Edellinen - Seuraava

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999

Lauantai 2017-02-18
N:o 1915 - HELMIKUU 2017

Sananvapaus. Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausrikoksessa.


Oikeustalo. Jyväskylä. Kuva: Pertti Manninen

Käräjäoikeus 24.01.2012 - Hovioikeus 20.04.2012 - Korkein oikeus 05.12.2014 - Hovioikeus 19.11.2015.

Nettisanomat ja sen sisarjulkaisut selostivat erästä velkomusoikeudenkäyntiä, jossa kantajana oli asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vantaa ja todistajana myyntipäällikkö Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki sekä vastaajana päätoimittaja Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa. LUE!


Presidentti Sauli Niinistö pesee kätensä saamelaisten oikeuskysymyksessä. LUE!

HS. Mielipide. Juha Tapiola:
Sulauttamispolitiikka jatkuu käytännössä edelleen. Saamelaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa. LUE!

Keskisuomalainen tiistaina 7.2.2017. Heta Hassinen: Presidentti toivoo yhteistyön tiivistyvän. LUE!
RAW VIEW

VALTIONPALKINTO LUE!

Skrubusta nettiin LUE!

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYS

Kuvat: Pertti Manninen

ISOLLE SIVULLE!
- Joka etusivulle! - 162881


Sananvapaus. Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausasiassa.

Nettisanomat ja sen sisarjulkaisut selostivat erästä velkomusoikeudenkäyntiä, jossa kantajana oli asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky ja todistajana myyntipäällikkö Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki sekä vastaajana päätoimittaja Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa.

Asiassa on ollut kaksi muutakin oikeudenkäyntiä, kunnianloukkausoikeudenkäynti (Mononen vs Manninen) ja oikeudenkäynti, joka koski todistajan lausumaa (Manninen vs. Kara), joita Nettisanomat on myös selostanut.

Velkomusoikeidenkäynti:
Vastaaja - Kantaja - Todistaja

Tässä nyt esillä olevassa kunnianloukkausoikeudenkäynnissä asianomistajat ja myös kihlakunnansyyttäjä Elina Mäntylä vaativat ensiksikin rangaistusta kunnianloukkauksesta ja myös sitä, että kaikki Monosta ja Karaa koskevat kirjoitukset on poistettava. Jyväskylän käräjäoikeudessa 24.1.2012 käräjätuomari Raili Sahi käsitteli ja ratkaisi asian.

Tuomiolauselman mukaan:" Pertti Mannisen on poistettava kaikilta ylläpitämiltään internetsivustoilta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan. Samoin Mannisen on poistettava kaikilta ylläpitämiltään internetsivustoilta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Lauri Karan nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan."

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti käräjäoikeudessa:
Syyttäjä - Vastaaja - Asianomistajat - Käräjätuomari

Pertti Manninen valitti tuomiosta hovioikeuteen. Vaasan hovioikeus antoi asiassa päätöksen 20.4.2012.
Oikeudenkäynti hovioikeudessa:
"... Manninen on edelleen vaatinut, että hänet velvoitetaan hävittämään korkeintaan ne internetviestit, jotka käräjäoikeus on tuomiossaan todennut sisällöltään lainvastaisiksi."

Jatkokäsittelyluparatkaisu.
"... Hovioikeus on tutkinut jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksen sekä muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Jatkokäsittelylupaa ei ole tärkeä myöntää myöskään lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa eikä luvan myöntämiseen ole muuta painavaa syytä."

Päätöslauselma:
"Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi."
Asian ovat ratkaisseet:
hovioikeudenneuvos Raimo Risku, hovioikeudenneuvos Pasi Vihla ja hovioikeuslain 9 §:n mukainen esittelijä, viskaali Anna-Maria Salparanta-Lindström.
"Ratkaisu oli yksimielinen".

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti hovioikeudessa

Pertti Manninen pyysi valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus myönsi valitusluvan 15.11.2012 verkkoviestien poistamista koskevassa asiassa. Käräjäoikeuden tuomio kunnianloukkausasiassa jäi pysyväksi.

Korkein oikeus teki päätöksen asiasta 05.12.2014. Päätöksessä perustellaan hovioikeuteen palauttamisen tarpeellisuutta:

"Muutosperuste
8. Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua muutosperustetta sovellettaessa harkinta kohdistuu osaltaan siihen, kuinka todennäköistä on käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksessa sekä mahdollisesti pyydetyssä vastauksessa esitettyjen seikkojen perusteella, ettei käräjäoikeuden ratkaisu ole oikea. Säännöksessä käytetty sanamuoto viittaa kaikissa tapauksissa matalaan lupakynnykseen ja lupa tulee myöntää jo silloin, kun syntyy epäily ratkaisun oikeellisuutta kohtaan (esimerkiksi KKO 2013:42 kohta 6).

9. Muutosperusteen kannalta asiassa on siten kysymys siitä, onko ollut selvää, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa on ollut tarpeen määrätä Manninen poistamaan kaikilta ylläpitämiltään internet-sivustoilta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai Lauri Karan nimi tai muutoin esitetään viittauksia heihin tai heitä koskevaan asiaan.

10. Sananvapauslain 22 §:n 3 momentin nojalla tuomioistuin voi määrätä sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi. Sananvapauslain 1 §:n 2 momentin mukaan viestintään ei tuota lakia sovellettaessa kuitenkaan saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.

11. Asiassa on kysymys Mannisen sananvapaudesta. Perustuslain 12 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa säädetty sananvapaus on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Sananvapaus suojelee kaikenlaisia myös luonteeltaan kriittisiä ja häiritseviä ilmaisuja. Sananvapautta voidaan artiklan 2 kohdan mukaan lailla rajoittaa, muttei enempää kuin on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.

12. Perustuslakivaliokunta on perusoikeusuudistuksen yhteydessä tarkastellut perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatetta ja katsonut sen sisältävän muun muassa vaatimuksen, jonka mukaan perusteltavissa olevista tulkintavaihtoehdoista on valittava perusoikeuksien tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävä vaihtoehto (PeVM 25/1994 vp s. 4).

13. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen liittyy yleinen vaatimus perusoikeuksiin puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta. Niiden tulee rajoittua siihen, mikä on lain perusteella kussakin tapauksessa hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi välttämätöntä. Sananvapauden perusoikeusaseman ja sen käyttämiseen puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuuden korostamiseksi perustuslakivaliokunta on lisännyt sananvapauslain 1§:ään 2 momentin, jonka mukaan sananvapauslakia sovellettaessa ei viestintään saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä (PeVM 14/2002 vp s. 3 ja 4).

14. Edellä mainittu huomioon ottaen ei ole ollut selvää, että käräjäoikeuden antama verkkoviestien hävittämismääräys tai sen laajuus on oikea. Korkein oikeus katsoo, että hovioikeuden olisi tullut myöntää Manniselle jatkokäsittelylupa muutosperusteella verkkoviestien poistamismmääräyksen osalta.

Ennakkoratkaisuperuste
15. Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohtaa eli ennakkoratkaisuperustetta koskevissa lain esitöissä todetaan, että kysymys on tällöin yleensä siitä, ettei laki anna selvää vastausta käsiteltävässä asiassa ilmenevään ongelmaan ja hovioikeuden ratkaisulla annettaisiin oikeusohje vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle. Hovioikeuden tehtävänä on myös osaltaan valvoa lainkäytön yhtenäisyyttä ja ohjata laintulkintaa (HE 105/2009 vp s. 33 ja 61).

16. Korkein oikeus on ennakkopäätöksissään KKO 2012:58 ja KKO 2010:88 määrännyt verkkoviestin poistettavaksi sananvapauslain 22 §:n 3 monentin nojalla. Myös ratkaisussa KKO 2010:39, jossa oli kysymys yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, Korkein oikeus on yksityiskohtaisesti selostanut (kohta 46), miltä osin tietojen tai vihjausten julkaiseminen on ollut oikeudetonta ilman asianomistajan lupaa.

17. Edellä mainituissa Korkeimman oikeuden ratkaisuissa poistettavaksi on määrätty yksittäinen selvästi eroteltavissa oleva lause tai kappale tarkastelun kohteena olevasta tekstistä. Tapaukset ovat kuitenkin koskeneet erilaisia tilanteita kuin nyt käsillä oleva tapaus, jossa valheellinen tieto tai vihjaus on julkaistu useissa kirjoituksissa Mannisen ylläpitämillä verkkosivuilla.

18. Asiassa on kysymys Mannisen hyvin laajasta kirjoittelusta internetissä. Kirjoituksissa on lainvastaisiksi todetut tekstit julkaistu toistuvasti eri muodoissa. Sananvapauslain 22 §:n 3 momentista, lainkohdan säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä (HE 54/2002 vp) tai Korkeimman oikeuden käytännöstä ei käy ilmi selvää vastausta siihen kysymykseen, miten laajana määräys verkkoviestin poistamisesta yleisön saatavilta on tällaisessa tapauksessa annettava. Kysymys on siten tyypillisesti sellaisesta laissa tarkoitetusta tilanteesta, jossa hovioikeuen olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella.

