POISTOT (HO 19.11.2015)

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004. 
Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen. Laskut. 

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68. Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen." Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.
 
 

1999 alkaen
 
 
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)

31

lehtinen

mutta teidän mielestänne oliko

manninen

ei ollut mitään kesken

lehtinen

sitten mites paljon te sitten toimitte sitte nimenomaan äitinne avustajana tai apulaisena tässä yhteydenpidossa monoseen päin

manninen

no

lehtinen

vai oliko se kaikki sitä

manninen

no ku se oli kaikki siis joka ainut puhelu koski vain sitä ei siellä en minä hoi jos mä saan nyt sanoa taaskin ei ollut mitään pankkiselvitystä ennen joulukuuta 2000 ei ollut minulla ei monosella siis muulla tavalla kuin että jonkunlaista

vaikka minkälaista todistusaineistoa tähän riitakanteeseen vanhoja veroilmoituksia erilaista velkaantumishistoriaa tämmäsiä mononen pyysi minulta pakkohuutokauppapöytäkirjaa josta kävi ilmi se että tota että tota tää tä tää tää että yks se velka joka oli laukaassa hylätty ja josta riideltiin niin olikin sitten kirkkonummella hyväksytty tän tapasia ne

mutt mitään kun ei o pankki ei o ollut yhteydessä minuun ja minä en ole ollut yhteydessä vuonna 2000 yh kertaakaan paitsi sillä tavalla että siinä ensimmäisessä laukaan pakkohuutokaupassa pankki vaati taloa huutokaupattaseks ja sitten toisen kerran tavallaan mutkan kautta siitä että vaadittiin kirkkonummen pakkohuutokauppaa mutt mitään mihinkään pankin virkailijaan en ole ollut yhteydessä missään vaiheessa vuonna 2000 eli kaikki puhelut on ollut tätä äidin asiaa

lehtinen

informoiko pekka mononen missään vaiheessa että osa näistä laskuista osa toimeksiannoista ei kuulukaan tämän täytäntöönpanoriitakanteen lasku maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella laskutuksen piiriin

manninen

hän ei informoinut kertaakaan sitä ja minulle sitten vielä kun mä itse tietoisesti yritin että mä en missään nimessä tee semmostakaan kysymystä jonka vois katsoa että se kuuluis johonkin muuhun asiaan niin en tehny ja sitten toinen oli se että vaikka tässä puhutaan laskutuksesta niin niin ne tuli minulle ainakin siihen saakka aina varmasti seuraavalla viikolla kaikki laskut joista hän oli jotain oli se sitten puhelinsoitto tai mahollisesti sitt joku kirjelmän laatiminen

lehtinen

missäs vaiheessa sitten teille vasta selvis että olikin jotakin maksamatonta toimeksiantoa

manninen

se selvis kun tämä nyt vaadittu lasku ensimmäisen kerran tuli siis toisin sanoen toukokuussa 2001 kaheksastoista päiväkö se oli se oli täysin käsittämätön minä soitin heti kirjoitin vastineen ja myös soitin sitten ja sanoin että ei kuulu minun maksettavakseni ne kirjeet on jossain ja ne on ne samat asiat kuin että ne on kaikki niin

lehtinen

mites mononen tähän reklamointiin

manninen

hän tota vois sanoa että oli vihanen tai mitä nyt käyttäsin sanontaa ja tota hän sitte lupas ehkä hän sitten asiallisestikin lupas selvittää tota niitä laskujen perusteita tuolta täältä jyväskylän käräjäoikeudesta ja sitten lähettikin toiset laskut ja nehän oli sitten sillä tavalla hassut että ne oli vielä isommat kuin ne ensimmäiset kun hän oli selvittänyt tota niitä tänne kertomansa mukaan

lehtinen

osallistuiko mononen jollakin tavalla tähän velkajärjestely teidän velkajärjestelyn asian hoitamiseen


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro.


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 


Tässä ensimmäisessä ensimmäisessä laskussa:  Asia: Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen  OP & Merita Pankki Oyj. Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym. Maksajaksi merkitty Pertti Juhani Manninen.

Tässä ensimmäisessä toisessa laskussa:  Asia: Pertti Manninen, neuvonta ulosotto- ym. asiassa. Maksajaksi merkitty Pertti Juhani Manninen.

Tässä toisessa ensimmäisessä laskussa asian on jo muuttunut.  Asia: Pertti ja Laura Manninen. Erikseen kirjatut PMn Kirkkonummen pakkohuutokauppaan ja LMn avustavaan vapaaehtoiseen kiinteistökauppaan liittyvät sekä muut PMn velkaantumiseen liittyvät toimenpiteet. Maksajaksi merkitty Pertti Juhani  ja Laura Aliina Manninen c/o Pertti Manninen.

Tässä toisessa toisessa laskussa asian on jo muuttunut.  Asia: Pertti ja Laura Manninen. Täytäntöönpanoriitatoimeksiantoon kirjatut PMn (ja LMn) henkilökohtaiset toimenpiteet, joita ei ole voitu sisällyttää kanneasian maksuttomaan oikeudenkäyntiin.  Maksajaksi merkitty Pertti Juhani  ja Laura Aliina Manninen c/o Pertti Manninen.

Laskut.


Pertti Manninen ... Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Minulle lähettämänne laskut nro 1437 suuruudeltaan mk 11.101,58 ja nro 1438 suuruudeltaan mk 8.805,35 eivät kuulu minun maksettavikseni, koska niissä määritellyt toimenpiteet sisältyvät ja liittyvät äitini Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteeseen ja sen sopimiseen. Jyväskylän käräjäoikeus on ottanut huomioon asiani korottavana tekijänä määrätessään palkkiota jutun päättyessä sovinnolliseen ratkaisuun. Velkajärjestelyhakemukseni ja siihen liittyvän sovintoehdotuksen on tehnyt Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen ja olen itse käynyt neuvottelut Merita Pankin edustajan Lauri Karan kanssa velkojeni järjestelystä. Sopimuksen yhtenä ehtona oli Laura Mannisen oikeudenkäyntien lopettaminen ja niin myös tapahtui kun Kirkkonummen talon pakkohuutokaupassa saatiin Laura Mannisen riidan osapuolena olevaa Merita Pankkia tyydyttävä hinta. Antamani valtakirjan, jonka sanamuodon sain puhelimessa, yksinomaisena tarkoituksena oli valtuuttaa kirjoittamaan puolestani edellä mainittu neuvottelemani sopimus, koska allekirjoittamiseen myös Laura Manninen yhtenä sopijaosapuolena oli antanut valtakirjan. Ymmärtääkseni 85-vuotiaan äitinikään tarkoitus ei ole ollut muu kuin osallistuminen täytäntöönpanoriitakanteeseen, johon hänelle oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti. Jyväskylän käräjäoikeus on määrätessään avustajanpalkkiota 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 eli yhteensä 23.028,40 markkaa ottanut huomioon asiani korottavana tekijänä ja hyväksynyt kulut sellaisenaan. Lähettämiinne laskuihin liittyvät toimenpiteet ovat näin ollen tulleet korvatuiksi käräjäoikeuden hyväksymällä tavalla. Laukaa 23. toukokuuta 2001. Pertti Manninen Pertti Manninen
Ei ollut kirjallisena todisteena oikeudenkäynneissä. 


Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Pertti Manninen.
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 31.5.2001
Pertti Manninen ... KORJATUT LASKUT Olen tarkistanut laskut 1437 ja 1438 ja korvannut ne laskuilla 1443 ja 1444. Tarkistin myöskin Jyväskylän käräjäoikeudesta mitä täytäntöönpanoriitakanteen päätöksessä oli tarkoitettu, kun määrättyjä toimenpiteitä ei ollut voitu korvata Laura Mannisen maksuttomasta oikeudenkäynnistä. Laskun 1444 toimenpide-erittely muodostuu samoista toimenpiteistä, jotka on mitätöidyssä laskussa. Erotuksena mitätöityyn on kuitenkin , että uudessa laskussa on rivin alkuun merkitty POIS-sana, silloin kun kyseisen rivin toimenpiteen on katsottava sisältyneen maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Asian tultua riitaiseksi en voi myöntää alennusta, joka olisi sisältynyt alkuperäiseen laskuun 1437. Laskun 1443 toimenpiteet alkavat selvyyden vuoksi toimeksiannon alusta 19.1.2000 lukien. Aikaisemmin laskutetut on erotettu POIS-sanalla eikä veloitusta ole näissä toimenpiteissä enää uudelleen tässä vaiheessa. Pyydän suorittamaan laskut sekä myös auki olevat vanhat laskut eräpäivään 7.6.2001 mennessä. Muussa tapauksessa joudun perimään saatavat oikeusteitse. Asiaa hoitaa asianajaja Juhani Elo Vantaalta. Pyydän osoittamaan mahdolliset yhteydenotot suoraan hänelle puh. 09- 504 2245. Terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen Asianajaja, Vantaa Vihertie 44-46 A 1, 01620 VANTAA. Toimisto 09-878 4133. Telefax 09-890 838. GSM 0400-400
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 


Pertti Manninen ... Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Kiistin laskujenne oikeellisuuden toukokuun 23. päivänä 2001 päiväämässäni kirjeessä. Torstaina 31. toukokuuta soittamassanne puhelussa kysyitte asiasta ja selostin asiaa ja kiistin uudelleen laskujen oikeellisuuden. Puhelussa väititte, että teillä on joku voimassa oleva vanha toimeksianto, jolloin mainitsitte, että keväällä 2000 merkintöjenne mukaan on ollut kysymys pakkohuutokaupasta ja että olette soittaneet Kirkkonummen silloiselle ulosoton päällikkö Lauri Kykkäselle kysyäksenne jotain pakkohuutokauppaa liittyvää asiaa. Kerroin, että nyt on sekoitettu Laukaan pakkohuutokauppa vuodelta 2000 Kirkkonummen pakkohuutokauppaan, joka tapahtui kuluvana vuonna. Kiistin tällaisen avoimen toimeksiannon olemassaolon. Ilmoititte, että viette asian käräjäoikeuteen. Kun nyt kuitenkin olette lähettäneet uudet korjatut laskut, joiden oikeellisuuden ja aiheellisuuden kiistän, kertaan minun ja äitini toimeksiantojen syntyhistorian. Tammikuussa 2000 Laukaan taloni pakkohuutokaupan jälkeen pyysin neuvoja äitini Laura Mannisen pyynnöstä, koska hän halusi valittaa pakkohuutokaupasta, jossa hänen Merita Pankkiin etusijalla olevat saamiset oli hylätty. Laadin äitini kanssa valituskirjeen Jyväskylän käräjäoikeuteen. Äitini oli kantajana tässä jutussa, en minä. Se, että minä olen enemmän ollut yhteydessä asianajajaan on johtunut pelkästään siitä, että äitini korkean ikänsä (silloin 84 vuotta) vuoksi antanut minun auttaa tässä asiassa. Käräjäoikeudenkin päätöksen oltua äitini kannalta kielteinen, otin yhteyttä uudelleen ja selostin päätöksen. Kerroin, että olen laatinut valituskirjelmän Vaasan hovioikeudelle. Tällöin ilmoititte, että laatisitte valituskirjelmän hovioikeuteen kertakaikkisella 5000 markan korvauksella, johon äitini myös suostui. Tahdoitte, että maksumiehiä tulee kaksi: minä ja äitini, jotka maksaisimme laskun puoliksi, kumpikin 2500 markkaa. Aikaisemmat laskut oli lähetetty nimelläni ja otin ne vastatakseni kiinnittämättä asiaan sen suurempaa huomiota. Niistä vastuu on siirtynyt minulle, kun en ole niistä huomauttanut. Vaasan hovioikeus antoi sitten päätöksen tässä äitini jutussa ja antoi hänelle mahdollisuuden nostaa täytäntöönpanoriitakanne Merita Pankkia vastaan. Lisäksi hovioikeuden päätöksestä oli mahdollisuus valittaa Korkeimmalle oikeudelle huutokauppakuulutuksen osalta. Soitin teille ja yksiselitteisesti kerroin, että niin äitini kuin minunkin rahani ovat lopussa ja lopetamme kaiken avustuksen hankinnan teiltä ja mahdollisesti jatkamme juttua omin voimin. Tällöin neuvoitte, että äidilläni voisi olla mahdollisuus saada maksuton oikeudenkäynti. Koska asun ja olin silloinkin Laukaassa, annoitte muistaakseni Helsingin oikeusaputoimiston puhelinnumeron. Valituksilla oli kiire ja soitin ensimmäistä vapaata aikaa Helsingistä. Se oli kuitenkin liian myöhäinen valitusajan pian loppuessa, mutta Vantaalta ja Espoosta oli mahdollisuus saada tähän juttuun sopiva aika. Käytyäni Espoon oikeusaputoimistossa ja esiteltyäni asian ja äitini paperit, hänelle myönnettiinkin täysin maksuton oikeudenkäynti. Soitin asiasta teille, jonka jälkeen olitte kovinkin halukas ottamaan äitini jutun käsiteltäväksi vähätellen julkisia oikeusavustajia, jotka tekevät työtään virka-ajan puitteissa. Lisäksi selostitte, että äidilleni voi tämän jälkeen tulla korkeintaan maksettaviksi vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Äitini kertoman mukaan olette asian myös hänelle näin selostanut.  

