm
Kielsi vaan että mä en saa puhua sitt mistään kun hänen kanssaan

Pm
Siis Monosen kanssa

Lm
Koko asiasta niin

Pm
Just

Lm
Ja kerran ihan sano taisi soittakin että jos mää vaan jonkun kans niinkö sen ostajan kanssa tai sen tuttavien kanssa puhun niin se menee ihan myttyyn se koko asia ja kauheasti mainosti kuinka suuri

Pm
Niin

Lm
Suuren velan mikskä se sano sitä sano se nyt on se

Pm
Niin

Lm
Kun se antaa pankki anteeksi

Pm
Niin

Lm
Ettei tommosta juur kukaan saa anteeksi sano nyt mikä sen nimi on minkä pankki tekee

Pm
No se on se akordi tai joku

Lm
Akordi

Pm
Niin juu just joo ja mitäs sitten

Lm
Että jos mää vaan vähänkin puhun niitten ostajien näitten joka sitä meinaa ostaa

Pm
Niin

Lm
Sehän soitteli kanssa

Pm
Kyllä kyllä mutta tää oli eri asia nyt nyt siis se oli varmaan ihan oikea asia mutta mites se asia sitten ett kun se oli kara nimeltään siellä pankista mitäs sä sen kanssa juttelit siis se joka siis soitti sulle pankista

Lm
Ainakin sillä tavalla että että ei mitään pankki ota mitään sen enempää

Pm
Kuluja niin joo

Lm
Ei mitään

Pm
jatketaan sitä joskus

Lm
Joo

Pm
jos on tarvis joo hyvä kiitos

Lm
Pidä nyt hei

Pm
Sieltä alkaa taas yön touhut sitten

Kodinhoitaja
Yön touhut joo

Pm
Joo tota ai niin mulla on se soppa siellä tulossa no

Lm
Sulla on veitsi siinä pöydällä

Pm
No mä en tiedä miten se täällä on mutta olkoon nyt siinä

Lm
Kyllä sen tuonut

Pm
No ei mä tarkotan että ei siis olkoon nyt tuossa ei viitsi veitten kanssa juosta täällä niin

Lm
Makkaraa leikattu

Pm
Niin justiin joo mä meen laittamaan sen sopan nii kerro

Lm
Tuolla ylhäällä on ne paperit

Pm
Joo asia kunnossa joo ja tota

Lm
Älä nyt hukkaa mitään

Pm
En mä mitään hukkaa sun papereita

Lm
Uudestaan

Pm
Joo ei kaikki löytyy mutt noita ei löydy sun alkuperäisiäs niitä ei tietenkään oo kuin yhdet kappaleet

Lm
No niin

Pm
Semmosta no jatketaan näitä jos sitt on mahollista

Lm
Täytyy panna keittiöstä ikkuna vähän auki

Pm
Joo tää on nyt tota nyt tää nauhotus oli tota sunnuntaina eiku siis tota keskiviikkona kolmas päivä tota toukokuuta 2006 olen täällä äitini luona kivihaassa ja tota juuri tuli kodinhoitaja yöhoitaja tai siis semmoinen iltahoitaja kello yhdeksän tai jotain ja tota pikkasen löydettiin erilaista paperia minä en oo niitä etsinyt mutta hän on niitä täällä aikansa etsinyt ja tota ja tota siinä on näitä kiis laskun kiistämisiä ja pikkasen lähti käyntiin tää juttu tästä tästä pankin osuudesta mutta sitten nyt tota sitten tervehdys

Kodinhoitaja
Terve

Pm
nyt sitten tota ei tota tota tässä nyt tällä kertaa sen enempää mä puhun tähän

Kodinhoitaja
Joo

Pm
Joo joo hah joo en mä ihan seonnu oo nyt mä laitan sen pois joo

Nauhoitus 1 loppuu
Nauhoitus 2 alkaa

Pm
Lähinnä sitä että tota että siitä sitten tota kun kun sä olit puhelussa sen pankin edustajan kanssa niin se vakuutti sulle että että

Lm
Että mitään ei ettei e o enää sitt oteta missään tapauksessa

Pm
Kyllä kyllä että se sisälty siihen sopimukseen sitten

Lm
No niin no niin

Pm
Niin

Lm
No niin ainaki sano sillon

Pm
Joo no mites sitten se tota muistatko kuinka monta kertaa sä olit puheissa sen kanssa

Lm
En mä

Pm
Soitiks sinä vai soittiko hän sulle sitten

Lm
Yhden kerran se soitti ja ja luultavasti mä en soittanut ollenkaan kun pekka mononen kielsi kauheasti soittamasta

Pm
Sille pankille

Lm
Sillekki niin

Pm
Aha joo mutta ei oliko sitten semmoisesta sitten puhetta että tota se olis soittanu ja kysyny onks tässä joku teidän tahto tai haluatteko te tämmöstä tai jotain siis tätä akordia tehdä siis tarkotan minä että että onko siinä niinku sun lupa siihen

Lm
No kyllä ne sen kyllä ne sen tiesi

Pm
Tiesi tiesi mutt kenen kautta ne tiesi sinäkö kerroit vai minä kerroin vai pekka kertoi vai

Lm
Siis me

Pm
Mä yritän sanoa että tota jos sä osallisena akordissa niin täytyyhän siihen olla sun lupa

Lm
No oli niin

Pm
Niin kelle sä sen luvan kerroit että on lupa pekalle sille pankin edustajalle vai mulle vai kelle sä sen kerroit muistatko semmosta

Lm
Kerroin pankillekin ja

Pm
Niin mutta kerroitko varmasti pankille

Lm
Kerroin tietysti

Pm
Siis siinä puhelussa vai missä kerroit

Lm
muista

Pm
Jos sä kun että kun se soitti niin mistä te silloin puhuitte sillon kun se soitti

Lm
No siitä siitä kaupasta tietysti ja

Pm
Niin

Lm
Että heillä on ostaja

Pm
Joo

Lm
Siihen ja tämmästä

Pm
kyllä kyllä ja että sä annat luvan sille touhulle sitten

Lm
Juu

Pm
Tuliko se sulta vai kysyiks hän sitä vai miten se meni sitten

Lm
En minä sitä muista mutta se oli vaan niinku selvää että kumpi se sitten oli

Pm
Että se tehdään sillä tavalla

Lm
Niin

Pm
Niin joo no tota sitt semmoinen asia muistaksä sitten sitä kun se kauppa oli tehty tota niin että tota ja tuo pekka mononen soitti sulle niin muistaksä sitten siitä mitä se sitten kerto kaupan teosta ja semmosista asioista vai vai

Lm
Se kerto kehu vaan kuinka hyvä juttu se nyt oli perttikin pääsi lopulta niistä veloistaan ja se oli niin kauhea akordi suuri velka ettei ettei

Pm
Joo

Lm
Ettei koskaan kukaan semmosta määrää velkaa olis anteeksiantanut

Pm
No niin muistaksä semmosta yksityiskohtaa että ku tota se oli se kaupanvahvistajan tai kun sille sille maksetaan semmoinen palkkio että se olis puhunu siitä jotain sulle

Lm
En mä semmosta muista ku mä muistan vaan että oli sovittu että minä en ainakaan maksa sitt enää enää mitään ja yhdessä tarkoitettiin niin että

Pm
Ettet maksa yhtään mitään

Lm
Niin etten yhtään mitään molemmat vakuutti

Pm
Joo no tota mä muistan että sä olit joskus aikaisemmin kertonut sillä tavalla, että sä olit sanonut että pankki maksoi sen kaupanvahvistajan palkkion muistatko

Lm
Kyllä mä sen verran muistan että pekka olis sanonu että että pankki makso sen

Pm
Niin sinulle sanoi

Lm
Niin minulle sanoi

Pm
Puhelimessa

Lm
Niin

Pm
Just sen jälkeenkö se tuli niin niin siis kun se kauppa oli tehty

Lm
Niin sitt ku se oli tehty

Pm
Juu juu niin tota tämmäsen sä muistat

Lm
Muistan mää että se sano että pankki makso sen kyllä mä näin muistan ainakin

Pm
Niin niin okei no kato kun siinä on semmoinen että sitä ei oo näissä laskuissa mukana että kyllä se viittaa aika paljon siihen että että hän on niin sanonu ku mullekin se sano sillä tavalla siis mä nyt tässä siis sen että pankki on maksanut sen kaupanvahvistajan palkkion

Lm
Niin

Pm
Ja että että hän sai sen maksettua tai maksatettua

Lm
Niin kyllä mä ihan muistan että että se sano että pankki makso että pankki makso sen

Pm
No joo muistaksä mitään muuta siitä nyt sitten siitä

Lm
En mä nyt sitten muuta

Pm
No muistaksä niitä kohtia että ku se sano sulle niitä että sulle ei ei tuu enää mitään maksuja enää jaksaks sä semmosia ajatella millon se sulle niitä sano siis mononen näistä näistä jutuista

Lm
Kyllä mä ihan muistan että se oli vaan niin sovittu että että minä en sitt maksa yhtään mitään että ei mun tartte maksaa

Pm
No oliks teillä usein tämmösistä puhetta

Lm
En minä muista että oliks siitä usein

Pm
No sillon ku se sai tän työn niin oliko silloin muistaakseni on soittanut sulle

Lm
Oli se puhe ihan alusta lähtien

Pm
Joo

Lm
Pidettiin niinku minäki luonnollisena niin että kun pankki kerran niin että kun kerran toi mulla on ilmanen oikeudenkäynti ja kyllä siitä oli siinä yhteydessä puhetta kun siihen otettiin se talo en minä muista tarkkaan

Pm
Joo niin mites muistakssä semmosta ku se kävi täällä hakemassa sen sen tota valtakirjan että sä olisit jotain puhunut siitä että sä vaatisit tai jotain todistusta siitä että sulle ei tuu mitään maksuja

Lm
En minä semmosta muista tarkkaan

Pm
No joo selvä niin no mites muistaksä sitten sitä kun sä sairastuit juhannusaatonaattona kun se oli täällä käynyt kertomassa

Lm
Kyllähän mä sen muistan kun se täällä

Pm
Niin mitäs se sillon sulle kerto

Lm
Kun mä en nyt oikein muista

Pm
Vakuuttiko

Lm
Niin silloinhan rupes kertomaan kun mä ittekin hämmästyin sä olit sille suuttunut