Asian jatkokäsittely
19. Oikeusastejärjestyksestä johtuen asian jatkokäsittely tapahtuu soveliaimmin hovioikeudessa.

Päätöslauselma
Hovioikeuden päätöstä muutetaan. Pertti Juhani Manniselle myönnetään jatkokäsittelylupa siten, että se koskee käräjäoikeuden antamaa määräystä verkkoviestien poistamisesta Mannisen ylläpitämiltä internet-sivustoilta.
Asia palautetaan Vaasan hovioikeuteen, jonka tulee ottaa asia omasta aloitteestaan uudelleen käsiteltäväksi ja jatkaa mainituilta osin Mannisen valituksen käsittelyä.
...
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Vahvistetaan Korkeimman oikeuden sinetillä ja esittelijän allekirjoituksella.
Caritha Aspelin

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen, Rudanko, Kantor, Pynnä ja Littunen. Esittelijänä on ollut vanhempi oikeussihteeri Aspelin.

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti korkeimmassa oikeudessa

Vaasan hovioikeus antoi asiassa tuomionsa 19.11.2015, joka jäi sitten lainvoimaiseksi.

"Oikeudenkäynti hovioikeudessa
Valitus
Vaatimukset
Manninen on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomiota muutetaan verkkoviestien poistamismääräyksen osalta siten, että poistettaviksi määrätään enintään vain sellaiset verkkoviestit, jotka käräjäoikeus on todennut sisällöltään lainvastaisiksi.
Perusteet
... Käräjäoikeuden tässä laajuudessa antama poistamismääräys loukkaa Mannisen sananvapautta. Sananvapauteen ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä.

Mannisen lausuma
... Aineisto ei ole ollut niin laaja, ettei yksilöidyn poistamismääräyksen antaminen olisi ollut mahdollista. ... Manninen on pyytänyt, että häntä ei velvoiteta korvaamaan asianomistajien oikeudenkäyntikuluja osaksikaan koska asian oikeudellisen luonteen vuoksi hänellä on ollut peusteltu syy saatttaa asia hovioikeuden ratkaistavaksi.

Syyttäjän vastaus
Vaatimukset
Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään ja että Manninen velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset hovioikeudessa.
Perusteet
Verkkoviestien poistamismääräystä ei voida määrätä täsmällisemmin Mannisen ylläpitämien verkkosivustojen laajuuden vuoksi. Google-haulla ensimmäisiksi hakutuloksiksi on tullut lista Mannnisen pitämistä ylläpitämistä sivustoista, joiden otsikoissa on ollut viittauksia Monosen tai Karan kunniaa loukkaaviin lausumiin.
...
Tämän vuoksi poistamismääräys käräjäoikeuden määräämässä laajuudessa on perusteltu.

Monosen vastaus
Vaatimukset
Mononen on vaatinut, että valitus hylätään ja että Manninen velvoitetaan korvaamaan ...
Perusteet
Verkkoviestien poistamismääräys käräjäoikeuden määräämässä laajuudessa on ollut oikein mitoitettu, koska Manninen on julkaissut julkisia asiakirjoja ainoastaan loukkaamistarkoituksessa ja loukkaavien verkkoviestien julkaiseminen on jatkunut vuosia. ... Lisäksi loukkaavia julkaisuja on vielä laajennettu entisestään. ...

Karan vastaus
Vaatimukset
Kara on vaatinut, että valitus hylätään tai että joka tapauksessa käräjäoikeudessa käsitellyt verkkoviestit ... määrätään poistettaviksi. Lisäksi Kara on vaatinut, että Manninen velvoitetaan korvaamaan ...
Perusteeet
Manninen on julkaissut verkkosivustoillaan Karaan liittyvää oikeudenkäyntiaineistoa pelkästään loukkaamistarkoituksessa. ... Käräjäoikeuden antamaa määräystä suppeampi poistamismääräys olisi verkkosivustojen sisällön ja rakenteen sekä Mannisen aikaisemman toiminnan vuoksi riittämätön. ...

Pääkäsittely
Hovioikeus on toimittanut 1.10.2015 pääkäsittelyn, josta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Todistelu ...

Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Kysymyksenasettelu
Oikeussäännökset ja oikeuskäytäntö
Poistettavaksi vaaditusta aineistosta esitetty selvitys
...
Poistamismääräyksen arviointi tässä tapauksessa
... Käräjäoikeuden antama poistamismääräys on erittäin laaja. Mannisen verkkosivuilleen laittamat verkkoviestit sisältävät myös sellaista aineistoa ja mielipiteitä, jotka eivät loukkaa Monosen tai Karan kunniaa. ...
Tuomioistuimen antama verkkoviestien poistamismääräys voi koskea vain lainvastaisiksi todettuja verkkoviestejä. ... Lainvastaiseksi todetuiksi verkkoviesteiksi on katsottava kaikki Mannisen julkaisemat verkkoviestit, jotka sisältävät syyksiluettujen rikosten teonkuvauksissa mainitut Monosen ja Karan kunniaa loukkaavat lausumat tai jonkinlaiset lausumat niistä. ...

Tuomiolauselma
Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:
Käräjäoikeuden antama verkkoviestien poistamismääräys kumotaan.

Pertti Juhani Manninen määrätään poistamaan kaikilta ylläpitämiltään internet-sivustoilta kaikki kirjallisissa todisteissa ... yksilöidyt lainvastaiseksi todetut verkkoviestit ja niiden kaltaiset korkeimman oikeuden päätöksellä 5.12.2014 nro 2538 lainvoimaisesti syyksiluetun Pekka Matti Rafael Monoseen kohdistuvan kunnianloukkauksen teonkuvauksessa mainitut lausumat sisältävät verkkoviestit. Lisäksi määrätään poistettaviksi kaikki sellaiset viestit, joihin hakukoneen hakutulos viittaa ja joissa on mainittu Monosen laskujen tekaiseminen. Verkkoviestit on poistettava siten, etteivät ne ole mitään kautta yhdistettävissä Monoseen.

Pertti Juhani Manninen määrätään poistamaan kaikilta ylläpitämiltään internet-sivustoilta kaikki kirjallisissa todisteissa ... yksilöidyt lainvastaiseksi todetut verkkoviestit ja niiden kaltaiset korkeimman oikeuden päätöksellä 5.12.2014 nro 2538 lainvoimaisesti syyksiluetun Lauri Johannes Karaan kohdistuvan kunnianloukkauksen teonkuvauksessa mainitut lausumat sisältävät verkkoviestit. Lisäksi määrätään poistettaviksi kaikki sellaiset viestit, joihin hakukoneen hakutulos viittaa ja joissa on mainittu Karan antamien lausumien perättömyys taikka tämän tekemä väärä vala. Verkkoviestit on poistettava siten, etteivät ne ole mitään kautta yhdistettävissä Karaan.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Monoselle hänen vastauskulunsa korkeimmasta oikeudesta 694,40 eurolla ja hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 1.500 eurolla, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Karalle hänen vastauskulunsa korkeimmasta oikeudesta 2,517,20 eurolla ja hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 13.097,97 eurolla, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.
...

Muutoksenhaku
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. ...
Kaisa Orrenmaa
Hovioikeuden lainkäyttösihteeri

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin ja ma. hovioikeudenneuvos Matti-Pekka Kuuttinen.
Ratkaisu oli yksimielinen.

Kunnianloukkaus-
oikeudenkäynti hovioikeudessa

Tämä vuosia kestänyt oikeudenkäynti olisi voinut jäädä pitämättä, jos asianajaja Pekka Mononen olisi tarttunut syksyllä 2011 ennen syytteen nostamista ja oikeudenkäyntiä Pertti Mannisen oikeusavustajan Markus Luotolan sähköpostilla lähettämään sovintoehdotukseen, jossa Manninen ilmoitti poistavansa kaiken Monosta koskevan aineiston sivuiltaan. Tähän Mononen ei tarttunut vaan ilmoitti, niinikään sähköpostilla, että sovinto ei tässä vaiheessa ole mahdollinen. Hän siis halusi oikeudenkäynnin.

Tämä vuosia kestänyt oikeudenkäynti olisi voinut jäädä pitämättä, jos myyntipäällikkö Lauri Kara olisi pyytänyt ennen syytteen nostamista ja oikeudenkäyntiä Pertti Mannista poistamaan kaiken häntä koskevan aineiston näiltä sivuilta. Ei pyytänyt vaan valitsi oikeudenkäynnin.