Viimeistään tässä vaiheessa minun toimeksiantosuhteeni on katkennut teihin, jos sitä koskaan on ollutkaan oikeasti. Omat asiani: velkasaneeraukseen hakeutumisen ja Merita Pankki Oyj:n kanssa käymäni neuvottelut olen pitänyt visusti erillään äitini asiasta. Se, että ne osittain ovat olleet tiedossanne, on johtunut tietenkin siitä, että äitini täytäntöönpanoriitakanteeseen liittyvien kirjelmien johdosta olette niitä minulta kyselleet. Olen laatinut teille erilaisia velka- ja verotuskertomuksia äitini kanteen tueksi, joita olette käyttäneet luvallani äitini oikeudenkäynnissä. Kirkkonummen talon pakkohuutokaupan tullessa ajankohtaiseksi avautui vuoden 2000 lopulla mahdollisuus päästä sovintoratkaisuun äitini täytäntöönpanoriitakanneasiassa, koska olin tehnyt velkasaneerauspapereitteni perusteella sopimusehdotuksen Merita Pankki Oyj:lle, jonka yhtenä osana oli äitini oikeudenkäyntien lopettaminen. Tässä yhteydessä lähetin teille tammikuun loppupuolella valtakirjan, jonka yksinomaisena tarkoituksena oli valtuuttaa teidät allekirjoittamaan puolestani valmis minun neuvottelemani ja Merita Pankki Oyj:n laatima sopimus pankin, minun ja äitini asioiden sopimiseksi. Tämän sopimuksen allekirjoittamiseen myös äitini oli antanut teille valtakirjan. Sopimuksen sisältönä oli sopia velkani pankin kanssa ja lopettaa äitini oikeudenkäynnit. Oman valtakirjani sanamuodon sain teiltä puhelimessa pyytäessänne minua lähettämään valtakirjani tähän allekirjoitustilaisuuteen. En kiinnittänyt pyyntöönne ja valtakirjan sanamuotoon sen kummempaa huomiota. Mieleeni ei tullut tilanteessa, jossa oloin ystäväni kuolinvuoteen äärellä sairaalassa Jyväskylässä, että valtuuttaisin sillä teidät johonkin muuhun kuin kysymyksessä olevan sopimuksen allekirjoittamiseen. Mistään muusta ei sovittu, ettekä mitenkään maininneet, että tulkitsitte sen niin, että sen perusteella voisitte minua laskuttaa muistakin toimenpiteistä. Minä ja äitini olemme olleet koko ajan siinä uskossa, että hänelle myönnetty maksuton oikeudenkäynti kattaa kaikki asiassa syntyneet kulunne. Nyt lähettämänne korvaavat laskut, numerot 1443 ja 1444, ovat edelleen aiheettomia eivätkä kuulu minun maksettavikseni. Minun maksuvelvollisuuteni on päättynyt edellä mainittuun 2500 markan osuuteen laatimastanne kirjelmästä Vaasan hovioikeuteen. Sen jälkeisistä toimenpiteistä on Jyväskylän käräjäoikeus korvannut teille oikeaksi katsomansa summan valtion varoista, koska äidilleni oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti. Laukaa 4. kesäkuuta 2001. Pertti Manninen Pertti Manninen
Ei ollut kirjallisena todisteena oikeudenkäynneissä. 

Laskut.

32

manninen

ei millään tavalla hän häneltä ei ole kysytty mitään neuvoa siitä se oli just niitä asioita joista ehdottomasti halusin pitää poissa ja sen hoiti ritva anttonen ja minä ja loppuvaiheessa kun se muuttu akordiks ni pankki

lehtinen

kukas laati sen esityksen sen velkajärjestelyhakemuksen (epäselvä) sen hakemuksen

manninen

sen on tehnyt tota siis mun mielestä se on ritva anttonen laatinut me ollaan yhdessä se tehty

lehtinen

entäs se merita pankille tehty sovintoesitys jossa nää olennaiset kohdat äidin kiinteistön myynti hänen täytäntöönpanoriitakanteen lopettaminen ja sitte sen kiinteistön vuokraoikeuden tulevan maksun (epäselvä)

manninen

sen teki myös ritva anttonen

lehtinen

olitteks te siinä mukana sitten

manninen

olin joo me oli kirjeenvaihtoa jopa niinkin kirjeenvaihtoa että mä oon tainnut monosellekin lähettää että tämmänen kirje on lähdössä siellä jossain lukee ritva anttoselle mutta se se sitt mä oon täällä kirjoittanu mutta se idea oli se että mononen tietää että mahdollisesti hänen asiassaan tulossa siis se sopimus siis että hänen ajamansa riitakanne keskeyttää

mutt hän oli pyytänyt tämmöst minä käsitin että että että niillä voi olla hänelle siis siihen riita-asiaan jotain mielenkiintoa en minä siinä vaiheessa olis mitään lähettäny jos mä olisin käsittänyt että niistä tulee minulle lasku

lehtinen

miten pekka monen suhtautui tähän esi esitykseen tästä sovinnosta meritan kanssa

manninen

no aluks hän oli sekä minulle ja äitini kertoi myös hänelle suunnilleen en nyt käytä sanaa nauranut kun en tiedä nauroiko mutt aivan hyvin epäuskoinen että ei pankki tu ikinä hyväksymään semmosta esitystä ja tässä kävi viel

niin että äitini ilmeisesti oli sen koska minä en olis sitä hänelle selittänyt hän on ehkä nähnyt sen äitini jonka kanssa me oltiin käyty tää läpi niin tää 85 vuotias äiti selitti sen monoselle että se on pankin kannalta edullinen koska pertti pääsis muuten velkajärjestelyyn mitä ilmeisimmin ja silloin pankki saa edes jotain tässä nyt

lehtinen

entäs sitten edustiko pekka mononen teitä sitten siinä pakkohuutokaupassa siinä kirkkonummen kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevien rakennusten pakkohuutokaupassa