Pm
Niin ja mitä se tarkotti se suuttuminen

Lm
Se jollakin tavalla kauheasti ihmetteli kun pertti haukku hänet ihan kuinks se sano en minä muista

Pm
Niin no mistä asiasta

Lm
Tietysti niistä sun asioista en mä muuta tiedä

Pm
No mitäs ne asiat siin vaiheessa oli

Lm
Sehän oli niitä en minä niitäkään oikein tarkkaa muista mitä se pekka ajoiks se mulle kaks juttua

Pm
Eikö yks oli sulle mutta mites sitten se oli laskuista varmaan kun mä en niitä maksanut mutta mites sitten muistaks sä sitten kun sä sait sen kirjeen sieltä pekalta ja elolta silloin lokakuussa ja tai vaatiko se sulta niitä maksuun vaatihan se

Lm
Kyllä se rupes jotakin puhuun kun mä en muista taikka vaatiko pekka mitään sitt kun kirje se asia on annettu sille miehelle

Pm
Niin ja sä lähetit kirjeen sitten

Lm
Juu

Pm
Ja muistatko sitä sen paremmin

Lm
En sen enempää kuin neuvoks sinä sitt lähettään kirjeen

Pm
No ilmeisesti mä oon varmaan käsittänyt että se on vaatinut sultakin vaatiks se sulta niitä maksuja maksettavaksi

Lm
No olihan siinä ihan joku lasku

Pm
Niin

Lm
että multakin oli ihan suuri summa

Pm
Sehän oli kaks laskua nythän ne löyty vasta tänään mä löysin ne nyt tuolta siis ne laskut

Lm
Niin

Pm
Niin niin siinä oli isot valtavat summat

Lm
Niin

Pm
Ja sä lähetit kirjeen sinne tai lasseko sen lähetti sitten

Lm
Minä sen kirjotin ja lasse vei postiin

Pm
Joo joo no ehkä tässä ei nyt kannata näitä enää tässä enempää ne on nyt näitä ei niille nyt enää sä oot sitä mieltä että sulta ei saa enää periä mitään

Lm
Kyllähän mä sitä mieltä olen että periä kun kerran kun kerran mulle ilmanen oikeudenkäynti oli luvattu ja molemmat vakuutti pankit ja pekat ettei ettei mun tartte mitään ei mitään vaadita mä ymmärsin ettei multa eikä sulta

Pm
Niin siinähän tää on nyt ollut kun se kävi niin että se rupes multa vaatimaan sitä mutta tota tämmöstähän tää on

Lm
Eiks se multakin ainakin multa vaadittiin sillon kun se kirje tuli kun mä

Pm
No olihan siinä lasku joka oli sun nimelle myös

Lm
Niin

Pm
niin kai se sitä tarkotti sitten

Lm
Tottakai lasku

Pm
Niin no sä et nyt sitten suostunut sitä maksamaan sitä

Lm
En tietenkään en minä suostunut sitä maksaan

Pm
No miten jos se tulis uudestaan niin mitäs sä sitt tekisit

Lm

Pm
Että jos se sitten sanoiskin että sun kuuluu maksaa niin mitäs sä sitt tekisit

Lm
En minä tiedä mä mitä mä tekisin mä oon sanonu

Pm
Lähtisiks sä ton rullatuolin kanssa oikeuteen

Lm
En mä lähde mihinkään

Pm
Niin mä olen samaa mieltä siis että se se on nyt käsitelty se asia että tota että sua ei enää tarvita kuskaan mihinkään

Lm
Niin

Pm
Sillonko sua yritettiin ennenku se pankin kans tehtiin niin eksä sillonkin kieltäytynyt lähtemästä

Lm
Kieltäydyin lähtemästä

Pm
Niin että se oli sulle riittävää

Lm
Olishan se pekka vielä mua sinne kirkkonummellekin mökille tahtonut

Pm
No mutta tiesikö se sun kuntoa että se on aika huono vai vai meinasko se vaan että sua pitää kuskata sinne

Lm
Ei se en mä tiedä

Pm
No mitä se sua siellä kaipas

Lm

Pm
no mitä se sua siellä kaipas

Lm
En mää tiedä se meinas vaan että menisin vaan mukaan siellähän ne oli kattellu munki huvilaani ja kehotti kauheasti myymään sitä

Pm
Niin kukas sitä kehotti myymään

Lm
Pekka sano että rahapula loppus kuinka se sano

Pm
No eihän se mihkään loppunut tota kun kaikki män kuitenkin

Lm
Niin

Pm
Niin että siis siis jäipähän edes mökki sitten

Lm
Niin ja oli siit puhetta mökin mä sanoin että mökkiä mä en anna siis siinä kaupan yhteydessä

Pm
Kenen

Lm
Vaan sen

Pm
Niin puhuiks sä tolle pankille vai monoselle

Pm
Kyllä mä sen pankillekin sanoin jossain vaiheessa pankki sen tiesi että se se tontti vaan joka

Pm
On siinä se talo

Lm
Niin joo

Lm
Niin missään tapauksessa ei mökkiä

Pm
No yrittiks ne kuitenkin sitä

Lm
Mä en muista en mä

Pm
Niin

Lm
Että jos samaan hintaan sitt vieläkin kun oli ne kaupat tehty niin kehotti että myy pois se mökki

Pm
Kuka kehotti

Lm
Pekka ainakin sitt kun se kävikin täällä

Pm
Niin niin joo eihän mökkiä kuitenkaan kellekään myydä se saa olla se on nyt se jää nyt niinkö se mökki jää tarkotan kellepä jää mutta tota mutta semmosta ei tässä nyt mitä muistako vielä jotain muuta jos haluat puhua

Lm
En mä muista mitä niistä nyt vielä tulee

Pm
No minähän on niiden kanssa varsinaisessa liemessä koko ajan kunnianloukkauksesta lähtien siis

Lm
Kyllä se jotain kunnianloukkauksesta pekkakin sano silloin juhannuksena sano muistaakseni

Pm
Kunnianloukkauksesta

Lm
Että hän taikka että ajatteli ihan että kuinka se sano kunnianloukkauksesta sä olit niin kauheasti sillon haukkunut sen

Pm
Voi hyvänen aika joo no oliks se sitä mieltä että sun olis kuulunut maksaa se lasku
ei se sitä sanonut

Lm
Ei se nyt ollut kun se oli ihan sinun

Pm
Niin niin että sun olis kuulunut maksaa se mun puolesta

Lm
totta kai se mielellään olis ottanut ja luuli että vaikka annan annoinhan mä sille monta kertaa jonkun osamaksun pekalle

Pm
Niin mutta se oli sillon kun se oli nääksä se ulosottojuttu siellä

Lm
Niin niin siihen aikaan

Pm
Niin mutta sehän oli eri asia ja ne loppu mutta katohan nyt tää tilanne kävi niin että se avas ne toimeksiannot uudestaan ja rupesi sitten ilmottamaan että hänellä on niitä vielä vaikka ne oli loppunut ajat sitten ja maksettu aina sitä mukaa kun tota

Lm
Niin

Pm
mutt tota ei ei nää tässä on nyt sitten tää

Lm
Semmoisen mä muistan kerran kun jonkun summan mä maksoin pekalle muistaakseni kolme tuhatta

Pm
Niin

Lm
Sillai niin ku vähensi sun velkoja

Pm
Ahaa

Lm
On mulla niitä sun laskuja

Pm
On on ne mutta ne on niinkö tavallaan maksettu tai tavallaanko nimenomaankin maksettu mutta mutta katos sittenhän tässä oli ku se ei saanu mieleistään tästä tästä siitä maksuttomasta oikeudenkäynnistä niin keksi että sä oot sitten tehnyt jotain muuta työtä josta hänen pitäs sitt saada sulta ja multa se niinkö tavallaan kehitti kolme toimeksiantoa siihen vaikka oli vain yks olemassa oikeesti

Lm
Jollakin tavalla se rupes kai sitä en minä ymmärrä mistä mä olin sopinut pankin pankki ei vaadi mitään sehän oli tavallaan sun asias

Pm
No sehän oli nimenomaan sehän oli sill tavalla mun asia että että jos sä annat sen tontin luovutat tai myytkin itse asiassa saithan sä siitä pienen summan sen viiskyt tuhatta markoissa mutta sehän meni saman tien pankille mutta siis muodollisesti

Lm
En mä mitään saanut

Pm
Ethän sä mitään oo nähnyt niin

Lm
En

Pm
Mutt kyllä sä saanut oot

Lm
Niin se on mennyt sinne

Pm
Niin

Lm
Niin ja sillon aikasemmin osakerahat olin antanut pankille

Pm
Mutt siitähän se koko kaikki siitä niin niin kun sä et saanut edes sieltä toisesta huutokaupasta sitä vaikka ne oli vakuutena niin mutta ne on nyt kaikki tota vanhoja asioita mutt miten tota muistaks sä enää mitään nyt sitten tästä pankin siis tästä sopimuksen tekemisestä tästä asiasta sen kummemmin

Lm
En muuta muista kun sen vaan että että sen tontin saa se joka talonkin ostaa

Pm
Niin

Lm
Mutta ei missään tapauksessa ei mökkiä maata sitten enempää

Pm
Joo ja sitten tota entäs kulut

Lm
Niin se että ei vaadi mitään että se mennee sillä

Pm
Siis sinulta ja minulta

Lm
Niin se että se menee sitten niin että minultaks se olis mennyt

Pm
No ei sinulta voinut mitään vaatia mutta tarkotan tällä sitt kuluja tietenkin

Lm
Niin

Pm
Mutta kun sulle luvattiin että kaikki kulut

Lm
Niin ne sano että on kuluja mutta että pekka ainakin sano että jonkun pankki makso sen

Pm
Se tarkottaa sitä kaupanvahvistajan palkkiota

Lm
Niin vissiin

Pm
Eihän se sitä kaupantekovaiheessa mitään muuta rahaa käsitellä

Lm
Ei

Pm
Just sen sulle sano puhelimessa

Lm
Sano se sen ja ja tota mitä mun vielä piti ei se mitään muuta sen enempää kuin että koko ajan mä luotin että mistään ei mee mitään että se tulee selväks se juttu ja sitt pekka rupes sitä sanomaan että hän menee sinne sen pankkiherran kanssa sinne paikan päälle sinne lapinkylään