Oikeudenkäynnin tarpeellisuus

Pekka Mononen ja Lauri Kara toivat esitutkintaan kaksi kirjoitusta kumpikin, joiden he katsoivat loukkaavaan kunniaansa. Pertti Manninen poistikin kyseisistä kirjoituksista henkilöiden tunnistetiedot xxx-merkinnöin. Lisäksi Pekka Mononen vaati käräjäoikeuden ja ensimmäisen hovioikeuden käsittelyn jälkeen, ennen kuin poistamismääräys oli saanut lainvoiman, kaikki häntä koskevat sivut poistettaviksi. Pertti Manninen poistikin sitten tunnistetiedot kaikilta sivuilta samalla tavalla. Tällainen poistamistapa ei kuitenkaan riittänyt, vaan hovioikeus määräsi poistettaviksi loukkaavat lausumat niinkuin edellä on kerrottu.

Tämä poistaminen tapahtui joulukuusssa 2015 ja tammikuusssa 2016 juuri ennen kuin Rikosseuraamusvirasto vaati tuomiota täytäntöönpantavaksi. Espoon ulosottoviraston kihlakunnanulosottomiehelle Pertti Manninen osoitti poistot tehdyiksi ja sai sitten todistuksen, että poistot on tehty.

Koska poistoja on tehty useassa vaiheessa, niin sivustoille on saattanut jäädä vielä näitä xxx-merkittyjä poistojakin.

Kunnianloukkausrikoksen sisältävien verkkoviestien poistaminen

Nettisanomat julkaisee kaiken Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskevan aineiston sellaisenaan pyrkien julkaisujärjestykseen. Tämän kaiken aineiston Mononen ja Kara vaativat poistettavaksi. Mikäli aineisto on julkaistu identtisenä toiseen tai useampaan kertaan, niin näistä myöhemmistä vain linkit.

Asiassa on syntynyt satoja sivuja oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja niihin liittyviä todistelunauhoituksia useita tunteja. Lisäksi on olemassa täytäntöönpanoon liittyviä sähköposteja. Kokonaiskuvan saamiseksi nämäkin voisi julkaista, mutta julkaiseminen jäänee talven pimeisiin ja kylmiin iltoihin ...

Seuraavassa on siis se aineisto, joka nyt (18.02.2017) on netissä ja jonka sisältö on oikeudessa käsitelty käräjäoikeuden istuntopäivään saakka 18.01.2012. Senjälkeiset selostukset oikeudenkäynnistä ja mahdolliset muutkin kirjoitukset eivät ainakaan vielä ole saaneet aikaiseksi uutta oikeudenkäyntiä.

Lauantai 18.02.2017 22.32. Nettisanomat. Pertti Manninen.

Kunnianloukkausrikoksen sisältävien verkkoviestien poistaminen

Nettisanomissa ja sen sisarsivustoilla julkaistu Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskeva aineisto vuodesta 2000 alkaen, jonka hävittämismääräyksen hovioikeus kumosi 19.11.2015 määräten kolme loukkaavaa lausumaa poistettaviksi. Osa 1.


Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen - Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Jokaiselle etusivulle!

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogi Ilmoita ilmaiseksi sivu! - 101 ilmoitusta -
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999

Maanantai 2017-02-13
N:o 1914 - HELMIKUU 2017

Presidentti Sauli Niinistö pesee kätensä saamelaisten oikeuskysymyksessä. LUE!

Yle saamelaisten kansallispäivänä 2012 ja nyt 2017

Presidentti Sauli Niinistö pesee kätensä saamelaisten oikeuskysymyksessä.

helmikuu 7, 2017
Vieraillessaan Lapissa saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2017 hän ilmoitti että hän ei ryhdy erotuomariksi vaan jättää saamelaisten oikeuskysymykset hallituksen ratkaistavaksi, siis tasavallan hallituksen, jonka pääministerinä on keskustan Juha Sipilä.

Ei hyvältä näytä saamelaisten kannalta. Kansainvälisten alkuperäiskansojen oikeuksia koskevien sopimusten ratifiointi jää ja maanomistus ja hallinta pikkuhiljaa valutetaan pois saamelaisilta, joiden elinkeino ja eläminen riippuu näistä sopimuksista.

Presidentti Niinistö jatkaa tylyä linjaansa, jonka hän omaksui jo ministerinä ollessaan.

Nyt hän pesee kätensä koko kansan presidenttinä.

Viikkosanomat. Pertti Manninen. Tiistai 07.02.2017 17:58 Kirkkonummen uimahallin kahviossa virkistäytyneenä tehokkaan vesijumpan jälkeen.
Painovirheet korjattu maanantaina 13.02.2017 21:17.RAW VIEW

VALTIONPALKINTO LUE!

Skrubusta nettiin LUE!

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYS

Kuvat: Pertti Manninen

- ISOLLE SIVULLE!
- Joka etusivulle! - 162881


Helsingin Sanomat lauantaina 11.2.2017. Mielipide. Juha Tapiola.

Saamelaiset: Sulauttamispolitiikka jatkuu käytännössä edelleen.
Saamelaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa.

"Ensimmäinen yhteinen saamelaiskokous pidettiin 6. helmikuuta 1917 Norjan Trondheimissa. Päivää pidetään nykyisin myös saamelaisten kansallispäivänä.

Saamelaisten yhteinen kansallispäivän juhla pidetttiin tänä vuonna Trondheimissa, jossa olivat koolla Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisten vaaleilla valitut parlamentit. Juhlissa oli mukana myös Norjan ja Ruotsin valtiollista johtoa - Suomen poliittinen johto loisti poissaolollaan. Oikeusministeri Jari Lindström (ps) perui osallistumisensa viime tipassa pääministeri Juha Sipilän (kesk) "strategiakokoukseen" liittyvässä määräyksessä.

Norjan pääministeri Erna Solberg piti Trondheimissa puheen norjalaispolitiikan vääryydestä saamelaisille. Hän totesi puheessaan muun muassa seuraavaa: "Norjalaistamispolitiikka on musta kappale maan historiassa. Se pakotti saamelaiset luopumaan kulttuuristaan ja kielestään. Moni sukupolvi kasvatettiin uskomaan, etteivät he saa puhua saamea eivätkä olla saamelaisia ja että se on häpeä. Norjalaisten politiikka saamelaisia kohtaan oli väärä."

En usko koskaan kuulevani Suomen pääministeriltä tällaista tunnustusta vääryyksistä saamelaisia kohtaan. Ruotsissakin valtionjohto on pyytänyt saamelaisilta anteeksi sulauttamisyrityksiä.

Saamelaisoikeuksien näkökulmasta Norja on paratiisi Suomeen verrattuna. Norja on ratifioinut jo vuonna 1990 alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO 169-sopimuksen ja Tanskakin vuonna 1996 Grönlannin inuitien vuoksi.

Sivistysmaina itseään pitävät Suomi ja Ruotsi eivät ole ratfioineet sopimusta. Ruotsissa saamelaisten oikeudet on kuitenkin vahvistettu lainsäädännössä Suomea paremmin esimerkiksi saamelaismääritelmän ja poronhoidon osalta. Ruotsin saamelaiskäräjät ja ja syrjintävaltuutettu haluavat perustaa totuuskomission, joka selvittäisi ja toisi julkisuuteen saamelaisten historiassa kokemat vääryydet. Ruotsin valtionjohto ei ole tyrmännyt ajatusta.

Kansanedustaja Emma Kari (vihr) jätti syyskuussa 2016 eduskuntakyselyn siitä, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin saamelaiskäräjien ehdotuksen totuus- ja sovintokomission perustamiseksi. En yllättyisi, jos hallitus vastaisi, ettei komissiolle ole tarvetta.

Suomi on Ruotsin ja Norjan tapaan pyrkinyt historiassaa sulauttamaan saamelaiset valtaväestöön. Esimerkiksi saamelaislapsia pakkosuomalaistettiin sotien jälkeen 1940-luvun lopulta lähtien laittamalla heidät suomalaisiin asuntolakouluihin.

Olen itse viimeisiä ikäluokkia, jotka joutuivat kokemaan asuntolakoulun. Aloitin koulun Utsjoen kansakoulussa vuonna 1968 ja asuin viikot asuntolassa. Kelirikkoaikoina asuntolassa oleminen venyi yli kuukaudeksi - 7-vuotiaana! Kaikki opetus oli suomenkielistä, mikä ei ollut kotona vain saamen kieltä puhuneelle lapselle ihan yksinkertainen juttu. Asuntolanhoitajakin puhui vain Suomea.

Julkinen pakkosuomalaistaminen loppui vasta 1970-luvulla. Käytännössä se kuitenkin jatkuu edelleen. Valtiolla ei ole haluja saamelaismääritelmän muuttamiseen. Metsähallituslaissa, kaivoslaissa ja vireillä olevassa Tenon kalastussopimuksessa saamelaiskulttuuria ei ole huomioitu asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että sulauttamispolitiikka jatkuu."