manninen

no minun mielestä pekka mononen ei oo edustanut minua missään muuta kuin siinä sen valmiin sopimusasiakirjan tai sen akordipaperin allekirjoittamisessa mutt sen vielä kerran sanon että se valtuutus koski vain sitä allekirjoitusta

sitten toisaalta mä en edes olis ymmärtänytkään minua esi edustas joku pakkohuutokaupassa siis se valtuutus nyt on siitä voidaan keskustella se taustahan on tämä te voitte olla muut mieltä niin on kuitenkin se että

minä sitä suunnilleen kirjoitin kuin mononen sano ja ja en minä ajatellut mitä minä sillä hetkellä kirjoitan mutta jos nyt ajatellaan näin siinä sanatarkasti sitä valtuutustakin siinä puhutaan meritan veloista eli toisin sanoen tähän kysymykseen niin niin ei se valtuutus ainakaan antanu ainakaan ainakaan sill tavalla oikeutta siihen siihen tota edustaa minua siellä pakkohuutokaupassa mä kuvittelin että minua ei edusta kukaan siellä pakkohuutokaupassa

lehtinen

oliks tuo valtakirja jonka te 29.1.2001 annoitte niin sen tarkoitus oli allekirjoittaa se pankin kanssa tehty akordisopimus

manninen


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 8.1.2001 Laura Manninen TUOMARIN YHTEENVETO SUULLISTA VALMISTELUA VARTEN
Lähetän ohessa tiedoksenne Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomari Päivi Penttisen laatiman yhteenvedon täytäntöönpanoriita-asiassa. Jutussa on sovittu pidettäväksi suullinen valmisteluistunto keskiviikkona 7.2.2001 kello 10.00 alkaen. Valmisteluistunnossa ei kuulla todistajia, joten niiden ei tarvitse silloin vielä tulla paikalle. Todistajat kuullaan pääkäsittelyssä, jonka ajankohta määrätään myöhemmin (pidetään maaliskuussa). Valmisteluistunnossa selvitetään, mitä kantaja vaatii ja miten vastaaja siihen vastaa. Lisäksi selvitetään miltä osin juttu on riitainen ja miltä osin riidaton. Riidattomilla osilla ei näyttöä esitetä ja pääkäsittelyssä esitetään todistelua vain riitaisten kysymysten osalta. Valmisteluistunnossa ei suoriteta asianajoa, toisin sanoen asianajolliset puheenvuorot pitäisi jättää pääkäsittelyyn. Valmisteluistunnossa selvitetään kuitenkin onko osapuolilla mahdollisuus päästä asiassa sovintoon. Jos sovintoon ei päästä. päätetään pääkäsittelyn toimittamisesta. Menen ainakin itse valmisteluistuntoon. Jutussa harkittavan sovinnon kannalta ei olisi pahitteeksi, vaikka Laura Manninen tulisitte itsekin saapuville. Välttämätöntä se ei kuitenkaan ole. Olen vielä puhelinyhteydessä ennen valmisteluistuntoa, siltä varalta että päätätte lähteä mukaan ja kuullakseni viimeiset kannanottonne.
Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle. Pekka Mononen Pekka Mononen
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

33

sen yksinomasena tarkotuksena oli se ja se ja mun mielestä todistaakin vielä sekin että kun se on kirjoitettu just niinku päivää ennen kuin oli tarkotus se oli niinku viiminen hetki jotta se akordisopimus korostan akordisopimus oli neuvoteltu siinä vaiheessa että se oli kerta kaikkiaan siihen tilaisuuteen tarkotettu eikä mihinkään muuhun mutta tottakai se sanamuoto on huono koska se oli yli sen

lehtinen

ei mulla oikein oo muuta tässä

puheenjohtaja

kantajan puolesta kysyttävää

elo

arvoisa puheenjohtaja ihan tossa jotakin pientä pientä kuitenkin tarkentaisin nytten manninen kieltää laskut mitkä täällä ovat molemmat laskut ja ne on nyt sitten kiistetty niin mä kysyn niistä että kuka niistä toimenpiteistä mitä niissä laskuissa on on vastuussa

manninen

toimenpiteistä vastuussa

elo

toimenpiteistä ja laskutuksesta vastuussa

manninen

toimenpiteitä ja lasku

elo

hym kuka vastaa

manninen

toimenpiteiden laskutuksesta on vastuussa mononen

elo

ei vaan mä tarkotan niitten laskujen määristä mitä ne toimenpiteet ne on jostakin tulleet ja kuka niistä vastaa

manninen

ni no okei ne on äitini täytäntöönpanoriitakannetta siihen juttuun liittyvää joka ainut

elo

selvä selvä eli maksuttomaan oikeudenkäyntiin liittyvää

manninen

minä en ota semmoseen kantaa

elo

joo mutta siihen riitajuttuun

manninen

siihen riitajuttuun ne on

elo

elikä ne on siihen maksuttomaan oikeudenkäyntiin liittyvää sillon

manninen

no mutkan kautta voi näin sanoa mutta en minä siihen vastaa kun en osaa ajatella sitä niin

elo

kuka ne kuka ne on sitten antanut toimeksi nämä toimenpiteet monoselle

manninenValtakirja Valtuutan asianajaja Pekka Monosen neuvottelemaan ja sopimaan kaikista velkoihini ja niihin liittyvistä asioista Merita Pankki Oyj:n kanssa koskien velkojani Merita Pankki Oyj:lle. Jyväskylä 29.1.2001 Pertti Manninen Pertti Manninen Todistavat ... ...
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro.