Pm
Sä puhut siitä huutokauppajutusta

Lm
Niin sitä just

Pm
Niin ne teki sen kaupan se kauppa ensin ja kyllä ja mitäs pekka sano mitä hän tekee siellä huutokaupassa vai oliks se sen parenmmin

Lm
Ei se sitä sen enempää sanonut mitä hän tekee mä ymmärsin että tekee mitä hänen kuuluu tehdä

Pm
Just joo no totas mites muuten muistaks sä mikä päivä tänään on

Lm
En mä päivämäärää

Pm
Muistaks sä viikonpäivää mitäs kuukautta me eletään

Lm
Tänään älä nyt huuda siinä

Pm
Ei ei en minä mitään huuda anteeksi nyt

Lm
Se on tota tänään on keskiviikko ja en mä tarkkaan päivääkään muista mutta en mä oo kattonutkaan vapun jälkeen

Pm
Monesko päivä on vapun jälkeen

Lm
Vappu oli vapunpäivä oli maanantai ensimmäinen päivä tiistaina toinen keskiviikko kolmas tänään on sitte niin tänään on se keskiviikko kolmas päivä

Pm
Kyllä ja kello on nyt kakskytkaks eiku kaksytviiskymmentä ja tota mä oon kivihaassa ja tota olen tyytyväinen ku tota äiti eli mummi jotain muisti itse asiassa hänellä oli löyt niitä luonnoksia siitä niistä mä samalla tässä selostan kirjeeseen jossa sä ilmotit että että sulta ei enää saa periä mitään että kun sä lähetit sinne kun ne laskut oli tullut sullekin osoitettuna niin niin tänään löyty ne kirjeet että tuota ne oli ne kirjeet

Lm
Niin ne oli mä olin mä tiesin

Pm
Niin että mä en ollut nähnyt aikaisemmin niitä koko kuorta en enkä koko kirjettäkään

Lm
Niin niin mä kerran sulta kysyin ja mä puhuin tosta lassellekin tällä välillä että pitäskö pertille sanoo että löyty ne kirjekuori on löytynyt

Pm
No kat tota enhän minä niitä etsinyt enkä jaksa etsiä silloin löyty se pöytäkirja eiku päiväkirja ihan vahingossa siis mä en enää muista miten se löyty se oli ihan hauska

Lm
Toi oli toi oli kirjakaapissa

Pm
Joo

Lm
koko ajan ollu viimenen kirje oli

Pm
Just joo niin mutta se sattu löytymään

Lm
Juu

Pm
Se oli

Lm
Se tuli mun käsiini mä en ollut varma oliks sä sen nähnyt

Pm
En ollut en mä oo nähny koska siinä oli semmoinen saatekirje jota mä en oo nähny aikaisemmin

Lm
Niin Juu

Pm
Just niin jossa kuvailtiin

Lm
Ne oli kaikki siinä yhdessä

Pm
Kuvailtiin se selvitti paljon että että se on niinkö se sama lasku mikä multa on yritetty periä ja lähetetty sulle ja selitetty minkä takia oli osotettu

Lm
Kyllä mä vähän tavallaan olisin itsellenikin pyytää siitä tontti se maksaa sen sun talon ja

Pm
Niin se oli nyt sitten rytäkässä se meni mutta mutta se hän olis ollu ihan hyvä ratkaisu vaikket olis mitään saanutkaan jos mä olisin päässyt pois veloista mutta siinä meni muutama kuukausi ja sittenhän ne velat räjähti käsiin

Lm
Ja mä luulin että sillon kun tälle rupes ilmestymään se ostaja

Pm
Niin

Lm
Sillä oli jokin toinen apulainen tuntui vähän vanhemmalta mieheltä puhelimess se pyysi monta kertaa tulla meille, ett me voitas sopia jotenkin kahden kesken siitä tonttikaupasta

Pm
Joo katoppas nyt se mähän sua kielsin ja varmaan pekkakin kielsi koska sittenhän se olis mennyt ihan mönkään se se tota

Lm
Sillai se sano että se pyysi monta kertaa

Pm
No tietenkin jälkiviisaana olis voinut ajatella että ei olis tehnyt yhtään mitään niin olis kaikista paras ollut mutta kun ei voinut käsittää mitenkään sitä että tota ne laskut tulee tarkotan että sitt sulla olis se vuokra se tontti siellä ja tota tota mulla olis velat mitkä oli sillä hyvä mutta tässä on sillä tavalla se petos tapahtunut nyt että kato oli tarkotus päästä niistä eroon että kun niistä ei kuitenkaan päässyt

Lm
Päässyt

Pm
Ja sit kun se tää lähti tää puhun nyt sitten sun pekkas lähti tälle tälle häikäilemättömälle linjalle

Lm
Niin

Pm
Vaatimaan lisää rahaa

Lm
Juu

Pm
Vaikka oli saanut hirveen ison korvauksen siitä maksuttomasta oikeudenkäynnistä

Lm
Niin sai

Pm
Mutta mutta se nyt vaan osottaa sitä että mihinkään ei sais ikinä luottaa

Lm
Parempi olis mä olen jälkeenpäin ajatellut monta kertaa

Pm
Mutta ei näitä enää kannata sun ajatella

Lm
Ne oli

Pm
Mutta niin mutta kato ei kyllähän nyt on hyvä mä oon aina ajatellu sen niin että jos sä tässä selviit ja sulle riittää lääkkeet ja sulla on hyvä talo tässä niin asunto niin ja terveyttä piisaa ja pystyt olemaan kotona se sehän on nyt

Lm
En mä sitä itseni takia sitä niinkään mutta olishan ne saanut olla meidän nimissä kun ne meidän oli

Pm
Niin niin mutta tota no ei se nimissäkään väliä o mutta tietenkin tota ainahan olis rikkaampi niin tää yhteiskunta on niin hullunkurinen jos olis rikkaampi niin kaupunki kiskois enempi sitten että sä sulle ei jäis rahaa sen enempää kuitenkaan käteen mä luulen näin että tää on ihan mutta eihän näitä voi tietää mutta totta kai lapsenlapsille ja lapsenlapsenlapsille vois enempi saada jotain avitusta

Lm
Ois jääny

Pm
Mutta mutta kyllä ne pärjää omillaan pakkohan niiden on pärjätä että

Lm
Se voi olla niin että että näitä velkoja ei enää peritäkään niiltä velallisilta onks se tullu jo semmoinen laki

Pm
Kyllähän velat aina peritään

Lm
Sulla olis

Pm
Niin mullahan olis viis vuotta siitä mulla olis se velkajärjestely mennyt nollille muutakin kautta mutta mutta siinä oli taas kato täytyy lähteä siitäkin liikkeelle että se tilanne oli sekava ja toisaalta sehän oli hirveen hieno idea se että tota pääsee veloista

Lm
Niin

Pm
Mutta tota mutta nyt on vaan sitt käynyt toisella tavalla mutta nyt kello on viis vailla kymmenen mä päästän sut nukkumaan

Lm
Tulee kymmenen uutiset

Pm
Se tulee kolmoselta

Lm
Kuunnellaan kymmenen uutiset

Pm
Kolmoselta

Lm
Onko mulla puhelin

Pm
Eiku kapula niin kyllä se tsunami oli siellä menossa mutta sanottiin että se ei oo nostanut hyökyaaltoa semmosta nyt muakin rupes väsyttämään

Lm
En mää tiedä mä kyllä pelästyn pekka sieltä kirjeen sai sydän pysähty vähäksi aikaa

Pm
Sillon lokakuussa

Lm
Ei ku nyt tuo tuli tommonen

Pm
Kirje

Lm
Mun toi kuitti sieltä

Pm
Se oli mun virhe ja sun ei olis kuulunut avata sitä ollenkaan no

Lm
En minä

Pm
No joo se oli mun munaus

Lm
Mun nimellä kun kerran

Pm
Tuli tuli mutta eihän

Lm
Mä luulin että ne multa taas rupee karhuun

Pm
Mutta lue se eihän se ollut ku kuitti

Lm
Luinhan mä sen

Pm
Mutta jos se on kuitti niin eihän sillon peritä mitään

Lm
No ei mutta kun mä en ollut avannut

Pm
Jaa mutta eihän siinä nyt monosen nimeä ollut

Lm
Niin mutta ei siinä kirjekuoressa

Lm
Siinä oli ulosottovirasto

Pm
Niin mutta niitähän voi lähettää mutta en mä tiedä tuleeks sulle vaikka olis perintöverot jotenkin maksamatta niin se tulis ulosottovirastosta

Lm
Niin

Pm
Ja sotkuja voi olla eihän toi nyt

Lm
Televisiolupamaksu

Pm
Niin

Lm
Vois tulla koska tahansa

Pm
Se vois tulla mutta mitä mun pitäs sanoa tää on nyt kakkosen uutiset paina kolmonen

Lm
Osaaks sä laittaa kolmosen laita sää

Pm
No mä laitan

Lm
Mä joudun aina hakemaan

Pm
Mä mietin sitä että eiks se ota

Lm
Se on liian hiljaa

Pm
Mites tota mä mietin sitä tässä on kolmonen sama se on millä sen hakee mutta se mitä mun piti sanoa muistaks sä sillon kun se tuli syksyllä se yks kirje sillon aikoinaan pysähtyks sulla sillon sydän

Lm
Mikä kirje

Pm
No siinä kun ruvettiin niitä laskuja vaatimaan tai sillon sillon mä puhun nyt siitä ikivanhasta se mikä löyty tänään niin aikoinaan

Lm
Kun mä siihen kirjeen vastasin

Pm
Niin niin pysähtyskö sulla silloin sydän

Lm
En mä tiedä pysähtykös mutta kauhistuin tietysti herra jumala tommosia laskuja vielä vaaditaan

Pm
Niin no jaa oliks sä sitä mieltä että oli luvattu ilmaseks

Lm
Niinhän minä sen ymmärsin ja en mä tommosia osannut odottaa

Pm
Joo no ei niistä nyt täytyy lopettaa tota

Lm
Saa loppua mun puolesta

Pm
Tältä päivältä joo ei tässä mitään nyt on keitto ykkösellä mun täyttyy laittaa se pois

Lm
Laita vallan pois

Pm
totta kai laitan nollille no antaa onhan perunat nyt sitten muhinut hehe heh heh

Lm
Taitaa

Pm
Tulee kohta soo sosetta heh

Nauhoitus 2 loppuunettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen - Pertti Manninen - Vastaus asianajaja Pekka Monosen valitukseen - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060828kunnianloukkausvastaajanvastausas.htm

 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060829kunnianloukkausasianomistajanvastausvast.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

SAAPUNUT
29.08.2006
Vaasan Hovioikeus
R 06/ 794
MT II

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

ASIA

Vastaus kunnianloukkausta koskevassa asiassa R 06/794

VASTAUKSEN ANTAJA

Mononen Pekka
asianajaja, Vantaa

PROSESSIOSOITE

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa
Puh. 09- 878 4133, 0400-400685
Fax 09- 890 838.