Saamelaiset: Sulauttamispolitiikka jatkuu käytännössä edelleen. Saamelaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa.
Helsingin Sanomat lauantaina 11.2.2017. Mielipide. Juha Tapiola, varatuomari ja JHT/HT-tilintarkastaja, etninen Utsjoen saamelainen, Asikkala.

"Norja on paratiisi Suomeen verrattuna".

Kuva 13.02.2017.
Helsingin Sanomissa ei ollut mitään asiasta saamelaisten kansallispäivän jälkeisenä päivänä tiistaina 07.02.2017.
Pertti Manninen.

ISOLLE SIVULLE!

Yle saamelaisten kansallispäivänä 06.02.2017. Osa osasta 5.
Yle TV1 Uutiset klo 20:35.

Yle saamelaisten kansallispäivänä 06.02.2017. Osa osasta 5.
Yle TV1 Uutiset klo 20:35.

Hallituksen ja saamelaiskäräjien välit ovat kireät.
...
Toimittaja Sasha ... "Presidenttiparin vierailu Inarissa vain yksi mutta sitä mieluisin syy. Esityksiä oli valmisteltu paljon. Oli saamelaisten kansallispäivä ja myös pohjoismaisen saamelaisyhteistyön satavuotispäivä."

Roope: "Mäkin tykkäsin Amokista ja Ailusta. Ne on mun lempiartisteja".

Toimittaja: "Saamelainen räppi ottaa kantaa, nyt epäoikeudenmukaisesti toteutuviin maa- ja vesioikeuksiin."

Ailu Valle: "Parin viime vuoden aikana on huomattu, ettei valtio halua tukea saamelaisia varsinaisissa. oikeissa asioissa."

Toimittaja: " Luonnonvarojen käyttö nousi esiin myös Saamelaiskäräjien ja presidentin neuvotteluissa. Saamelaisten ja Sipilän hallituksen välit ovat kireät".

Heikki Paltto: "Tällä hetkellä ne eivät ole mitenkään hyvät. Kyse ei ole meistä."

Toimittaja: "Presidentiltä riitti ymmärrystä, mutta erotuomariksi hän ei ryhdy."

Niinistö: "En ota kantaa, mitä keskustelun johdosta pitäisi tehdä. Nämä ovat hallituksen asioita. Kun asiat ovat auki, ei minun ole sopivaa niitä kommentoida".
...

Yle saamelaisten kansallispäivänä maanantaina 06.02.2017. Yle TV1 Uutiset klo 20:35. (Osa)

Heikki Paltto on Saamelaiskäräjien ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Keskisuomalainen tiistaina 7.2.2017. Inari. Heta Hassinen/STT

Presidentti toivoo yhteistyön tiivistyvän.
Juhlavuoden maakuntakiertue: Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja arvioi, että suhteissa hallitukseen on parantamisen varaa.

..."Sisällä saamelaisten kansallispäivän juhlassa puheenaihe siirtyi luontevasti saamelaisten oikeuksiin . juhlapuheesssaan Niinistö kertoi toivovansa, että yhteistyö Suomen valtion ja saamelaisten välillä sujuu ymmärtävässä ja kunnioittavassa hengessä.

- Euroopan unionin ainoana alkuperäiskansana saamelaiset ovat pitäneet esillä omia oikeuksiaan, ja tässä työssä toivon, että yhteistyö Suomen valtion ja saamelaisten kesken vain tiivistyy.

Presidentti ei kuitenkaan ottnut kantaa siihen, pitäisikö Suomen vahvistaa YK:n kansainvälisen työjärjestön ILOn 169-sopimus nyt itsenäisyyden sekä saamelaisyhteistyön 100-vuotisjuhlavuonna.

- Nämä ovat hallituksen asioita Suomessa, ja kun asiat ovat kovasti auki, niin ei ole sopivaa, että lähden niitä kovin paljoa puntaroimaan, Niinistö totesi.

Saamelaiskäräjien ensimmäinen varapuheenjohtaja Heikki Paltto arvioi, että Niinistön kehotus läheisempään yhteistyöhön kuulostaa erittäin hyvältä. Hän mainitsee. että yhteistyössä maan hallituksen kanssa olisi vielä paljon parantamisen varaa.

- Nyt näyttää, että vastakkainasettelu on kääntymässä ja olisikin hyvin tärkeää, että alettaisiin huomioida enemmän saamelaisia ja saamelaisten oikeuksia, Paltto pohtii.

Saamelaisyhteistyötä juhlittiin maanantaina myös Trondheimissa Norjassa, jossa pidettiin 100 vuotta sitten pohjoisen yhteistyön vauhtiin sysännyt saamelaiskokous. Suomi osallistui maanantain juhlallisuuksiin virkamiestason edustuksella, sillä työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps) joutui perumaan matkansa hallituskiireiden takia.

- Tässä kävi niin, että minäkin sain sinne kutsun, mutta kuukausia sen jälkeen, kun tämä (Inarin) tilaisuus oli jo sovittu. Ilmeisesti hallituksella oli tuiki tähdellistä keskusteltavaa tänään ja sen vuoksi ministeri Lindström ei päässyt paikalle. Hänenhän piti sinne Trondheimiin lähteä, Niinistö kertoi Inarissa.

Pohjoismaiden kesken ei Niinistön mukaan ole erityisiä erimielisyyksiä saamelaisasioiden hoidosta.

- Nyt on mielenkiintoinen vaihe, kun Suomi aloittaa Arktisen neuvoston puheenjohtajana. Ainakin minun toivomukseni on, että Pohjoismaat ovat tiukasti mukana meidän ohjelmassamme, ja varmasti nämä saamelaiskysymykset nousevat esiin myös siellä."

Keskisuomalainen tiistaina 7.2.2017. Inari. Heta Hassinen/STT
Kuva: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio tapasivat ylälappilaisia saamelaisnuoria saamealaismuseo Siidan edustalla Inarissa saamelaisten kansallispäivänä maanantaina.

Kuva Pertti Manninen 13.02.2017

ISOLLE SIVULLE!

Ylessä saamelaisten kansallispäivänä 2012.

2012. Miksi olette niin hienoina tänään? - Nyt on saamelaisten syntymäpäivä.
Kuva:Pertti Manninen.

http://www.nettisanomat.com/
2012/02/11/etusivu.htm


Arkisto 2012. Yle saamelaisten kansallispäivänä.
Evankelis-luterilainen kirkko pyysi saamelaisilta anteeksi.


 

 
Oddasat. Evankelis-luterilainen kirkko pyysi saamelaisilta anteeksi. - Kovat pakkaset eivät estäneet juhlia. - Pohjoismaisten poroajojen eilinen loppukilpailu oli dramaattinen.

  

06.02.2012 Johan Ante Utsi. Tervetuloa pohjoismaisten saamelaisuutisten pariin - Samuli Salmi, Oulu bismagotti bisba. Oulun hiippakunnan piispana -  

  

Piispa mainitsi anteeksipyynnön yhteydessä esimerkkinä sen - että kirkko häpeää sitä, että se tuki 1930-luvulla etnisiä tutkimuksia. - Oulun hiippakunnan piispan mukaan kirkko katuu ja pyytää anteeksi,

  

Että se on halveksinut saamen kieltä ja kulttuuria kirkollisessa elämässä. - Anteeksipyynnöllä on suuri merkitys kuulijoille. - se lämmittää, koska niin on tapahtunut menneisyydessä.

  

Enää ei ole niin, mutta silloin oli ja sen takia on hyvä kuulla - että kirkko on puolellamme. - Historiantutkijan mukaan anteeksipyyntö on symbolinen ele. -
 

  

Veli-Pekka Lehtola, historijjádutki. Tämä käynnistää keskustelun. - jossa meidän on puhuttava menneistä tapahtumista ja tuoda ne esiin.

Ohjelmaopas Yle TV1 06/02/2012. TV-uutiset - Kotikatsomo: Kahlekuningas - Elokuvan hetki: Vuosaari - 07/02 (Ti) 00.26-00.39 Apinatasavalta - 00.40-00.54 Oddasat.

Nettisanomat. Pertti Manninen. Torstai 2012-02- 09. klo 09:52. Mobikuvat: Maanantai 2012-01-06 klo 00.41- 00.44 Pertti Manninen. 


 

 

 


Yle saamelaisten kansallispäivänä 2012 ja nyt 2017

2012. Miksi olette niin hienoina tänään? - Nyt on saamelaisten syntymäpäivä.

http://www.
nettisanomat.com/
2012/02/11/etusivu.htm


Ohjelmaopas Yle TV1 06/02/2012. TV-uutiset - Kotikatsomo: Kahlekuningas - Elokuvan hetki: Vuosaari - 07/02 (Ti) 00.26-00.39 Apinatasavalta - 00.40-00.54 Oddasat.