 

34

äitini laura manninen sillä elämänkokemuksella mitä 84 vuotiaan ainut poika hoitaa hänen riita-asiaansa plus sillä valtakirjalla joka on tässä esitetty oikeudelle

elo

nyt sanoitte täällä että olette antanut monoselle erilaisia puhelimessa erilaisia tietoja itsestänne ja sellaisia käskyjä tai toimenpidekäskyjä jotka kuuluvat jotka olisivat kuuluneet tähän oikeudenkäynnin piiriin ja nyt

manninen

ei ole toimenpidekäskyjä en sanonut niin

elo

miten te pystyitte rajaamaan nämä asiat sillä tavalla että teillä oli oma velkajärjestely omat kaikenlaiset pakkohuutokaupat ja muut vastaavat että te rajasitte aina ne mielessänne että tämä kuuluu äitini täytäntöönpanoriitakanteeseen

manninen

nimenomaan juuri niin kuin itse kuvailit pidin tarkan luvun siitä että ei paremman luvun kuin mononen näissä laskuissaan jos saan sanoa että en kysy semmosia asioita jotka voi vähänkin ku kuvitella että ne ei kuulu siihen asiaan siis tein joka kerta tietoisesti sen valinnan

elo

mä näkisin että jos mä taas väitän teille että toi ei ole uskottavaa koska te ette ole juristi niin mitä te siihen sanotte

manninen

ei mun tartte todellisuudessa sanoa tuommoseen yhtään mitään

elo

sitten mä kysyn semmosta asiaa sanoitte että äitinne ei hyötynyt tästä asiasta mitään koska hän ei ollut koskaan saanut esimerkiksi sitä maanvuokraosuutta oli

manninen

oli sanoin oli joo se on totta

elo

te ettekö koskaan maksanut koskaan

manninen

en maksanut se löytyy pakkohuutokauppapöytäkirjoista sitä ei tosin tota tämä heh vouti hyväksynyt koska sitä ei ollut laitettu hakuun mutt äi siellä hyväksyttiin vaan se haltijavelkakirjan asia

elo

joo

manninen

mutta sehän jo osoittaa sen että ei hän silloin hävinnyt mitään siinä elettiin vaan näin

elo

no mites teillä sitten oli tää niiden vuokrien kanssa mitä se saitte siitä asunnosta taikka siitä kirkkonummen asunnosta vuokria

manninen

tota mä oon lähetin monoselle ja mahollisesti jopa täältä jostain sähköpostista löytys mutta sitä on ehkä turha kaivaa niin ne on vuosittain verottaja hyväksyny ja ne oli noin kahtakyt tonnia jota sieltä tuli verottajan hyväksymä mitään muuta ei ole olemassa kuin se siis verottajan hyväksymä siis tulot miinus kulut

elo

oletteks te esittänyt ne aikanaan pankille vuokratulonne

manninen

mää olen esittänyt kaikki asiakirjat pankille jotka pankki on halunnut minulta


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

35

elo

ja merkinnyt verotukseen vuokratulot

manninen

kaikki on mennyt verotuksessa

mutta jos mä en tiedä voiko vastata tähän kun tässä kysyttiin ne on monosen kanssa tästä juteltu jos saan tähän nopsaan sanoo ja me on todettu se että se kakskytonnia mitä siitä vuodessa tuli se oli semmosta isännöitsijän ja talon vahtimispalkkiota josta ei kukaan oo kateellinen missään ei pankissa eikä missään muuallakaan

elo

mononen jatkaa

mononen

joo tota noin niin olinko minä siellä kirkkonummen pakkohuutokauppatilanteessa mukana

manninen

no se käsitys mikä minulle on puhelimessa tullut olette sieltä soittanut

mononen

niin ja oliko missään asiakirjoissa tai muiden ihmisten kanssa jutellessa tuliko esille sellaista että mä olisin ollut siellä paikalla

manninen

siis no mä en oo nähnyt semmosia asiakirjoja en mä nyt voi hyvänen aika ottaa tuommoseen kantaa melko varmasti te olitte siellä paikalla itsehän te tiedätte missä te olitte

mononen

joo miksköhän mä olisin ollut siellä siellä huutokauppatilanteessa se

manninen

te no sitä mä en tiedä miks te olitte huutokauppatilanteessa mutta te olitte siinä kun kara oli sopinut sen äidin tän mikä tämä on tän kiinteistönmyynnin sitä ennen niin ehkä te haluutte jäädä sinne mielenkiinnosta kuuntelemaan sitä pakkohuutokauppaa

mononen

joo joo oliko niin että tää valtakirja minkä sanoitte että mä olin sanellut puhelimessa ja te sairaalassa allekirjoititte

manninen

mi

mononen

no oliks niin että se se valtakirja oli toimitettu ennen kirkkonummen pakkohuutokauppaa

manninen

se oli toimitettu 29. päivä se on lähetetty postissa täältä se on ollut teillä todennäköisesti 30.päivä ja pakkohuutokauppa on ollut 31. päivä

mononen

niin

manninen

eli siis tän mukaan se on ennen jos te olette sen saanut ennen sitä

mononen

eli mulla on ollut tieto tästä valtakirjasta ja pankilla on ollut tieto tästä valtakirjasta silloin kun mä olen ollut tuolla kiinteistön pakkohuutokauppatilanteesssa

manninen


Valtakirja Valtuutan asianajaja Pekka Monosen neuvottelemaan ja sopimaan kaikista velkoihini ja niihin liittyvistä asioista Merita Pankki Oyj:n kanssa koskien velkojani Merita Pankki Oyj:lle. Jyväskylä 29.1.2001 Pertti Manninen Pertti Manninen Todistavat ... ...
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

36

sitä mä en tiedä

mononen

niin mutta että nää päivät on kuitenkin sillä tavalla että se olis mahdollista

manninen

no siis jos tota te ootte saanut sen 30. päivä käsiinne ja pakkohuutokauppa sen mä tiedän on ollut 31. päivä niin niin niin silloinhan teillä on ollut se valtakirja päivää aikasemmin

mononen

no no mitä mieltä ootte siittä valtakirjasta jos aatellaan että esimerkiksi kaks päivää ennen pakkohuutokauppa te allekirjoitatte tämmösen valtakirjan jossa annetaan mulle laajat valtuudet kaikissa teidän velka-asioissanne ja sitten mä menen pakkohuutokauppaan jossa käsitellään teidän velka-asioitanne niin eikö ole aika todennäköistä että mä esiinnyn siellä sillä valtakirjalla teidän asiamiehenänne

manninen

no mun mielestä se ei oo todennäköistä jos te ootte esiintynyt koska siihen te tiesitte että ei ole lupaa siis te ootte sen sanellut alle kirjan mutta siinä puhelinkeskustelussa on myös käynyt ilmi ett se on tarkotettu vaan siihen allekirjoitustilantee tilaisuuteen johon minä en pääse

mononen

mulla oli lupa toimia siellä niin kun mä toimin joka kohdassa te ette rajoittanut mua missään vaiheessa ja kysynkin että tota teinkö mä ne toimenpiteet mitä siellä laskussa mainitaan niille päiville onko mä tehnyt ne

manninen

no sitä minä en voi tietää se mun täytyy sanoa että mä en (epäselvä)

mononen

onko joku toimenpide joka olis epäonnistunu onko joku toimenpide (epäselvä)