SÄHKÖPOSTI

pekka.mononen@netti.fi

VASTAPUOLI

Manninen, Pertti Juhani
...

SYYTTÄJÄ

Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815

VALITTAJAN MUUTOSVAATIMUKSET

Valittajan muutosvaatimukset kiistetään.

VALITTAJAN MUUTOSVAATIMUSTEN PERUSTEET

Käräjäoikeus on tuomiossaan todennut, että tuomioistuimen tuomiolla on lainvoimaisesti todettu, että laatimani laskut, joihin vastaajan kirjoittamilla nettisivustoilla viitataan, (133poistettu 24.02.2016). Vastaajan kyseisillä nettisanomien sivustoilla esittämä tieto siitä, että minun laskuni (125poistettu 24.02.2016), on näin ollen valheellinen ja perätön.

Käräjäoikeuden tuomio on näiltä syyksi lukemista koskevilta osin oikea. Valittajan väittämiä perusteita käräjäoikeuden tuomion kumoamiselle tai tuomitun rangaistuksen lieventämiselle ei siten ole olemassa.

Käräjäoikeus on kuitenkin arvioinut teon lievemmäksi, kuin minun mielestäni olisi tullut tehdä, itse katson, että vastaajan menettely täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.


2


Myöskään tuomitun korvausvelvollisuuden poistamiselle ei ole olemassa vastaajan valituksessaan esiintuomia perusteita. Sen sijaan vastaaja on tuomittava laajempaan korvausvelvollisuuteen siten kuin olen omassa valituksessani esiintuonut.

Käräjäoikeuden määräystä, että tuomio on julkaistava nettisanomat.com verkkojulkaisussa, ei ole myöskään poistettava tai kumottava. Mutta sen rinnalla vastaaja on määrättävä sulkemaan perätöntä, valheellista ja loukkaavaa tietoa sisältävät sivut sakon uhalla. Ilman sivujen sulkemismääräystä vastaaja voi tuomiosta huolimatta säilyttää loukkaavan aineiston rajattomasti internetissä.

TODISTELU

Kihlakunnanvouti Janne Nymanin kuuleminen tässä jutussa ei ole aiheellista. Pakkohuutokauppapöytäkirjan merkinnällä läsnäolijoista ei ole merkitystä, koska olen kuitenkin ollut huutokaupassa saapuvilla, eukä Manninen edes ole aiemmin väittänyt, etteikö laskuissa mainittuja toimenpiteitä olisi tehty.

Laskussa 1443 päivän 8,2,2001 kohdalla tehty merkintä lausuman laatimisesta Jyväskylän ko:lle on myös aivan oikea, sillä tarkistin tietokoneeltani nyt jälleen, että tämäkin toimenpide on oikeasti suoritettu. Viittaan tältäkin osin siihen, että Pertti Manninen on jo laskutusta koskevassa lainvoimaisen tuomioon päättyneessä oikeudenkäynnissä hyväksynyt toimenpide-erittelyiden tarkoittamat toimenpiteet sinänsä suoritetuiksi.

VALITUS- JA VASTAUSKULUT

Vastaaja on määrättävä korvaamaan valitus- ja vastauskuluni laillisine korkoineen. Liitän laskelman kuluista oheen.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vantaalla 29 päivänä elokuuta 2006

Pekka Mononen
Pekka Mononen
asianajaja, varatuomari
Vantaa


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
VEDOSLASKU

Pekka Matti Rafael Mononen
Haravakuja 19 A
012660 VANTAA

Päivämäärä
29.08.2006

Laskun numero
2006703

Viitteenne

Toimeksianto
1179

Maksuehdot
30 päivää

Viivästyskorko
9.50 %

Arvonlisäverotunnisteenne

Arvonlisäverotunnisteemme
0618012-9

Asia: Sjä > Manninen Pertti; Kunnianloukkaus, Anojana Pekka Mononen

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 810,00 178,20 988,20
Kulut ja maksut 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 810,00 178,20 988,20

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Arvonlisävero erittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 0,00 (10,00 178,20 810,00 178,20 988,20
Yhteensä 0,00 (10,00 178,20 810,00 178,20 988,20

HUOM! ÄLÄ MAKSA TÄLLÄ VEDOSLASKULLA
Alv [epäselvä]

Postiosoite
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

Kotipaikka
Vantaa

Puhelin
09-876 4133
0400-400 685

Telefax
09-890 838
Y-tunnus 0618012-9


?Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Sivu 1

Erittely toimenpiteistä

Laskun nro 2006703
Toimeksianto 1179
Sjä > Manninen, Pertti; Kunnianloukkaus; aojana Pekka Mononen

Toimenpiteet
Palkkio Alv Yhteensä
15.06.2006 Vastaanotettu ja tarkastettu käräjäoikeuden tuomio 40,00 8,80 48,80
01.06.2006 Valituskirjelmän laatiminen ja toimittaminen hovioikeudelle 480,00 105,80 585,60
16.08.2006 Vastaanotettu ja tarkastettu hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä sekä vastauspyyntö 50,00 11,00 61,00
Vastauskirjelmän laatiminen ja toimittaminen hovioikeudelle 240,00 52,80 292,80
Yhteensä 810,00 178,20 988,20

Yhteensä 988,20

Pankkitili
SAMPO 800010-1874057

Postiosoite
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

Kotipaikka
Vantaa

Puhelin
09-876 4133
0400-400 685

Telefax
09-890 838
Y-tunnus 0618012-9nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen - VASTAUKSEN ANTAJA Mononen Pekka asianajaja, Vantaa - PROSESSIOSOITE Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa- Jyväskylän käräjäoikeus R 06/794- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060829kunnianloukkausasianomistajanvastausvast.htm


 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060830kunnianloukkaushovivasttied.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastausten tiedottaminen.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL
 

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

VASTAUSTEN TIEDOTTAMINEN
2. osasto

30.8.2006
Diaarinro R 06/794

Pertti Juhani Manninen
...
...

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815

ASIA

Kunnianloukkaus

VALITTAJAT

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 6 §.n mukaisesti lähetetään tiedoksenne edellä mainitussa asiassa annetut vastaukset.

Toimistosihteeri
Kaisa Sundholm
Kaisa Sundholmnettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Vastausten tiedottaminen - VALITTAJAT Pekka Matti Rafael Mononen. Pertti Juhani Manninen - Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20060830kunnianloukkaushovivasttied.htm

 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/
03/20061212kunnianloukkaushovipaatpaak.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Päätös pääkäsittelystä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

PÄÄTÖS PÄÄKÄSITTELYSTÄ
2. osasto

12.12.2006
Diaarinro R 06/794

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815

ASIA

Kunnianloukkaus

ASIANOSAISET HOVIOIKEUDESSA

Valittajat ja vastapuolet

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

Vastapuoli

Virallinen syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

KÄSITTELYRATKAISU

Pertti Juhani Manninen on nimennyt muun ohella kirjallisiksi todisteiksi hovioikeudessa:
- Mannisen Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:lle lähettämän kirjeen ja postin kirjauksen teemana se, että Manninen on pyytänyt laskuissa ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota ja
- Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskevan päätöksen 16.7.2001 teemana se, että Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 4.1.2001.

Hovioikeus toteaa asiassa olevan riidatonta, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan, että Manninen on pyytänyt laskuista ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota ja että Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 4.1.2001.

Hovioikeus ei salli oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:n nojalla Mannisen nimetä edellä mainittuja asiakirjoja kirjallisiksi todisteiksi hovioikeudessa, koska ne koskevat seikkoja, jotka ovat sekä asiaan vaikuttamattomia että riidattomia.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta.

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT

Käsittelyratkaisun ovat tehneet hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt, hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen ja hovioikeudenneuvos Tuula Keltinkangas viskaali Mikko Tuomen esittelystä.

PÄÄTÖS

Hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn.

AIKA

15.3.2007 kello 14:00

PAIKKA

Jyväskylän käräjäoikeus
Vapaudenkatu 54, Jyväskylä
Istuntosali nro 4

KUTSUTTAVAT JA SEURAAMUKSET POISSAOLOSTA

Hovioikeus kutsuu pääkäsittelyyn:

Virallisen syyttäjän, kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakankaan, virkansa puolesta.

Pertti Juhani Manninen kutsutaan valittajana saapumaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti asian selvittämistä varten uhalla, että hänen valituksensa jätetään hänen poissaollessaan sillensä ja valittajan vastapuolena henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustaman asian selvittämistä varten hovioikeuden esteettömän poissaolon varalta asettaman 500 euron sakon uhalla.

Pekka Matti Rafael Mononen kutsutaan valittajana saapumaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti asian selvittämistä varten uhalla, että hänen valituksensa jätetään hänen poissaollessaan sillensä ja valittajan vastapuolena henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustaman asian selvittämistä varten hovioikeuden esteettömän poissaolon varalta asettaman 500 euron sakon uhalla

Janne Nyman kutsutaan todistajana saapumaan pääkäsittelyyn puhelinkuulusteluun kuultavaksi.

PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen

VALMISTELIJA

viskaali Mikko Tuomi

YHTEYSHENKILÖT

Asiaa koskeviin tiedusteluihin ja ilmoituksiin vastaa viskaali Mikko Tuomi tai osastosihteeri Tiina Holm.

Osastosihteeri
Tiina Holm
Tiina Holmnettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Päätös pääkäsittelystä - Valittajat ja vastapuolet Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20061212kunnianloukkaushovipaatpaak.htm

 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20070208kunnianloukkaushovikutsupaak.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Kutsu pääkäsittelyyn.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

KUTSU PÄÄKÄSITTELYYN
2. osasto

12.12.2006
Diaarinro R 06/794

Pertti Juhani Manninen
...
...