Yle saamelaisten kansallispäivänä: Apinatkin maininnanarvoisia, saamelaiset ei.

Ylen kuuluttaja illan päättyesssä: "... ja illan päättää Apinatasavalta." Apinatasavallan jälkeen lähetetystä saamenkielisestä uutislähetyksestä Oddasat ei sanaakaan. Ihan varma en tietenkään voi olla mainittiinko kansallispäivänä kertaakaan saamelaisista mitään missään ohjelmassa, mutta niissä parissa illan uutislähetyksessä, jotka näin, ei ainakaan.

Mobikameralla otin kuvia saamenkielisestä uutislähetyksestä. Kuvista noin viidennes ei onnistunut, joten seuraavassa on puutteita. Puuttuvat kuvat ja tekstit pitää sitten vain hyväksyä ja muistella mitä niissä oli, jos lähetyksen näki. Kokonaan näkemättömille ne kuitenkin tuovat edes hitusen siitä maailmasta, josta valtavirrassa ei juuri kerrota.

Nettisanomat. Pertti Manninen. Torstai 2012-02- 09. klo 09:52. Mobikuvat: Tiistai 2012-01-07 klo 00.41- 00.44 Pertti Manninen.

06.02.2012. Yle saamelaisten kansallispäivänä: Apinatkin maininnanarvoisia, saamelaiset ei.
http://www.nettisanomat.com/
2012/02/08/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/
2012/02/09/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/
2012/02/10/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/
2012/02/11/etusivu.htm06.02.2012. Oddasat.
Sauli Niinistö, Suoma odda presideanta.

http://www.nettisanomat.com/
2012/02/13/etusivu.htmRAW VIEW

VALTIONPALKINTO LUE!

Skrubusta nettiin LUE!

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYS


Yle saamelaisten kansallispäivänä 06.02.2017
Osa1: Klo 15:00 Yle TV1, Yle News ja Selkouutiset KUVASARJA

Maanantai 06.02.2017. Klo 15.10. TV1. Selkokieliset uutiset.

Yle saamelaisten kansallispäivänä 06.02.2017

Maanantai 06.02.2017. Klo 15.10. TV1. Selkokieliset uutiset.

"Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on oma kieli ja kulttuuri. Saamelaisten kotiseutua on Lappi, ja heillä on myös oma lippu. Saamelaiskäräjät on saamelaisten oma parlamentti, joka puolustaa saamelaisten elämäntapaa. Saamelaisten elämäntapaan kuuluuu esimerkiksi poronhoito.

Valtiot ovat pitkään sortaneet saamelaisia, ja heiltä on esimerkiksi otettu maata pois.
(Selkouutiset jatkuvat toisella aiheella: Virtuaalipelien suosio kasvaa...).

Myöhäisemmät uutislähetykset tulossa!

 

 

 Sunnuntai 2017-02-05 N:o 1908 - HELMIKUU 2017 - ISOLLE SIVULLE!

Runebergin päivä 5.2.
Arkistosta vuodelta 2004: J.L. Runeberg 200 vuotta.


"... mursi kauheasti suomeksi, oli iloinen ja reipas, ja otti ryypyn kun tarjottiin. Sekä omituisen alkuperäisen, muista eroavan ulkomuotonsa takia, johon kuitenkin pian tottui, että kelpoisuutensa ja tarmonsa kuin myöskin perin rehellisen ja hyvän käytöksensä takia suosittelivat häntä vanhemmat nuoremmilleen ja kaikki häntä kunnioittivat."


Katkelma: MUUTAMIA SANOJA LUONNOSTA, KANSAN LUONTEESTA JA ELINTAVOISTA SAARIJÄRVEN PITÄJÄSSÄ. HELSINGFORS MORGONBLAD 1834.

Suom. Juhani Aho (1906). SUOMEN SANA 18. - Kuva: E. J. LÖFGREN: JOHAN LUDVIG RUNEBERG. Öljymaalaus 1861. Helsingin Yliopisto.

http://www.nettisanomat.com/
2004/02/05/jlruneberg.htmVastaava päätoimittaja Pertti Manninen - Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Jokaiselle etusivulle!

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogiIlmoita ilmaiseksi sivu! - 101 ilmoitusta -

 

 

 


Lauantai 2017-02-04 N:o 1907 - HELMIKUU 2017 - ISOLLE SIVULLE!

SIPILÄ EI OLLUT JÄÄVI.
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen: "Näillä tiedoilla en voi sanoa että hän olisi voinut toimia jotenkin toisin". KUVASARJA

Pääministeri Juha Sipilän miljoonaomaisuus pörssiyhtiöissä: Elisa, Fortum, Kemira, Kesko, Kone, Metso, Neste, Nokia, Nokian renkaat, Orion, Sampo, Stora Enso, UPM-Kymmene ja Wärtsilä. LUE!


Ministeri Anne Berner: "Valtion varat eivät riitä ..." KUVA

Pääkirjoitus: AUTOILIJAT NÄYTTÄVÄT PUNAISTAAN MINISTERI BERNERILLE LUE!

Anne Bernerillä oli ja on pääministerin täysi tuki liikenneverkkouudistuksissa LUE!

Arkisto 2013. Liikenneministeri Merja Kyllönen hurahtui urkintajärjestelmään LUE!

Arkistokuva 2013. Jakopalvelu KUVA

Timo Soini
tyrmää liikenneväylien yhtiöittämisen ja autoilijoiden seurannan. Kuvat

Petteri Orpo: "Autokauppa on hyytynyt ... toimintatapoja pitää hieman kehittää" KUVASARJA

Anne Bernerin esitys: HE HYÖTYVÄT, HE KÄRSIVÄT KUVA

Arkistokuva 2013. Vanha lastensairaala hajoaa käsiin KUVA


Kahden herran palvelija. Tapaus Kaisa Mäkäräinen. Vuonna 2013 ja nyt 2017 LUE!


VUOSIKATSAUS 2016. KUVAVALIKOIMA. VALITSE!

KUVA: "Pääministeri ei ole edes tiennyt seikoista joihin epäilys perustui"."Pääministeri ei ole edes tiennyt seikoista joihin epäilys perustui". Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

YLEN UUTISET KESKIVIIKKONA 01.02.2017 20:32.
Kuvat: Pertti Manninen.


Viikkosanomat helmikuu 3, 2017

Pääministeri Sipilä ei ollut jäävi myöntäessään lisärahaa Terrafamelle, Oikeusasiamies vapautti Sipilän.

Koville se otti kuitenkin ja Sipilä sai tehdä parhaansa kiemurrellakseen ulos jääviysepäilyistä.

Oikeusasiamies totesi mm, että Kansan Uutisten toimittajan ottaessa yhteyttä edeltävänä rahanmyöntämispäivänä, ei ollut kysytty mitään yksityiskohtaista asiaan liittyvää, vaan vain yleistä.

Lisäksi lasten osaomistaman firmasta hankinta olisi joka tapauksessa tehty, vaikkei rahaa olisi myönnettykään. Tästä on siis asiantuntijalausunto tosi jäävistä paikasta, Terrafamelta.

Asian ydin on nyt siinä, että Sipilän salaiset omistukset eivät vieläkään ole tulleet julki ja emme voi siis edelleenkään tietää, mitkä rahapäätökset hyödyttävät suoraan Sipilää tai hänen sukulaisiaan.

Kauppalehti Optiossa on hyvä ja perusteellinen kirjoitus Sipilän bisnes ym. historiasta ja sielläkin yksi kirjoittajista kiinnittää tähän huomiota.

On siellä myös selostus tai ainakin maininta kuinka tämä Sipilän hallitus on tehnyt suoraan metsänomistajia suosivan myyntitulomuutoksen. Sipilällähän on metsää 180 ha yhdessä vaimonsa kanssa.

On siellä sekin mainittu kuinka Sipilä osti joltakin tuttavaltaan firman, jonka hän sitten myi USAAN ja joka firma sitten meni pois suomalaisilta sen siliän tien. Sipilälle myynyt pitää Sipilän tekoa ”vieläkin epäisänmaallisena tekona”.

Yleisesti voisi sanoa, että ulkomaisten ostajien rahojen alkuperästä emme tiedä mitään. Ne voivat olla verirahoja, huumerahoja tai varastettuja rahoja. Voivathan ne olla myös omia rahoja, tästäkin on paljon esimerkkejä Suomessa, jokunenhan on jäänyt kiinnikin.

Yleisesti voisi sanoa, että bisnesmies on aina bisnesmies ja aina niin härski kuin voi olla. Eivät tietenkään kaikki. Sipilähän voi olla poikkeus, mutta emmehän me sitä tiedä, eikä meidän annetakaan sitä tietää. Parasta olisi tietenkin, että kansan ei tarvitsisi elää tällaisessa epätietoisuudessa. Miljonäärin on paha katkaista kaikki kytköksensä, koska harvassa on ihmiset, jotka luopuvat omistuksistaan vapaaehtoisesti ja voisivat palvella isänmaataan kytköksistä vapaina.