manninen

sillä ei oo mitään tekemistä tän asian kanssa mutta se ainoot toimenpiteet jotka mä voin tietää niin on puhelinkeskustelut minun kanssa niin ja mä voin ja ja voin sanoa niinkin tietenkin sekin on semmonen josta ei välttämättä voi sanoa onko semmonen ollut e teillähän on mä oon luottanut että teillä on se se tota se semmonen diaari eikä minulla

mononen

kiistätkö sen valtakirjan että se antais mulle oikeutuksen esiintyä siellä kiinteistön pakkohuutokaupassa

manninen

no sanon näin että se se ei ole ainakaan sinne missään nimessä tarkotettu

mononen

mutta ootteko antanu mulle jotain rajoituksia sen jälkeen kun se valtakirja on mulle ja pankille

manninen

en vaan kun se kirjotettiin se valtakirja siinä oli koko ajan käsitys että se tulee vaan tähän akordisopimuksen allekirjoitustilanteeseen käytettäväksi

mononen

jaa vaikka heti sen jälkeen mentiin kuitenkin eiks se akordisopimuksessakin ollut ajatus että sitt mennään pakkohuutokauppaan ja tehdään se sillä tavalla kun mä olin ajatellu sen

manninen

en minä tiennyt mitä te ootte ajatellu

mononen

kiinteistökauppa te olitte niinku pihalla siitä koko kiinteistön pakko siitä että kaupasta on pakkohuutokauppa

manninen

 

37

en vaan minä olin neuvonut neuvotellut sen akordin mutta minun mielestä te että semmosta toimeksiantoa jota te ootte suorittanut mutta ootteko suorittanut minun laskuun vai äidin laskuun te ootte hoitanut sitä äidin osuutta siinä

mononen

tieksä miksä sanotaan sitä kun tilataan taksi ja jätetään maksamatta

manninen

no niin se on teiän käsitys siitä asiasta

mononen

joo

puheenjohtaja

no niin nyt aletaan mennä vähän liian vauhdikkaaksi

mulla olis vielä yks kysymys manniselle että kun onks teillä mitään käsitystä siitä että kun käräjäoikeus ei sitten maksuttoman laskusta kaikkea hyväksynny niin siinähän ei sitten ilmeisesti ollut sitten valitettu hovioikeuteen

manninen

joo jo mulla on se käsitys

tuomari

maksuttomaan laskutukseen

manninen

joo anteeks mä mulla on nimenomaisesti se käsitys että minä oon jopa mahollisesti niissä kirjeissä kirjottanut että ainakin niissä kun hän tota vaati niitä maksuun minä sanon että miksette te valittanut siitä hovioikeuteen ja teillä olis ollu mahollisuuus siis monoselle koska tilanne on se että tota sitten

mä oon soittanu päivi penttiselle ja ei sieltä sitä hän ei niinku miten mä voin sanoa hän ei sitä siit oli varmaan vuos tai mitä lienee aikaa niin ei hän enää sitt niin kovin hyvin ehkä muistanu mutta hän käytti semmost sanaa se löytyy täältä jostain että siinä oli teillä eli siis pertti mannisella velkajärjestelyä pakkohuutokauppaa ja sellasta

mutta tämä on nyt se pointsi ett mononen ei o selittänyt sinne että ne liitty kaikki siihen äidin asiaan

manninen

mulla täällä ne kirjeet olis missä äsken se teidän kysymänne on että mä oon ihmetellyt että mononen ei huolehtinut mutt ku ei minulla ollut sitä käsitystä monosellahan oli se käsitys että joku muu maksaa siinähän tää ju juju onkin

mononen

onks nää mun tekemät toimenpiteet onnistunu vai epäonnistunu

manninen

no ne toimenpiteet mitkä te ootte tehny on onnistunu

mononen

joo o muuta ne mitkä mä oon jättäny tekemättä niin mitä

manninen

niistä ei voi sanoa mitään

mononen

joo

manninen

mutta eihän tällä oo mitään tekemistä sen kanssa onks toimenpiteet onnistunu vai eikö onnistunu nythän te kysyitte sitä mitä te ootte tehny ja mitä te ootte tehny minun toimeksiannostani

mononen

ja kelle hyväksi


Jyväskylän käräjäoikeus Vapaudenkatu 54 PL 534, 40101 Jyväskylä ASIA
Hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi täytäntöönpanoriita-asiassa HAKIJA/KANTAJA Manninen, Laura Alina KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Pekka Mononen Ky Vihertie 44-45 A 1, 01620 Vantaa Puh. 09-8787 4133, 0400-400685 Fax. 09-890 838 VASTAAJAT 1. Manninen Pertti Juhani 2. Keski-Suomen Osuuspankki Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä Puh. 014-639 711 3. Merita Pankki Oyj c/o Contant Oy Yliopistonkatu 30, 20100 Turku puh. 02-270 0258, fax 02-270 0431
HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun
taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Laura Aliina Manninen VEDOSLASKU Päivämäärä 21.03.2001. Laskun numero 2000364, Toimeksianto 846. Maksuehdot 14 päivää, Viivästyskorko 10.00 %, ALV.rek numeromme 0618012-9 ASIA Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankki Oyj. . Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky  Sivu 1 Erittely toimenpiteistä 

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky  Sivu 2 Erittely toimenpiteistä 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

38

manninen

no se sitt taas on vähän eri asia

puheenjohtaja

no onko vielä manniselle kysymyksiä

elo

ei ole

puheenjohtaja

jos ei niin mannisen kuuleminen päättyy ja vielä kuullaan pekka monosta todistelutarkoituksessa ihan oikeastaan kysyisin tota samaa asiaa miten jyväskylän käräjäoikeus päätös tuli sitten maksuttoman laskusta ei sitten koko laskua korvattu niin ei siihen sitten ollut muutoksenhausta puhetta tai mitään

mononen

no tota mä en ainakaan nähnyt siinä niinku tarvetta kun mä pidin sitä oikeana ja hyvänä päätöksenä mutta että kyllä toi pikkasen tutulta tuntuu että pertti ois yllyttänyt siitä tai kysynyt että miksei siitä valitettu mutta mun mielestä se on osotus siitä että hän halusi lisätä sinne mokkiin niitä toimenpiteitä

manninen

puheenjohtaja

puheenjohtaja

jos tästä asiasta samasta on kysyttävää monoselta niin sitten

manninen

on samasta koitteko että ajoitte päämiehenne laura mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin laskutuksen niin selvästi tänne kuin haitte sitä maksutonta oikeudenkäyntiä että selostitte että ne puhelut jotka minä oon teidän kanssa käyny on koskenut tätä riita-asiaa ja että sillä pakkohuutokauppa liittyi oleellisesti siihen tähän riitakanteen sopuratkasuun