KUTSU PÄÄKÄSITTELYYN

Teidät kutsutaan valittajana saapumaan henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten ja valittajan vastapuolena henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana hovioikeuden esteettömän poissaolon varalta asettaman 500 euron sakon uhalla.

AIKA

15.3.2007 kello 14:00

PAIKKA

Jyväskylän käräjäoikeus
Vapaudenkatu 54, Jyväskylä
Istuntosali nro 4

ASIA

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815
Kunnianloukkaus

ASIAOMAISET HOVIOIKEUDESSA

Valittajat ja vastapuolet

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

Vastapuoli

Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

SEURAAMUS POISSAOLOSTA

Jos Te henkilökohtaisesti jäätte ilman laillista estettä saapumatta pääkäsittelyyn

- valituksenne jää pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta sillensä ja

vastapuolen valituksen johdosta

- Teidät voidan tuomita asetettuun 500 euron uhkasakkoon,
- hovioikeus voi asettaa korkeamman uhkasakon,
- Teidät voidaan määrätä tuotavaksi pääkäsittelyyn.

Laillisella esteellä tarkoitetaan sitä, että henkilö sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi on estynyt saapumasta istuntoon. Jos ilmoitetaan muu este, hovioikeus tutkii, voidaanko se hyväksyä. Esteestä on heti sen tultua tietoon ilmoitettava hovioikeudelle.

Asianosainen, joka huolimatta siitä, että hänet on määrätty saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, käyttää asiamiestä sijastaan, vaikka hänellä ei ole laillista estettä, katsotaan poisjääneeksi.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaan pääkäsittely saadaan aloittaa lainkohdassa mainituilla edellytyksillä rikosasian vastaajan poisjäämisestä huolimatta ja tällöin kuulla 3 a §:n mukaisesti todistajaa tai todistelutarkoituksessa nimettyä muuta henkilöä.

YHTEYSHENKILÖ

Mahdollisiin asiaa koskeviin tiedusteluihin ja ilmoituksiin vastaa viskaali Mikko Tuomi tai osastosihteeri Tiina Holm.

Osastosihteeri
Tiina Holm
Tiina Holmnettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Kutsu pääkäsittelyyn -Valittajat ja vastapuolet Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20070208kunnianloukkaushovikutsupaak.htm

 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20070423kunnianloukkaushovituomio.htm

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Hovioikeuden tuomio.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS

TUOMIO
Nro 565

Antamispäivä 23.4.2007

Diaarinro R 06/794

Pertti Juhani Manninen
...
...

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815 (liitteenä)

ASIA

Kunnianloukkaus

VALITTAJAT JA VASTAPUOLET

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

MANNISEN VASTAPUOLI

Virallinen syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Pertti Juhani Manninen on vaatinut, että syyte kunnianloukkauksesta sekä siihen perustuvat vaatimukset hylätään ja että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 110 eurolla. Toissijaisesti Manninen on vaatinut, että hänelle tuomittua rangaistusta ja korvausten määriä alennetaan.

Perusteet

Käräjäoikeus on arvioinut näytön väärin. Manninen ei ollut tarkoittanut ilmaisulla "(11poistettu 14.12.2015)" loukata Pekka Matti Rafael Monosen kunniaa. Mannisen käyttämä ilmaisu ei ole ollut valheellinen, koska Monosen laskut ovat olleet sekavia.

Valitus

Vaatimukset

Mononen on vaatinut, että Mannisen katsotaan syyllistyneen kunnianloukkauksen sijasta törkeään kunnianloukkaukseen, että nettisanomat.com verkkosivut määrätään suljettaviksi siltä osin kun siinä on viittauksia Monoseen, että Manninen velvoitetaan korvaamaan Monoselle ansiotulojen menetyksestä vaaditut 4.000 euroa laillisine


MAKSUTTA

2

viivästyskorkoineen ja että Manninen velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 2.913,11 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Perusteet

Mononen on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä perusteet ja todennut lisäksi, että internetsivuja käytetään yleisesti asianajajan palveluksia etsittäessä. Google-hakukoneella tehty haku tuo esille Mannisen laatiman aineiston, mikä on aiheuttanut Monoselle tulonmenetystä. Ansiomenetyksenä aiheutuneen vahingon määrä on vain arvioitavissa.


Vastaus

Virallinen syyttäjä on vaatinut, että Mannisen valitus hylätään perusteettomana.

Vastaus

Vaatimukset

Mononen on vaatinut, että Mannisen valitus hylätään.

Perusteet

Tuomioistuin on lainvoimaisesti aikaisemmassa oikeudenkäynnissä todennut, että Monosen laatimat laskut eivät ole perusteettomia ja siten käräjäoikeus on tehnyt esitetystä näytöstä oikeat johtopäätökset.

Vastaus

Vaatimukset

Manninen on vaatinut, että Monosen valitus hylätään.

Perusteet

Manninen on nettisivustollaan ainoastaan tuonut esiin laskutuksen sekavuuden. Käräjäoikeuden ratkaisu on oikea siltä osin, kun se ei ole määrännyt internetsivustoa suljettavaksi. Viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys.

Pääkäsittely

Hovioikeus on toimittanut asiassa 15.4.2007 pääkäsittelyn siitä erikseen laaditun pöytäkirjan mukaisesti.

Todistelu

Hovioikeudessa on otettu vastaan kirjallisina todisteina tulosteet internetsivuilta 20.1.2006 (sivut 1/2 ja 2/2 sekä 1/11-11/11), Vaasan hovioikeuden tuomio 5.11.2003 nro 1445 ja siihen liitteenä kuuluva Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 30.8.2002 nro 4851 (s. 17-29), Pekka Monosen pyyntö asianomistajan tietojen poistamisesta sivustoilta 5.3.2004 (s. 38), tulosteet 1.6.2006 Google-hakutuloksista sekä loukkaavaa aineistoa sisältävästä nettisanomat-com -sivustosta, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 21.3.2001 numero 2000364, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1437, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1438, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1443, Asianajotoimisto Pekka

3

Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1444, Laura Mannisen päiväkirjamerkinnät ajalta 1.-11.10.2001, selvitys maksuttoman oikeudenkäynnin edellytyksistä (Espoon oikeusaputoimisto 8.8.2000), haastehakemus 1.10.2001 (saapunut käräjäoikeuteen 2.10.2001), haastehakemus 2.10.2001 (saapunut käräjäoikeuteen 3.10.2001) sekä pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.1.2001.

Hovioikeudessa on kuultu Mannista ja Monosta henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa sekä Janne Heikki Gabriel Nymania todistajana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Syyksilukeminen

Näyttö

Mononen on kertonut kokeneensa kunniansa tulleen loukatuksi, kun hän oli saanut tietää Mannisen ylläpitämällä sivustolla olleesta häntä koskevasta aineistosta. Useat hänen asiakkaansa olivat ottaneet internetsivuston sisällön esille, jolloin Mononen oli joutunut asiakkaaseen nähden epämiellyttävään valoon. Manninen ei ollut poistanut sivustoa pyynnöstä huolimatta, joten Mononen oli tehnyt rikosilmoituksen. Internetsivuston lukija on voinut ymmärtää, että (133poistettu 24.02.2016) Mononen oli ollut mukana jossakin lainvastaisessa toiminnassa.

Manninen on kertonut asiasta kuten käräjäoikeudessa ja todennut lisäksi, että hän oli halunnut ainoastaan viestittää internetsivustolla kysymyksessä olevan asian ja siihen liittyvän laskutuksen epäselvyyttä. Mannisen tarkoitus ei ollut loukata Monosen kunniaa.

Nyman ei ole kertonut sellaisia seikkoja, joilla olisi merkitystä asian ratkaisun kannalta.

Näytön arviointi ja johtopäätökset

Hovioikeus on tehnyt esitetystä näytöstä samat johtopäätökset kuin käräjäoikeus. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen syyksilukemisen osalta. Hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että rikos on tehty toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville, jolloin rikoslain 24 luvun 10 §:n 1 kohdan mukainen kvalifiointiperuste täyttyy, ja ettei kunnianloukkausta ole kuitenkaan kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Rangaistusseuraamus

Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus ei ole liian ankara.

4

Korvausvelvollisuus

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen siltä osin kun käräjäoikeus on katsonut asiassa jääneen näyttämättä, että Monoselle olisi aiheutunut ansiotulojen menetystä. Lisäksi hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että Monoselle maksettavaksi määrätty 500 euron korvaus henkisestä kärsimyksestä on määrältään kohtuullinen.

Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.

Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.

Tuomiolauselma

Tuomiolauselma eri lehdellä.


VAASAN HOVIOIKEUS

SIVU 1(1)

TL: 1

DNO: R 06/794

VASTAAJA

Manninen, Pertti Juhani
...

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

KORVAUSVELVOLLISUUS

Manninen velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut todistelukustannukset 322,93 euroa.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Monosen oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta 2.913,11 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

MUUT LAUSUNNOT

Manninen velvoitetaan poistamaan ylläpitämältään nettisanomat.com-internetsivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan.

Manninen vapautetaan sitä vastaavasti velvollisuudesta julkistaa mainitun verkkojulkaisun sivustolla nyt kysymyksessä oleva tuomio maksutta ja kohtuullisessa laajuudessa.

MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 25.6.2007.

(Leima)

Sari Rautakorpi
Sari Rautakorpi
Hovioikeuden toimistosihteeri
Byråsekreterare vid hovrätten

Asian ovat ratkaisseet:

hovioikeuden laamanni Robert Liljenfeldt
hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen
hovioikeudenneuvos Tuula Keltikangas

Valmistelija:

viskaali Mikko Tuomi

Ratkaisu oli yksimielinen.


Liite Vaasan hovioikeuden ratkaisuun.

Kaava A (Oikeudenkäymiskaari 30:4)

VALITUSOSOITUS

Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa, jos valitus koskee hovioikeuden muutoksenhakuasteena ratkaisemaa asiaa tai tällaisen asian yhteydessä antamaa ratkaisua.

Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tai

2) jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, taikka

3) jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on kuusikymmentä (60) päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Valittajan on puhevallan menettämisen uhalla toimitettava viimeistään määräajan päättymispäivänä hovioikeuden kirjaamoon korkeimmalle oikeudelle osoitettu valituskirjelmä. Hovioikeuden osoite on

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo
Rantakatu, Hovioikeudenpuisto
PL 217
65101 VAASA

Valituskirjelmän voi toimittaa hovioikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona (010 364 1695) tai sähköpostina (vaasa.ho@om.fi). Sen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Aukioloaika päättyy kello 16.15.

Valituskirjelmään on sisällytettävä lupahakemus ja valitus sekä liitettävä ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin valittaja viittaa perusteinaan. Kirjelmässä on myös mainittava se peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden nojalla valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on lainmukainen peruste. Lisäksi on ilmoitettava hovioikeuden ratkaisu, johon valittaja tahtoo hakea muutosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) miltä kohdin hovioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta;

2) mitä muutoksia hovioikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi; sekä

3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittaja ei saa vedota muihin seikkoihin ja todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa, paitsi milloin valittaja saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen aiemmassa tuomioistuimessa tai että hänellä muuten on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.

Valituskirjelmässä on mainittava valittajan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä hänen tai hänen asiamiehensä postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan hänelle toimittaa. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava kirjallisesti korkeimman oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmä on valittajan tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Kirjelmän laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Hovioikeus lähettää valituskirjelmän liitteineen sekä asiaa koskevan asiakirjavihkon ja jäljennöksen hovioikeuden ratkaisusta korkeimmalle oikeudelle. Korkein oikeus tarvittaessa pyytää valittajan vastapuolelta kirjallisen vastauksen valitukseen.

Valitusasian käsittelystä korkeimmassa oikeudessa peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksu, joka on rikosasiassa 102 euroa ja muussa asiassa 204 euroa. Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, peritään vain puolet edellä tarkoitetusta maksusta.

Rikosasiassa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hovioikeuden ratkaisua muutetaan muutoksenhakijan eduksi. Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä siltä, jolle on myönnetty oikeusapua tai joka muulla laissa säädetyllä perusteella vapautuu maksuvelvollisuudesta.


2.1.2006/EH


LIITE
Vaasan hovioikeuden ratkaisu
asiassa R 06/794

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia

TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa

2.5.2006

Asiano: R 05/2307

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

Vastaaja(t)

MANNINEN PERTTI JUHANI

Asianomistaja(t)

MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Asia

KUNNIANLOUKKAUS

Vireille

21.12.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. KUNNIANLOUKKAUS
(6160/R/001799/05)
Rikoslaki 24 luku 9 §

1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta (2121poistettu 24.02.2016) väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut (113poistettu 24.02.2016). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Syyttäjän muut vaatimukset

Todistelukustannusten korvaaminen
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Asianomistajien vaatimukset

Mononen on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Mononen on kuitenkin vaatinut teon perusteella rangaistusta törkeästä kunnianloukkauksesta, koska rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja toimittamalla tieto lukuisten ihmisten saataville ja koska kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tältä osin on otettava huomioon, että valheellinen tieto on julkaistu verkossa ja tekoa on jatkettu rikosilmoituksen tekemisen ja vielä syytteen nostamisenkin jälkeen.

2

Mononen on vaatinut, että Manninen velvoitetaan korvaamaan hänelle
- menetetyistä ansiotuloista 4.000 euroa viivästyskorkoineen 1.7.2004 lukien. Määrä perustuu arvioon, että Mononen on Mannisen menettelyn seurauksena

menettänyt yhden noin 2.000 euroa (+ alv) maksavan asiakkaan vuotta kohti yhteensä kahden vuoden aikana.
- henkisestä kärsimyksestä 500 euroa viivästyskorkoineen 1.7.2004 lukien ja
- matkakuluista esitutkintakuulusteluun (Vantaa-Jyväskylä-Vantaa) 216 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua oikeudenkäynnistä lukien.

Mononen on vaatinut, että käräjäoikeus määrää sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 5 luvun perusteella kyseiset internetsivut suljettaviksi siltä osin kuin niillä on esitetty viittauksia hänen nimeensä tai hänen asianajotoimistoonsa.

Toissijaisesti Mononen on vaatinut, että mikäli käräjäoikeus ei määrää sivuja suljettaviksi, verkkojulkaisu nettisanomat.com määrätään julkaisemaan nettisivustollaan käräjäoikeuden mahdollinen langettava tuomio.

Mononen on vaatinut, että Manninen velvoitetaan maksamaan hänelle valtionvaroista maksettavan määrän ohella lisäkorvauksena tulonmenetyksestä oikeudenkäyntipäivältä 300 euroa vähennettynä valtionvaroista maksettavalla 58,87 eurolla eli erotuksen määrä 241,13 euroa.

Mononen on vaatinut lisäksi, että Manninen velvoitetaan korvaamaan hänelle oikeudenkäyntikuluista 2.088,15 euroa laillisine korkoineen vähennettynä valtionvaroista maksettavalla päällekkäin menevällä määrällä.

Vastaus ja perusteet

Manninen on kiistänyt syyllistyneensä kunnianloukkaukseen tai törkeään kunnianloukkaukseen, koska hänellä ei ole ollut tarkoitusta loukata asianomistajan kunniaa. Manninen on ilmoittanut, että kyseessä on verkkolehti, jonka päätoimittajana hän on toiminut. Manninen on tunnustanut kyseisten tietojen olevan hänen kirjoittamiaan.

Manninen on kiistänyt asiaomistajan korvausvaatimukset ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä kokonaisuudessaan sekä perusteeltaan että määrältään. Koronmaksuvelvollisuuden 1.7.2004 alkaen hän on kiistänyt ja katsonut, että korkoa voidaan tuomita maksettavaksi aikaisintaan käräjäoikeuden tuomiosta alkaen. Matkakuluja koskevan vaatimuksen Manninen on myöntänyt sinänsä määrältään oikeaksi.

Manninen on vastustanut internetsivustojen sulkemisvaatimusta ja pitänyt vaatimusta yksilöimättömänä. Sivustot eivät voi kaikilta osin olla loukkaavia. Hän ei ole poistanut sivuja, koska kysymys on ollut jo ilmestyneestä lehdestä. Samoin Manninen on vastustanut asianomistajan toissijaista vaatimusta langettavan tuomion julkaisemisesta nettisivuilla. Manninen on perustellut vastustustaan sillä, ettei Mononen ole pyytänyt julkaisemaan lehdessä ensin omaa vastinettaan.

Manninen on myöntänyt Monosen oikeudenkäyntikuluja koskevan korvausvaatimuksen muuten määrältään oikeaksi, mutta hän on kiistänyt 23.9.2005 laskutetut Lauri Karan asemasta käytyyn neuvotteluun liittyvät erät, koska ne eivät kuulu tähän asiaan.

Manninen on vaatinut valtionvaroista maksettavaksi oikeudenkäyntikuluina hänelle asianosaiskuluja 400 euroa sekä matkakuluja 9,20 euroa. Asianosaiskulujen määrä koostuu todisteiden hankkimisesta, puhelinsoitoista ja käräjäoikeudessa käynneistä aiheutuneista kuluista ja ajanhukasta.

3

Syyttäjän lausuma Mannisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta

Syyttäjä on katsonut Mannisen asianosaiskuluja koskevan vaatimuksen määrältään kohtuuttomaksi ja myöntänyt tältä osin kohtuulliseksi määräksi enintään 50 euroa. Syyttäjä on katsonut, että Mannisen hankkimat kirjalliset todisteet eivät ole asiaan vaikuttavia.

LUETTELO TODISTEISTA

Syyttäjän ja asianomistajan esittämät kirjalliset todisteet

1. Tulosteet internetsivuilta 20.1.2006 (Sivut 1/2 ja 2/2 sekä 1/11-11/11)
2. Vaasan hovioikeuden tuomio 5.11.2003 nro 1445 ja siihen liitteenä kuuluva käräjäoikeuden tuomio 30.8.2002 nro 4851 (s. 17-29)
3. Pekka Monosen pyyntö asianomistajan tietojen poistamisesta sivustoilta 5.3.2004 (s.38)

Vastaajan esittämät kirjalliset todisteet

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 21.3.2001 numero 2000364
2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1437
3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1438
4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1443
5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1444
6. Laura Mannisen päiväkirjamerkinnät ajalta 1.-11.10.2001
7. Selvitys maksuttoman oikeudenkäynnin edellytyksistä (Espoon oikeusaputoimisto 8.8.2000)
8. Haastehakemus, saapunut käräjäoikeudelle 2.10.2001
9. Haastehakemus, saapunut käräjäoikeudelle 3.10.2001

Henkilötodistelu

1. Asianomistaja Mononen Pekka Matti Rafael
2. Vastaaja Manninen Pertti Juhani

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

Manninen on syyllistynyt siihen kunnianloukkaukseen, josta hänelle on rangaistusta vaadittu. Syyte törkeästä kunnianloukkauksesta hylätään.

Syyksilukemisen perusteet

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:stä ilmenee, että valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta sekä tällaiseen rikokseen liittyvästä päätoimittajarikkomuksesta. Sen sijaan asianomistajarikoksina esiintyvät sananvapausrikokset ja niihin liittyvät päätoimittajarikkomukset kuuluvat paikallissyyttäjän syyteharkintavaltaan. Rikoslain 24 luvun 12 §:n 2 momentin säännöksen perusteella kunnianloukkaus ja törkeä kunnianloukkaus ovat asianomistajarikoksia, joten niitä koskevat sananvapausrikokset kuuluvat paikallissyyttäjän harkintavaltaan. Asianomistaja on tässä tapauksessa ilmoittanut rikoksen syytteeseen pantavaksi. Näin ollen voidaan todeta, että kihlakunnansyyttäjällä on asiassa syyteoikeus.