Viikkosanomat. Pertti Manninen. Perjantai 03.02.2017 12:43 Kirkkonummen uimahallin kahviossa, kun tähän tuli vapaa hetki Kirkkonummen Urheilijoiden historian kirjoituksesta. Kohta pääsen erääseen isoon leikearkistoon käsiksi.

Linkki Kauppalehti Option artikkeliin
02.02.2014 ”Juha Sipilän opintie politiikassa on ollut kivinen”
http://www.kauppalehti.fi
/uutiset/juha-sipilan-opintie-politiikassa-on-ollut-kivinen/6wNH3Mr7
RAW VIEW

VALTIONPALKINTO LUE!

Skrubusta nettiin LUE!

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYSHelmikuu. Muutos

Mikään ei ole muuttunut paitsi asenteeni. Kaikki on siis muuttunut.
Anthony De Mello

Sinulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen.
Sokrates

Tulevina vuosikymmeninä itse kunkin tekemät henkilökohtaiset valinnat ovat ratkaisevimmat terveyden ja pitkän iän määräävät tekijät.
Journal of the American Medical Association 

(17) Kokoelmasta RAKASTA. Aforismeja, runoja ja mietteitä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Toimittanut Arto Manninen. Gummerus 2012. 

 

 

 


Lauantai 2017-01-07 N:o 1899 - TAMMIKUU 2017

PÄÄMINISTERI JUHA SIPILÄN TERVEHDYS YLESSÄ.
"Toivotan kaikille suomalaisille hyvää satavuotisjuhlaa. Juhlan teemana on yhdessä, joten toivon, että yhteenkuuluvaisuudentunne lisääntyy vuoden aikana. Teen kaikkeni sen eteen, että näin tapahtuu." 30.12.2016.

Pääministerin tervehdys KUVAT

Rakasta! Aforismeja LUE!

Suosittelemme. Hakkarainen LUE!

Terrafame-selvityksen puutteita LUE!

Puolet epäilee salaista agendaa LUE!

Fingerroosin rohkea persie KUVA

Harkimon jouluevankeliumi LUE!

Pääkirjoitus. Sipilän jääviys LUE!

VUOSIKATSAUS 2016Rakasta lähimmäistä niinkuin itseäsi. 
3 Moos 19:18

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
Matt 7:12

Tse Kung kysyi: "Onko olemassa yhtä sanaa, jonka voisin ottaa elämänohjeekseni?" Kungfutse vastasi: "Sana on SHU, vastavuoroisuus: Älä tee toiselle sitä, mitä et tahtoisi heidän tekevän itsellesi".
Keskustelut 15:23 

Kokoelmasta RAKASTA. Aforismeja, runoja ja mietteitä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Toimittanut Arto Manninen. Gummerus 2012. 
Tammikuu. Rakasta itseäsi!

 

 
Torstai 2016-12-29 N:o 1896 - JOULUKUU 2016 -

JOULUKUU 2016. PÄÄKIRJOITUS.

PÄÄMINISTERI JUHA SIPILÄ EI OIKEASTI HALUA KARISTAA JÄÄVIYSEPÄILYJÄ HARTEILTAAN.

Niin kauan kuin pääministeri Juha Sipilä haluaa salata omistuksensa VAKUUTUSKUORIIN, niin ei ole mahdollisuutta selvittää onko hän jäävi osallistuessaan päätöksiin valtion rahojen myöntämisessä erilaisille yrityksille. Tämä Terrafame-case oli joko vahinko tai sitten koepallo tuleville suunnitelmille ja toiminnoille.

Ohessa Kansan Uutisten kirjoitus "Pääministerillä läheiset yhteydet Talvivaaran urakoitsijaan" (KU Johan Alén 24.11.2016 10.30), josta jääviyskohu sai alkunsa ja jonka kohun Sipilä käänsi tarkoituksellisesti pois tästä ydinkysymyksestä kauhealla metelillä. Meteli näyttää uppoavan ainakin kannattajiin.

Nettisanomat. Pääkirjoitus. Pertti Manninen. Itsenäisyyspäivän jälkeen joulukuun seitsemäntenä 2016.

http://www.nettisanomat.com/
2016/12/07/etusivu.html

 

 


2015

HUHTIKUU 2015. KUVA. NUORALLATANSSI MAALAISTENTALOLLA VAALITULOKSEN SELVITTYÄ YHDEN MAINOKSEN VIELÄ MUISTUTTAESSA NATOSTA JA JULKISISTA PALVELUISTA.HUHTIKUU 2015. KUVA. NUORALLATANSSI MAALAISTENTALOLLA VAALITULOKSEN SELVITTYÄ YHDEN MAINOKSEN VIELÄ MUISTUTTAESSA NATOSTA JA JULKISISTA PALVELUISTA.

KUVA: PERTTI MANNINEN PÄIVÄMATKALLA HELSINGIN KAMPISSA TIISTAINA 21.04.2015 16:14 ISMO HÖLTÖN NÄYTTELYYN TUTUSTUEN ATENEUMISSA JA VANHEMPIEN HAUTAA KEVÄTKUNTOON LAITTAEN MALMILLA.

Perjantai 2017-02-03 N:o 1906 - HELMIKUU 2017 - ISOLLE SIVULLE!

Ministeri Anne Berner: "Valtion varat eivät riitä ..." KUVA

Pääkirjoitus: AUTOILIJAT NÄYTTÄVÄT PUNAISTAAN MINISTERI BERNERILLE LUE!

Anne Bernerillä oli ja on pääministerin täysi tuki liikenneverkkouudistuksissa LUE!

Arkisto 2013. Liikenneministeri Merja Kyllönen hurahtui urkintajärjestelmään LUE!

Arkistokuva 2013. Jakopalvelu KUVA

Timo Soini
tyrmää liikenneväylien yhtiöittämisen ja autoilijoiden seurannan. Kuvat

Petteri Orpo: "Autokauppa on hyytynyt ... toimintatapoja pitää hieman kehittää" KUVASARJA

Anne Bernerin esitys: HE HYÖTYVÄT, HE KÄRSIVÄT KUVA

NÄIN SE ALKOI: MINISTERI ANNE BERNER ENSIMMÄISESSÄ TIELIIKENNEVERKKO-SELVITYKSEN TIEDOTUS-TILAISUUDESSA:

"Valtion varat eivät riitä ylläpitämään ja kehittämään Suomen liikenneverkkoa."
Esitteen laatija: LVM Liikenne ja viestintäministeriö.

SELVITYKSEN KÄSITTELY KESKEYTETTIIN JA YRITETÄÄN UUTTA. YLE NYHETER MAANANTAINA 30.01.2017:

"Berners trafikreform drogs tillbaka för en vecka sedan."
"Lännen Media: "Trafikgruppen ska arbeta ett år."

Kuvat: Perttti Manninen maanantaina 30.01.2017 19:34.RAW VIEW

VALTIONPALKINTO LUE!

Skrubusta nettiin LUE!

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYS

Maanantai 2017-01-30 N:o 1905 - TAMMIKUU 2017 - LAAJA

Pääkirjoitus: AUTOILIJAT NÄYTTÄVÄT PUNAISTAAN MINISTERI BERNERILLE LUE!

Anne Bernerillä oli ja on pääministerin täysi tuki liikenneverkkouudistuksissa LUE!

Arkisto 2013. Liikenneministeri Merja Kyllönen hurahtui urkintajärjestelmään LUE!

Arkistokuva 2013. Jakopalvelu KUVA

Timo Soini
tyrmää liikenneväylien yhtiöittämisen ja autoilijoiden seurannan. Kuvat

Petteri Orpo: "Autokauppa on hyytynyt ... toimintatapoja pitää hieman kehittää" KUVASARJA

Anne Bernerin esitys: HE HYÖTYVÄT, HE KÄRSIVÄT KUVA

Osmo Soininvaara pitää Jussi Halla-ahoa ihan tonttuna. LUE!

Lasse Lehtinen sai seuraa. Oulussa härskien stipendien jaolle jatkoa. LUE!

Erkki Virtasen aikalaistodistus: ”Arja Alho onnistui pelastamaan vain puoluetoverinsa Ulf Sundqvistin pankkikriisivelkaloukusta ja sai sen kunniaksi potkut.” LUE!

Donald Trumpin uudistukset KUVASARJA

Kahden herran palvelija. Tapaus Kaisa Mäkäräinen. Vuonna 2013 ja nyt 2017. LUE!

Pääministeri Juha Sipilän miljoonaomaisuus pörssiyhtiöissä LUE!

Arkistokuva 2013. Vanha lastensairaala hajoaa käsiin KUVA

KUVA. "AUTOILIJAT NÄYTTÄVÄT PUNAISTAAN MINISTERI BERNERILLE".