mononen

me käytiin aika pitkä puhelinneuvottelu tän päivi penttinen vai mikä hänen nimensä oli kanssa ja tota keskusteltiin näistä toimenpiteistä ja mä selostin sitä aika tunnollisesti ja tota yritin olla rehellinen oikeudenmukainen ja päämiehen edun valvoja myöskin pertin edunvalvoja ja tota niin niin

kyllä siinä keskustelussa muistini mukaan on ollut puhetta siitä että että tota kyllä nää puhelut pertin kanssa voidaan joiltain osin katsoa niinkun ehkä kuul tai niissä on käsitelty näitä asioita koska joka puhelussa puhutaan useampaa asiaa niin niin sieltä varmasti ei voida niinku kategorisesti väittää että kaikki puhelut eivät kuulu siihen mutta mutt että että

niinkun tämä käräjätuomari ei ollu halukas lähteen ollenkaan niinku semmoseen millimetripilkkomiseen siinä vaan että tota että ett tota hän tekee tässä semmosen niinkun kirveslinjan päätöksen että tää menee niinki näin suuruusluokka ja nää ratkasee tässä näin ja että tota ei niinku sillä tavalla pyydetä kaikkea kaikkea selvittään kyllä kyllä

mä muistan että tätäkin etua siellä koittanut tuoda esiin siltä osin kuin se pitää paikkansa mutt että ett niinku ei siinä ton parempaan lopputulokseen ollu mun mielestä mahdollisuuksia

puheenjohtaja

onko vielä tästä aiheesta jotain kysyttävää jos ei niin monosen kuuleminen päättyy tähän

kuulolla

seuraavana kuullaan vastaaja mannisen nimeämä todistaja myyntipäällikkö lauri johannes kara joka vannoo säädetyn valan ja kertoo seuraavaa ja muistutetaan vielä valan merkityksestä (epäselvä) ehdottomasti totta puhuttava avustaja lehtinen

lehtinen

sikäli kuin olen oikein ymmärtänyt te olette ilmeisesti hoitanut pertti mannisen yhteydenottoja ja toisaalta nordea pankin välistä akordisopimusta pankin puolelta

kara

HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Vihreä päällekirjoitus on asianajaja Pekka Monosen laskun liitteestä.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  Sivu2  Lopputulos Asian käsittely jää sillensä. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua. Avustajanpalkkio Valtion varoista maksetaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen kantaja Laura Mannisen avustajaksi määrätylle AA Pekka Monoselle palkkioksi 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 mk, eli yhteensä 23.028,40 markkaa, mikä jutun näin päättyessä jää valtion vahingoksi. Perustelut Käräjäoikeus katsoo, etteivät Pertti Mannisen
Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettaviksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Palkkiosta on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Koska asia on kuitenkin päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävänä olevan asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoitamisessa 34 tuntia. Käräjäoikeus on hyväksynyt veloituksen kulujen osalta sellaisenaan, koska on katsonut, että asian vaatimat kopiointikulut ovat olleet tavanomaista suuremmat. Muutoksenhaku Annettiin muutoksenhakuohjaus avustajanpalkkion osalta. Tämä päätös on lainvoimainen. Jyväskylä 29.3.2001 Allekirjoitus Päivi Penttinen Käräjätuomari Päivi Penttinen. 
Huomaa virhe: ei kiinteistön vaan vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. 
PM.
 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro.

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

39

kyllä oon osallistunut neuvotteluihin tästä ja tuota tätä varsinaista niin ensinnäkin seuraavaks haluaisin vielä vielä semmoisen täsmennyksen että pyydän että molemmat osapuolet suostuu siihen että ilman pankkisalaisuutta rikkoen voin kertoa kaiken mitä

lehtinen

kyllä

elo

(epäselvä)

kara

elikä tuota raija polttila on varsinaisesti hoitanut tätä itse tätä perintä perintätapausta mutta tuota tähän vakuuden myyntiin joka siellä kirkkonummessa kirkkonummella sijaitsi siihen sen myynnin suunnitteluun ja toteutukseen olen osallistunut minä ja siinä yhteydessä kävin sitten keskusteluja

lehtinen

onks tämmönen ritva anttosen lähettämä tarjous teille tuttu pertti mannisen puolesta tekemä tarjous

kara

kyllä

lehtinen

missäs vaiheessa te saitte tiedon sopimuksesta tarjouksesta (epäselvä) onko muistikuvaa tai mielikuvaa

kara

mulla on sellainen mielikuva että että tää sovintoehdotus joka tuli mun eteeni joskus silloin tammikuussa vuonna 2001 ja ja tuota noin siinä siinä vaiheessa näitä papereita siitä sen osalta sitten alettiin käydä keskusteluja

lehtinen

kuka teihin sitt otti yhteyttä pertti manninenko vai joku muu

kara

nyt en muista tarkasti sitä että kuka oli se ensimmäinen taho joka joka minuun päin otti yhteyttä vai otinko minä yhteyttä pertti manniseen nyt en muista tarkalleen

Nauha 3. Osa 1. loppuu.

 

40

Nauha 4. Osa 1. alkaa.

lehtinen

(epäselvä) muistikuva tai

kara

mulla oli sellainen mielikuva että tää sovintoehdotus joka tuli mun eteen joskus silloin tammikuussa silloin 2001 ja ja tuota noin siinä siinä vaiheessa näitä papereita alettiin käydä keskusteluita

lehtinen

kuka teihin otti yhteyttä pertti manninenko vai joku muu

kara

nyt en muista tarkasti sitä kuka oli se ensimmäinen taho joka minuun päin otti yhteyttä vai otinko minä yhteyttä pertti manniseen nyt en muista tarkalleen sitä tapahtumakulkua että että mistä se varsinaisesti lähti liikkeelle tää oli ensimmäinen paperi tää ehdotus jonka kuitenkin näin

lehtinen

osallistuiko pekka mononen myöskin näihin neuvotteluihin tämän akordisopimuksen aikaansaamiseksi