Kirjallisina todisteina olevista internetsivujen tulosteista 20.1.2006 ilmenee, että Manninen on julkaissut internetissä verkkojulkaisua nettisanomat.com. Kyseiset sivut on verkkojulkaisun mukaan valmistanut Manninen, joka on myös toiminut julkaisun vastaavana päätoimittajana. Kyseisiltä sivuilta ilmenee, että niissä väitetään Monosen asianajajana toimistonsa puitteissa (122poistettu 24.02.2016). Sivustoilla samassa yhteydessä julkaistu oikeudenkäyntiaineisto liittyy seuraavassa kappaleessa mainittuun

4

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n palkkio- ja kululaskuja koskevaan oikeusprosessiin, jossa Manninen on ollut vastaajana. Tekstissä annetaan ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Kyseiset sivustot löytyvät Google-hakukoneella ensimmäisenä, kun hakusanaksi syöttää esimerkiksi "asianajotoimisto Pekka Mononen".

Vaasan hovioikeuden lainvoimaisesta tuomiosta 3.11.2003 numero 1445, jolla Jyväskylän käräjäoikeuden 30.8.2002 annettu tuomio numero 4851 on pysytetty, ilmenee, että Manninen on velvoitettu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n vaatimusten mukaisesti maksamaan 31.5.2001 päivättyyn laskuun numero 1443 ja 31.5.2001 päivättyyn laskuun numero 1444 perustuvat palkkio- ja kulusaatavat korkoineen. Näin ollen tuomioistuimen tuomiolla on lainvoimaisesti todettu, etteivät kyseiset laskut ole olleet (123poistettu24.02.2016). Myöskään Mannisen esittämät kirjalliset todisteet tai Mannisen kertomus oikeudessa eivät osoita, että Mononen olisi laskuttanut Mannista tai tämän äitiä (124 poistettu 24.02.2016). Mononen on pääkäsittelyssä selvittänyt ymmärrettävät syyt sille, että laskuja oli eri vaiheissa kirjoitettu osaksi toisistaan poikkeavan sisältöisinä. Se, että Mononen on peruuttanut laskuja koskevan kanteen Mannisen äidin osalta ja että laskuja on velotettu edellä mainitussa oikeudenkäynnissä lopulta vain Manniselta, ei osoita laskujen perusteettomuutta myöskään Mannisen äidin osalta. Myöskään Manninen ei ole väittänyt, että Mononen ei olisi suorittanut kaikkia laskuista ilmeneviä toimenpiteitä.

Edellä mainituilla perusteilla voidaan siten todeta, että Mannisen kyseisillä nettisanomien sivustoilla esittämä tieto siitä, että asianajaja Monosen laskut (125poistettu 24.02.2016), on valheellinen ja perätön. Asiayhteys ja yleinen kielenkäytön mukainen merkityssisältö huomioon ottaen väite (126poistettu 24.92.2016) on vaikea ymmärtää muuten kuin väitteenä siitä, että laskut ovat olleet jollakin tavalla sepitettyjä sekä sisällöltään valheellisia ja totuutta vastaamattomia. Käräjäoikeus ei pidä lainkaan uskottavana Mannisen ilmoitusta siitä, että hän oli tarkoittanut tekstin kirjoittaessaan ainoastaan sitä, että kysymys oli ollut nopeasti tehdyistä tai sisällöltään moninaisista laskuista. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan viimeksimainitulta osin kysymys on jälkikäteisestä selityksestä.

Manninen on kertonut kirjoittaneensa kyseiset tiedot verkkolehteensä heti sen jälkeen, kun Korkein oikeus oli hylännyt edellä mainitusta Vaasan hovioikeuden tuomiosta tehdyn valituslupahakemuksen. Hän on myöskin kertonut olleensa tietoinen hovioikeuden tuomion sisällöstä. Näin ollen hän on tiennyt, etteivät laskut todellisuudessa olleet (127poistettu 24.02.2016). Hän on siten esittänyt syytteessä tarkoitetun valheellisen tiedon tahallisesti. Mannisen on täytynyt ymmärtää, että teko on ollut Monosen ammatti huomioon ottaen omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Mainituilla perusteilla Manninen on syyllistynyt syytteessä tarkoitettuun kunnianloukkaukseen.

Rikoslain 24 luvun 10 §:n 1 kohdan mukaan törkeän kunnianloukkauksen yhtenä kvalifiointiperusteena on se, että rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville. Kun Manninen on tässä tapauksessa toimittanut (2121poistettu 24.02.2016) internetissä julkaisemansa verkkojulkaisun kautta lukuisten ihmisten saataville, täytyy tämä laissa tarkoitettu kvalifiointiperuste. Kunnianloukkauksen katsominen törkeäksi edellyttää kuitenkin lisäksi sitä, että kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Jutussa ei ole selvitetty, että kyseisten nettisanomat.com -sivustojen lukijamäärä olisi kovin suuri. Kun otetaan huomioon kyseisen verkkojulkaisun laatu ja tekoon liittyvät muut seikat, käräjäoikeus ei pidä kunnianloukkausta kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

5

Rangaistusseuraamus

Manninen on toimittanut asianajaja Monosta loukkaavan valheellisen tiedon internetissä julkaisemansa verkkojulkaisun kautta lukuisten ihmisten saataville. Tieto on ollut omiaan aiheuttamaan Monoselle vahinkoa ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa erityisesti Monosen asianajajan ammatti huomioon ottaen. Manninen ei ole poistanut valheellista tietoa yleisön saatavilta, vaikka Mononen on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja vaikka syyttäjä on nostanut asiasta syytteen Mannista vastaan. Käräjäoikeus katsoo syyksi luettavan rikoksen edellyttävän Mannisen tuomitsemista tuntuvaan sakkorangaistukseen.

Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:stä ilmenee, että tuomioistuin voi asianomistajan vaatimuksesta määrätä julkaisijan tai palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään

julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi.

Mononen on käräjäoikeuden käsityksen mukaan mainittuun säännökseen nojautuen vaatinut, että syytteessä tarkoitetut internetsivut määrätään suljettaviksi siltä osin kuin niillä on esitetty viittauksia hänen nimeensä tai hänen asianajotoimistoonsa. Lähtökohtana mainittua lakia sovellettaessa on lain 1 §:n 2 momentin mukaan, että viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Käräjäoikeus katsoo, ettei Mononen ole esittänyt riittävän painavia perusteita internetsivujen sulkemiseen hänen vaatimassaan laajuudessa. Sen vuoksi käräjäoikeus hylkää esitetyn vaatimuksen.

Tuomion julkaiseminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 23 §:n mukaan tuomioistuin voi asianomistajan syyteasian käsittelyn yhteydessä esittämästä vaatimuksesta määrätä tiedon tuomiosta julkaistavaksi asianomaisessa verkkojulkaisussa, jos verkkojulkaisussa on tehty muun muassa rikoslain 24 luvun 9 §:ssä tarkoitettu kunnianloukkausrikos. Käräjäoikeus pitää perusteltuna määrätä tämä langettava tuomio julkaistavaksi mainitun pykälän 2 momentin tarkoittamassa kohtuullisessa laajuudessa Mannisen kyseisessä nettisanomat.com -verkkojulkaisussa. Sillä ettei Mononen ole käyttänyt sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua vastineoikeutta, ei ole merkitystä tuomion julkaisemismääräyksen kannalta.

Korvausvelvollisuus

Mononen on vaatinut korvausta menetetyistä ansiotuloista. Korvausvaatimus on perustunut pelkästään oletukseen siitä, että Mononen olisi menettänyt kahden vuoden aikana yhden noin 2.000 euroa maksavan asiakkaan vuotta kohti. Mononen ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, että hänen ansiotulonsa olisivat konkreettisesti pienentyneet Mannisen rikoksen johdosta. Mononen ei ole esittänyt myöskään selvitystä siitä, että joku entinen asiakas olisi kyseisen rikoksen vuoksi luopunut asiakassuhteestaan tai että uusi asiakassuhde olisi tästä syystä jäänyt syntymättä. Näillä perusteilla on jäänyt näyttämättä, että Monoselle olisi aiheutunut Mannisen rikoksen perusteella konkreettista ansiotulojen menetystä. Sen vuoksi korvausvaatimus tältä osin hylätään.

Mononen on vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n (412/1974) nojalla oikeutettu korvaukseen kunnianloukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. Kun otetaan huomioon loukkauksen laatu ja julkaisutapa sekä sen kohdistuminen asianajajaan, jolta jo suoraan laissa edellytetään rehellisyyttä, käräjäoikeus pitää Monosen tältä osin vaatimaa 500 euron korvausmäärää kohtuullisena. Mononen on oikeutettu saamaan tahallisella rikoksella aiheutetun vahingon korvaukselle viivästyskorkoa rikoksen ilmoitetun tekoajan päättymisestä eli 8.10.2005 alkaen.

6

Oikeudenkäyntikulut

Asianomistaja Mononen on esittänyt 2,088,15 euron oikeudenkäyntilaskun, josta hän on ilmoittanut voitavan vähentää valtion varoista maksettava päällekkäinen määrä. Lisäksi Mononen on vaatinut matkakuluista esitutkintakuulusteluun 216 euroa. Laskutetuista määristä käräjäoikeus hylkää päivältä 23.9.2005 laskutetut Lauri Karan asemasta käytyyn neuvotteluun liittyviä eriä koskevat palkkio- ja kuluvaatimukset, koska kyseinen toimenpide ei kuulunut tähän asiaan. Korvaus matkakuluista 18.4.2006 on määrätty maksettavaksi valtion varoista. Käräjäoikeus hyväksyy laskutetut sekä matkakuluista esikuulusteluun vaaditut määrät muutoin sellaisinaan.

Mononen on vaatinut Manniselta lisäkorvauksena oikeudenkäyntipäivältä aiheutuneesta tulonmenetyksestä 241,13 euroa sen lisäksi, että hänelle on valtionvaroista määrätty tältä osin maksettavaksi 58,87 euroa. Käräjäoikeus pitää tältä osin valtion varoista Monoselle maksettavaa määrää riittävänä korvauksena taloudellisesta menetyksestä pääkäsittelypäivältä, kun otetaan huomioon, että Monoselle määrätään myös oikeudenkäyntikuluina maksettavaksi yhteensä 960 euroa (+alv) esiintymisestä pääkäsittelyssä (3h) ja matka-ajalta (3h). Näillä perusteilla Monosen vaatimus lisäkorvauksesta hylätään.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

MUUTOKSENHAKU

Tästä tuomiosta saa valittaa Vaasan hovioikeuteen.
Muutoksenhakuohje.