Pääkirjoitus. AUTOILIJAT NÄYTTÄVÄT PUNAISTAAN MINISTERI BERNERILLE.

Liikennekaariuudistus tyssäsi kolmeen asiaan: 1) Mustaan laatikkoon eli autoilijoiden seurannan mahdollistamiseen. 2). Epäilyksiin siitä, että teiden yhtiöittäminen johtaisi ajan kuluessa niiden yksityistämiseen ja rahastamiseen. 3) Ministeri Anne Bernerin tapaan runnoa esitys läpi väkisin pääministeri Juha Sipilän hyväksymänä.

Kokoomus ja perussuomalaiset haistoivat tilaisuuden torpata esitys-selvitys heti alkuunsa. Kokoomuksellahan oli hampaankolossa tämä Juha Sipilälle runnottu tv-show, jossa hän ilmoitti marssivansa presidentin puheille, jollei kokoomus suostu sote-uudistuksen maakuntahallinnon synnyttämiseen. Siinä silloinen valtiovarainministeri Alexander Stubb vedettiin kölin alta oikein kunnolla. Ehkä tämäkin nöyrtyminen joudutti Stubbin syrjäyttämistä. Ellei nyt sitten kaikki ollutkin suurta draamaa, jossa terveydenhuollon yksityistämisen siemen päästettiin itämään kansalle tuhoisin seurauksin joskus tulevaisuudessa.

Nyt tänään on kuitenkin asetettu liikennetyöryhmä, johon osallistuvat kaikki eduskuntapuolueet. Asetetut tavoitteet, ainakin niiden pääosa, saavutettaneen nyt sitten hiukan hitaammin ja ehkä hiukan yltiöpäisimmät suunnitelmat karsien.

Maksumiehistä ei kuitenkaan ole epäilystä. Tavalliset autoilijathan tässä maksumiehiksi joutuvat, vaikka kuinka punaisia perävalojaan päättäjille näyttäisivätkin.

Pääkirjoitus. Pertti Manninen. Maanantai 30.01.2017 17:19.

Kuva: Pertti Manninen. Sunnuntai 29.01.2017 Helsingin Mäkelänkadulla Savon Linjan bussilla matkustaen.RAW VIEW

VALTIONPALKINTO LUE!

Skrubusta nettiin LUE!

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYS


Liikenneministeri Anne Bernerillä oli ja on pääministerin täysi tuki liikenneverkko-uudistuksissa 2017.

tammikuu 27, 2017

Liikenneministeri Anne Bernerillä oli ja on pääministerin täysi tuki liikenneverkko-uudistuksissa 2017

Tässä vain yritettiin toistaa kiky-sopimuksen kuvio: pakottaa kaikki osapuolet hyväksymään ”uudistukset”. Ehkä kansalaisten raivokas tuki yllätti samalla tavalla kuin kymmenien tuhansien palkansaajien kokoontuminen rautatientorille ”yhteiskuntasopimuksen” kuumimmissa vaiheissa.

Lopputulos on tärkein ja tässäkin päästään vielä tavoitteisiin. Jotain onnistutaan nyhtämään peruskansalta liikemiesten ja -naisten hyväksi. Surulliselta näytti, kun ministeri Berner esitteli selvitystään: Taustalla oli teksti: ”Valtion rahat eivät riitä teiden ylläpitoon.” Tämä teksti oli ainakin joissain Ylen uutisissa ja jos se on vielä tallella niin etsin sen. (Linkki 03.02.2017)

Eihän rahat riittäneet edes kansaneläkkeiden ja muiden kaikkein pienituloisten ihmisten etuuksiin, esim. hoitotukeen. Tämä on Suomen ensimmäinen hallitus, joka alensi kansaneläkkeitä, muistaakseni 0.45 prosenttia ja tietenkin jätti myös indeksikorotukset tekemättä.

Tällaisella solidaarisuudella tämä 100-vuotis juhla alkoi.

Viikkosanomat. Pertti Manninen. Perjantaina 27.01.2017 09:33 Peurungassa.

ARKISTOKUVA. Joulukuu 2013. "Jakopalvelu".

"Jakopalvelu" jäisellä kadulla keskipäivällä klo 12:00 torstaina 2013-12-12 Jyväskylässä Väinönkadulla toistaiseksi vain vapaaehtoisen seurantajärjestelmän palvelemana. Kuva: Pertti Manninen. www.jakopalvelu.com

ARKISTO. Joulukuu 2013. Viikkosanomat-blogi.

Jo on aikoihin eletty: Vasemmiston ministeri hurahtui urkintajärjestelmään. Merja Kyllönen.

joulukuu 18, 2013

Vasemmiston liikenneministeri Merja Kyllönen on ihastunut autojen seurantajärjestelmään. Hän ei siis suoralta kädeltä tyrmännyt edeltäjänsä asettaman työryhmän esitystä vaan hurahti siiihen innokkaasti.

Nokian x-pääjohtaja Jorma Ollila joka sattuu olemaan myös Shellin hallituksen verinen puheenjohtaja, höynäytti Kyllöstä tosi pahasti.

Sitä se tekee kun pääsee herrojen kanssa marjaan.

Omituiselta tuntuu, että vasemmiston ministerillä ei ole mitään historian tajua, eikä paljon muutakaan tajua maailmanmenosta.

Viikkosanomat. Pertti Manninen. Keskiviikko 2013-12-18 klo 17:24 sydämen aikaan.

http://viikkosanomat.fi/
2013/12/18/jo-on-aikoihin-eletty-vasemmiston-ministeri-hurahtui-urkintajarjestelmaan-merja-kyllonen/

Lisäys 24.01.2017. Merja Kyllönen itse asetti ko. työryhmän! Nettisanomat. Pertti Manninen

http://www.
nettisanomat.com/
2013/12/20/etusivu.html


 

 


Kahden herran palvelija. Tapaus Kaisa Mäkäräinen. Vuonna 2013 ja nyt 2017.

tammikuu 12, 2017

Jokaisella urheilijalla on tietenkin oikeus itse päättää miten taitojaan käyttää. Vaarana on kuitenkin ympärillä olijoiden pyrkimykset ja omat kunnianhimot. Kaisa Mäkäräinen neljä vuotta sitten houkuteltin mukaan maastohiihtäjäksi omasta lajistaan ampumahiihdosta. Silloisen ja nykyisenkin valmentajan Jarmo Punkkisen kunnianhimo oli niin suuri, ettei estänyt Mäkäräistä hajottamasta voimiaan ja jopa ohjasi Mäkäräistä maastohiihtoon. Punkkisestahan olisi tullut ensimmäinen valmentaja, jonka valmennettava olisi voinut voittaa maailmanmestaruuden kahdessa lajissa, siis hiihdossa ja ampumahiihdossa.

Hiihdon päävalmentaja Magnus Dahlenillakin oli oma lusikkansa siinä sopassa. Välillä näytti siltä, että hän tarkoituksellisesti häiritsi Mäkäräisen keskittymistä omaan lajiinsa. Pannukakkuhan sitten 2013 siitä tuli. Mäkäräinen ei päässyt viestijoukkueeseen. Pettymyksensä hän peitti hyvin ja oli kohtalaisen iloisen näköinen, ainakin kuvassa, joka oli nimetty Nettisanomissa: ”Ampumahiihdon maailmanmestari Kaisa Mäkäräinen kertoo olevansa tyytyväinen suoritukseensa, vaikka mitalia, eikä edes viestipaikkaa tullut. ”
http://www.
nettisanomat.com/
2013/02/26/etusivu.html

P2260172d20130226makarainen400ccls

Miten pelata kasinoita, siinäpä kysymys.

Sama meno jatkuu nyt vuonna 2017. Valmentaja Jarmo Punkkinen kertoo, että päätös on yksinomaan Kaisa Mäkäräisen. Hiihdon valmentaja Reijo Jylhä ei lupaa viestipaikkaa, mutta varman paikan ylimatkalle, 30 km:lle. Joitain näyttöjäkin täytyisi antaa kilpailuissa, joissa muut suomalaiset ovat mukana. Tämä taas tietäisi poisjäämistä parista oman lajin maailmancupista ja mitä ilmeisemmin haaveesta voittaa se.

Miksei kukaan sano, että pitäisi keskittyä omaaan lajiinsa ja olla siinä niin hyvä kuin on. Ei kai siihen keskittymiseenkään ole hyväksi haaveilla toisessa lajissa menestymisestä. Tuleeko sitten pannukakku niinkuin viimeksi. Päätöshän on tietenkin urheilijan itsensä, mutta kyllä näillä ympäripyörijöiltäkin puuttuu tietty jämäkkyys, tarkoituksella tai tahattomasti.