kara

pekka mononen osallistui sillä tavalla että tässä oikeastaan voi sanoa että tässä nivoutui kaks eri erilaista asiaa yhteen mikä tässä oli myöskin tämä laura mannisen mannisen tuota noin täytäntöönpanoriita joka joka oli myöskin tän sovintoehdotuksen yhtenä yhtenä kohtana niistä käynnistettiin keskusteluja neuvotteluja ja ja siinä yhteydessä mononen oli yhteydessä ja ja jotta tämä akordisopimus olis syntynyt niin se vaati kyllä niinku nämä kaikki palaset yhteen se oli hyvin olennainen osa tämä täytäntöönpanoriidan tuota noin sopiminen tässä kokonaisuudessa

lehtinen

kuka sitten laati tämän itse sovinto akordisopimuksen

kara

muistaakseni se laadittiin pankin puolesta

lehtinen

laaditteks te itse vai

kara

en laatinut itse

lehtinen

pankin puolesta

kara

pankin puolesta näin muistan en ole sataprosenttisen varma muistaisin että näin se olis tapahtunut

lehtinen

jäiks teille mitään mielikuvaa siitä että kun olitte yhteydessä joko tai olitte yhteydessä pekka monoseen niin esittelikö hän tai esitti kenen asialla hän on kenen valtuuttamana hän tässä asiassa

kara

sanotaanko kun tässä äskön kerroin niin nää nää asiat nivoutu nivoutu yhteen että että että tuota noin mannisen kanssa kun muistelen että mannisen kanssa keskustelimme myös myös tuota puhelimitse mutta mutta tuota noin mononen oli sitten se taho jonka kanssa varsinaisesti sitten käytiin näitä keskusteluja ja ja myöskin siellä pakkohuutokauppatilaisuudessa kaikki nää toimenpiteet toteutettiin hänen kanssaan

lehtinen

hyym jos sitten arvioitte tätä sovintotarjousta ja sitten tehtyä sopimusta niin onks ne olennaisilta kohdiltaan tuon tarjouksen mukaisia

kara

 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)

 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.
Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.
Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen."
Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.


Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Selostus. 
Oikeudenkäyntien nauhoitetut osat: Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68. 


Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.

 
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004.
Asian kulku: 
Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti.  "Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa." Pertti Manninen.
Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa?
Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa?
Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa?
Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa?
Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue!
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!

 
 


1999 alkaen
 
Torstaina 6. toukokuuta 2004.
 
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva

 


Torstaina 6. toukokuuta 2004. Numero 250.
   


Tänään
06.05.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   

 
Sodan kuva
 
   

 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   

 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

p
 

Torstaina 06.05.2004. Irak.  Vankeja on kidutettu ja häpäisty. Amerikkalaisten sotilaiden käytöksestä on suoraan vastuussa presidentti George W. Bush, koska hän on vaatinut kaikille kansalaisilleen syytesuojan. Yhdysvaltain kansalaisia ei voi tuomita missään sotarikoksia käsittelevässä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Presidentti eikä puolustusministeri Donald Rumsfeld pyydä anteeksi USA:n kansan puolesta, he vain paheksuvat.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 
Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Viikon kuva: Äiti ja lapsi  15.05.2003. Julkaistu ensimmäisen kerran 11.05.2000.

 
Torstaina 06.05.2004. Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
 
Torstaina 06.05.2004. Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Pertti Manninen.
Asian kulku: Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti. Lue!  Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa? Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa? Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa? Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue! Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!
     
  Torstaina 06.05.2004. Valamiesten ratkaisu. Huomenna perjantaina päivänäytös klo 11.05. TV2:ssa. Sidney Lumet ohjasi esikoisensa 12 Angry Men vuonna 1957 USA:ssa. Kuvassa Henry Fonda pitelee kädessään stilettiä ja alkaa epäillä syytetyn syyllisyyttä. Huikea filmi, joka tapahtuu yhdessä huoneessa. Unelmoitu kuva. Pertti Manninen.
     
Torstaina 06.05.2004. Pääkirjoitus. Kidutusta. On tietenkin aika kornia valittaa vaivojaan täällä Suomessa, kun ajattelee mitä maailmalla tapahtuu. Silti vääryyttä ei tarvitse missään hyväksyä. Kolme vuotta on varsinainen kokemus. Lopuksi Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa vaikka hovioikeudessa oli menetelty lain vastaisesti. Minulta evättiin oikeudenkäyntikaaren mukainen kuulusteluoikeus. Valittaa voi enää vain Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka saanee tutkittavakseen täytyykö oikeusvaltiossa  noudattaa sen voimassa olevia lakeja. Pertti Manninen, nettisanomat.com 06.05.2004.
     
 

Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Lätkäfanin hurma ja humala. Viikon kuva 18.05.2000. 
Unelmoituja kuvia heistä, jotka eivät niin kovasti lätkää seuranneet.
19.04.2001.
Unelmoituja kuvia heistä, jotka kaukalossa selvittivät välejään. 19.04.2001.
Viikon kuvasarja 08.05.2003.

     
Tulossa.   Torstaina 06.05.2004. Minusta - muistista. Kuvasarja.
     
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

  pm 1234567890123456789012345678901234567890123
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999. 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 

 
Kansanedustaja Kimmo Sasi (Kok.): Muistamme varsin hyvin vielä joitakin aikoja sitten edustaja Tennilä halusi, että Suomi liittyisi Neuvostoliittoon tai ainakin nyt Varsovan liittoon, mutta nämä ajat ovat nyt ohitse. - Kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä (Vas.): Minun isä on seisonut viidettä vuotta etulinjassa Suomen itsenäisyyden puolesta ja pidän loukkaavana teidän kantaanne. - Välihuutaja: Aivan, törkeätä. Eduskunnan kyselytunnilla Nato-kysymyksen keskustelussa tänään torstaina 04.03.2004 n. klo 16:35.

  Lukijan postia.

Näinä aikoina.


29.04.2004

22.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

22.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


25.12.2003.


18.12.2003


11.12.2003.


Vanhin 29.07.1999
Kaikki lehdet-luettelo

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!


Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.


"Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."

Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi. Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni olin pyörinyt piennarta pitkin. Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni minä oksensin verta ja itkin. Gösta Sundqvist.


Pohjat: Vuoden nuolaisu! - Poliisi tutki Ahtisaari, USA:n juoksupoika. - NATO Vauhti-viikko.
Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyvä kuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999.


TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com 2004/250. Sivut valmisti Pertti Manninen 06.05.2004 (24.05.2004 15:25 ). Vanhempi talvitoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
nettisanomat.com 2004/05/06 - Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Laskut. Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku. Asiana - 06.05.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.


Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Sivun alkuun!

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen.- Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2004: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kaksi kuvaa puuttuu, yksi poistettu ja google-haun logot puuttuvat.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016