Tyytymättömyyden ilmoitus

Määräajassa ovat vastaaja Pertti Manninen ja asianomistaja Pekka Mononen ilmoittaneet tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Määräpäivät

Tyytymättömyyden ilmoittamiselle: tiistai 9.5.2006.
Valitukselle: torstai 1.6.2006
Vastavalitukselle: torstai 15.6.2006.

Jorma Eirola
Käräjätuomari Jorma Eirola

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Jorma Eirola ja lautamiehet Pirkko Hietanen, Aatos Kaukinen ja Raija Sipinen.

Ratkaisu oli yksimielinen.


SIVU 1(2)

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS

2.5.2006

NO: 815

TL: 1

DNO: R 05/2307

SYYTETTY

Manninen, Pertti Juhani
...

...
...

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETELLUT RIKOKSET

1) Kunnianloukkaus 1.7.2004 - 8.10.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
60 päiväsakkoa a 10 euroa = 600 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 24 luku 9 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

Manninen velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukulut 156,87 euroa.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Pekka Matti Rafael Monoselle:
- henkisestä kärsimyksestä 500 euroa viivästyskorkoineen 8.10.2005 lukien ja
- matkakuluista esitutkintakuulusteluun 216 euroa ja muista oikeudenkäyntikuluista 1.793,40 euroa eli oikeudenkäyntikuluista yhteensä 2.009,40 euroa viivästyskorkoineen 2.6.2006 lukien.

Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kunakin vuonna voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

MUUT LAUSUNNOT

Käräjäoikeus määrää, että tieto tästä tuomiosta on julkaistava nettisanomat.com -verkkojulkaisussa. Mannisen tulee verkkojulkaisun vastaavana

SIVU 2(2)

NO: 815

TL: 1

toimittajana huolehtia siitä, että tieto tuomiosta julkaistaan verkkojulkaisun nettisivustolla maksutta ja kohtuullisessa laajuudessa.

(Tarkat henkilötiedot korvattu merkkijonolla ...).nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Hovioikeuden tuomio - VALITTAJAT JA VASTAPUOLET - Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - VAASAN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 565 - TUOMIOLAUSELMA - Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20070423kunnianloukkaushovituomio.htm


2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Hovioikeuden tuomio - VALITTAJAT JA VASTAPUOLET - Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - VAASAN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 565 - TUOMIOLAUSELMA - Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio

Jatkuu ...


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/
20070423kunnianloukkaushovituomio.htm

 

Osa 5. Vuoden 2007 kunnianloukkausoikeudenkäynnin asiakirjat. Hovioikeus. Tuomio ja kirjoitusten poistamismääräys.

 

Nettisanomissa ja sen sisarsivustoilla julkaistu Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskeva aineisto vuodesta 2000 alkaen, jonka hävittämismääräyksen hovioikeus kumosi 19.11.2015 määräten kolme loukkaavaa lausumaa poistettaviksi.
Osa 1 - Osa 2 - Osa 3 - Osa 4 - Osa 5 - Osa6

Julkaisun osoite

JATKUU - Osa 6. LUE!

 

 

Arkisto 2001.

SMILE
from MODERN TIMES

Lyric by
JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS

Music by
CHARLIE CHAPLIN

Moderately, with great warmth


SMILE, thou' your heart is aching,
SMILE, even tho' it's breaking,
When there are clouds in the sky,
you'll get by,
If you SMILE though your fear and sorrow,
SMILE and maybe tomorrow,
You'll see the sun come shining thru
for you.

Light up your face with gladness,
Hide ev'ry trace of sadness.
Alto' a tear
may be ever so near,
That's the time you must keep on trying,
SMILE, what's the use of crying,
You'll find that life is still worth while,
If you'll just SMILE.


AIN', hymy voimat antaa.
AIN', hymy taakat kantaa,
harmaatkin pilvet puistat
kun muistat
hymy AIN' pois vie murheen, huolen,
AIN', hymy ilon puolen
tuo auringon paistelulle,
sulle.

Kasvoillesi onni suo.
Suru aina murheet tuo,
nyt ne peitä,
kaikk' kyyneleet heitä.
Nyt se on tehtävä, itku pois,
AIN', hymy elämän tois.
Taistele, muista sääntö vain,
niin, hymy AIN'.

 

Moderately, with great warmth

AIN' - HYMY

suomennos: pertti manninen,
1.0-versio, 17.05.01modern times - nykyaika. kuvitelma.


http://www.nettisanomat.com/ 2001/05/17/hymy.htm

 

 
ARKISTO 2001
 

etusivu 17.05.01.

uusin lehti
seuraava lehti
tämä lehti
edellinen lehti
vanhin lehti
kaikki lehdet-linkki
hakemisto
valokuva-galleriailmoi-tukset

kirjoita

lukijalta

Velka, vankeus vai armo?

Pääkirjoitus.

Tavallinen tapaus?

Asunnon hankinta 1991: Hankintahinta 1.000.000 mk, omaa rahaa 200.000 mk ja lainaa pankista 800.000 mk. Turvattu työpaikka ja Pankki arvioi takaisinmaksukyvyn olevan.

Sattumukset myöhemmin: työttömyys, joka jatkuu pitkään. Takaisinmaksukykyä ei ole. Asuntoa ei saada kaupaksi pakkohuutokaupassa 1996 eikä muutenkaan, lainan korot pyörivät huimaa vauhtia.

Tilanne 2001: Asunto myydään pakkohuutokaupassa. Hinta 500.000 mk. Lainan pääoma edelleen 800.000 mk, KOROT nyt 1.200.000 mk. Velkaa pankille pakkohuutokaupan jälkeen 1.500.000 mk. Oma pääoma 200.000 myös häipynyt.

Kuka teki väärin? Tietenkin asunnon ostaja, joka kuvitteli tarvitsevansa asunnon itselleen ja perheelleen. Entä pankki? Se ei tehnyt väärin, koska se on liikeyritys. Se, että tämä bisnes meni ehkä huonosti, kuuluu normaaleihin liiketoiminnan riskeihin, jotka katetaan paremmin sujuneilla toimilla.

Yhteiskunta, tässä tapauksessa Esko Ahon hallitus tuli pankkien ja niiden omistajien avuksi tukemalla suoraan tai antamalla pääomalainoja, jotta pankit eivät joutuisi valtion haltuun, jolloin pankkien omistajat olisivat menettäneet sijoittamansa pääoman.

Suomen eduskunta
antoi yksimielisesti (?) kuuluisan pankkitukiponnen, jossa pankkien toiminta luvattiin turvata kaikissa olosuhteissa! Siis avoin valtakirja minkätahansalaiselle pankkitoiminnalle!

Mikäli asuntovelalliset olisi pelastettu esimerkiksi niin, että valtio olisi ottanut asunnot haltuunsa ja antanut tämän osan pankkituesta näin, olisi Suomessa säästytty sadoiltatuhansilta erilaisilta murhenäytelmiltä. Kaikki eivät jaksaneet odottaa maallista tuomiota vaan menehtyivät joko oman käden kautta tai murtuneen terveyden johdosta.

Uskomattoman monet ovat nähneet läheisessä tai hiukan kaukaisemmassa ympäristössään näitä murhenäytelmiä.

Miten päättyi?

Pankki akordoi eli poisti loppuvelan ja vapautti näin velallisen elinikäisestä vankeudesta. Velallisen kannalta myönteiseen lopputulokseen vaikutti tässä tapauksessa pyrkiminen velkasaneeraukseen ja oikeudenkäynnin lopettaminen ja järjestelyt, joiden avulla pakkohuutokaupassa asunnosta saatiin jotenkin kelvollinen hinta.

Kymmenen vuotta jatkunut velallisen piina loppui eikä hänen tarvinnut enää jäädä ihmisarvoa alentavaan ja raastavaan velkasaneeraukseen, jos hän sellaiseenkaan olisi päässyt.

Velkasaneeraus olisi kestänyt seuraavat viisi vuotta ja mahdollisesti senkin jälkeen vielä kaksi vuotta lisää. Tämä kaksi vuotta helposti unohdetaan, velkojalla on oikeus hakea ja saada tällainen pidennys.

Tämä tapaus on tosi, hiukan yksinkertaistettuna. Tämän aineiston lähettäjä toivoi tarinansa julkaisemista sopivassa yhteydessä. Tässä se nyt on ja pysyy.

pertti manninen 17.05.01 nettisanomat.com

joka torstai!viikonkuva 25.11.99 pankkikonttorin karu kohtalomodern times - nykyaika. kuvitelma.LES BAS-FONDS

suomalaiset kuvat: pertti manninen

"Pankkikriisin syyt jätettiin tutkimatta"

Mitä STT kertoi "Suuresta pankkitukikeskustelusta"

eduskunta vältteli totuutta pankkikriisissä

miten voi sivistynyt kansakunta sallia pankki-kriisiksi kutsutun toiminnan ja suoranaisen koronkiskonnan?

 
http://www.nettisanomat.com/2001/05/17/etusivu.htm#velkavankeusarmo
 

 

 

Nettisanomat 2017/03/19 - Sananvapaus 05. Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskevat tekstit, joiden hävittämismääräyksen hovioikeus kumosi. - Vuoden 2007 kunnianloukkausoikeudenkäynnin asiakirjat. Hovioikeus. Tuomio ja kirjoitusten poistamismääräys. - Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausrikoksessa. Käräjäoikeus - Hovioikeus - Korkein oikeus - Hovioikeus 19.11.2015. Nettisanomat ja sen sisarjulkaisut, velkomusoikeudenkäynti, kantaja asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vantaa, todistaja myyntipäällikkö Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki, vastaaja päätoimittaja Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa. SMILE from MODERN TIMES - Hymy sivun nimi: sananvapaus05 - Sunnuntai 19.03.2017 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi -

2017, Sananvapaus, Verkkoviestien hävittäminen, laajuus, kunnianloukkausrikos, Hovioikeus, 2012, Hovioikeus, 2012, Korkein oikeus, 2014, Hovioikeus, 2015, Nettisanomat. sisarjulkaisut, kantaja, asianajaja, Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vantaa, todistaja, myyntipäällikkö, Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki. vastaaja, päätoimittaja, Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa,

N:o 1937 Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2017-03-18, nettiin 2017-03-18 17:23, linkkejä 2017-03-18.
Mobiversion etusivulle: http://www.nettisanomat.com/mobi/etusivumobi.html

 

 

 

 

 

 


Sivun alkuun!