Jari Isometsä, jo vuosia sitten rangaistuksensa kärsinyt, arvioi Kaisa Mäkäräisen tasoa muihin suomalaisiin verrattuna. Hän sijoittaa Mäkäräisen tasaiseen kakkosryhmään, josta viestijoukkue valitaan. Oman sotkunsa siihen tuo lisäksi, että 5 km kisoja ei järjestetä, joten valinta on kuitenkin lopuksi mutu-tuntumalta.

Jarmo Punkkisesta karu kommentti vuodelta 2014; ”Lisäksi hänellä on se synti taakkanaan, joka aikoinaan jäi vähemmälle huomiolle. Hän nimittäin tuhosi Kaisa Mäkäräisen yhdet mm-kisat, kun tahtoi olla ensimmäinen valmentaja, joka olisi valmentanut suojattinsa maailmanmestariksi molemmissa lajeissa, siis ammuntahiihdossa ja maastohiihdossa. Huonostihan siinä kävi. Mäkäräisen pää meni pyörälle ja hän ei pystynyt siitä selviämään. Dahlenillakin oli tässä sotkussa sormensa pelissä kun valitsi Mäkäräisen hiihtojoukkueeseen.”
http://viikkosanomat.fi/
2014/02/14/lahtopaikka-ratkaisi-mitalin-dahlen-maarasi-niskanen-hiihti-hiukan-selostajistakin/

Jättipotistahan kaikki haaveilevat.

Viikkosanomat. Pertti Manninen. Torstai 2017-01-12 09:36

Rahoituksesta.
Kaisa Mäkäräisen lajissa rahoitus on turvattu, kun se on niin mielenkiintoinen televisio-laji. Myös lajin parhaat tekevät kilpailu kilpailulta hyvän tilin.

Suomessa nyt juuri vuoden alusta Veikkaus Oy:ksi yhdistetty Veikkaus-Ray- Finntoto jakaa tuotoistaan urheilulle 25 %, siis merkittävän osan, Rahoitus tapahtuu valtion budjetin kautta ja kokonaistuotosta jää 200 miljoonaa euroa jakamatta. Valtio, joka on siis turvannut monopolin jatkumisen saa 200 miljoonaa omiin tarkoituksiinsa. Tätä ei useinkaan kerrota, vaan uskotellaan, että kaikki tuotto käytettäisiin nimettyihin hyviin tarkoituksiin.

Monopolin vastustajat ovat sitä mieltä, että monopoli pitäisi purkaa, koska lisenssijärjestelmillä voitaisiin saada sama tuotto ja enemmänkin, koska järjestäjät olisivat tehokkaampia.

Lisäksi tähän monopoliin liittyy se ikävä piirre, että toimeenpanija on myös valvova elin, siis pelaamisen haittojen valvoja. Tässä pitäisi olla tietysti yhtiöstä riippumaton elin, joka olisi sosiaali- ja terveysministeriön asettama.

Ulkomaiset, siis tällä hetkellä ulkomaiset, peliyhtiöt tarjoavat netissä mitä moninaisimpia pelimahdollisuuksia. Nettipelaaminen, joista houkuttimena ilmaiskierrokset ja varsinkin isoimmat jättipotit, on viime vuosina ollut jatkuvassa kasvusunnassa Voitonjaonkin väitetään olevan reilumpaa pelaajia kohtaan, mutta suurelle osalle heistä jää mysteeriksi miten pelata kasinoita ja jäädä voitolle.

Rahoitusteksti ja peleistä kertovat linkit lisätty maanantaina 16.01.2017 08:41. Tätä osaa muokattu tiistaina 17.01.2016 10:35.

Pääministeri Juha Sipilän miljoonaomaisuus pörssiyhtiöissä: Elisa, Fortum, Kemira, Kesko, Kone, Metso, Neste, Nokia, Nokian renkaat, Orion, Sampo, Stora Enso, UPM-Kymmene ja Wärtsilä.

tammikuu 15, 2017

Pääministeri Juha Sipilähän ei ole kertonut, vaikka vaadittu onkin, miljooniensa määrää eikä sitä, mihin ne varat on sijoitettu. Kaikki on kätketty ns. vakuutuskuoriin ja muihin varallisuusinstumentteihin. Oikeuskansleri on hyväksynyt, samoin kuin myös eduskunnan enemmistö, tämän selvityksen riittäväksi kertomaan ministerin sidonnaisuuksista.

Ainoa kohdalle osunut ja julkaistu yksityiskohtainen selvitysyritys on Kansan Uutisissa torstaina 24.11.2016 toimittaja Johan Alénin julkaisema kirjoituksessa ”Emme tiedä mihin yhteiskunnallisesti merkittäviin yhtiöihin pääministerin varat sijoitetaan”. Ylen määräaikainen toimittaja Jarno Liski yritti tehdä samanlaista selvitystä, mutta Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen ja uutistoiminnan päällikkö Atte Jääsleläinen estivät selvityksen tekemisen ja mahdollisesti jo valmiin jutun esittämisen. Toimittaja Liskin työsopimusta ei ole sitten myöhemmin uusittu.

Kansan Uutisten kirjoituksessa torstaina 24.11.2016 muun muassa:

”Juha Sipilä vakuuttaa, että hän ei voi vaikuttaa varoillaan tehtäviin sijoituspäätöksiin. Olemme tämän vakuutuksen varassa.”

”Pääministeri Juha Sipilällä (kesk.) on mahdollisuus sijoittaa Helsingin pörssin yhtiöihin ilman että sidonnaisuus tulee julki. Sipilä tiedetään miljonääriksi, mutta hänen varoillaan tehtävät sijoitukset on piilotettu.”

’Sipilän käyttämät Nordea-pankin sijoitustuotteet mahdollistavat sijoittamisen 14:ään Helsingin pörssissä noteerattuun yhtiöön. Nämä hyvin suuret yhtiöt ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, ja niillä on mittavaa toimintaa ulkomailla:

”Tietoliikenneyhtiö Elisa. Yksi Suomen merkittävistä matkapuhelinoperaattoreista.
Energiayhtiö Fortum. Toimintaa Pohjoismaissa, Venäjällä ja laajemmin Itämeren alueella.
Teollisuuskemikaalien valmistaja Kemira. Toimintaa 40 maassa.
Kaupan alan Kesko. Kolmanneksen markkinaosuus Suomessa, toimii Valko-Venäjällä asti. Ilmoitti lokakuussa myyvänsä Venäjän-kauppansa.
Hissivalmistaja Kone. Globaali yritys. EU:n komissio langetti kartellisakkoja vuonna 2006.
Prosessiteollisuuden laitevalmistaja Metso. Globaali yritys.
Öljy-yhtiö Neste. Omistaa esimerkiksi 45 prosenttia perusöljylaitoksesta Bahrainissa.
Tietoliikennealalla toimiva Nokia. Satatuhatta työntekijää ympäri maailman, toistuvasti osallisena globaaleissa yritysjärjestelyissä.
Rengasvalmistaja Nokian Renkaat. Tehtaita mm. Venäjällä.
Lääketeollisuusyhtiö Orion. Päämarkkina-alue Suomi mutta tuotteita myynnissä yli sadassa maassa.
Finanssikonserni Sampo. Merkittävä pohjoismainen pankki.
Metsäyhtiö Stora Enso. Suomalais-ruotsalainen maailman mittakaavassa suuri paperin valmistaja.
Metsäyhtiö UPM-Kymmene. Suuri yhtiö on rönsyillyt myös biopolttoaineen valmistukseen.
Konepaja Wärtsilä. Toimittaa moottoreita ja voimalaitoksia ympäri maailman.”

”Tarkennetaan vielä, että Suomen pääministerillä on mahdollisuus itse valikoida, että hän saa tuottoa näiden yhtiöiden jakamasta voitosta ja niiden osakkeiden arvonnoususta.”

”Myöhemmin tässä jutussa Sipilä kertoo, että hän ei käytä tätä mahdollisuutta. Kansalaiset eivät kuitenkaan voi varmuudella tietää sitä.”

”Toinen mahdollisuus aktiiviseen sijoittamiseen kuoren kätkössä olisi valikoida Nordean rahastovalikoimasta haluamansa. Sijoittaja voi vaihtaa rahastoja kulloistenkin tietojensa ja arvioidensa mukaan.”

http://www.kansanuutiset.fi/
artikkeli/3634239-emme-tieda-mihin-yhteiskunnallisesti-merkittaviin-yhtioihin-paaministerin-varat-sijoitetaan

Tämä siis Kansan Uutisissa torstaina 24.11.2016.

Toimittaja pyytää sitten tarkennuksia Sipilältä ja päättää kirjoituksensa näin:
”Hän vastasi kysymyksiini avustajansa välityksellä:
– Sidonnaisuusilmoitukseni pohjalta pystytte joka hetki näkemään sijoitukseni. Mitään muuta epäsuoraakaan yritysomistusta ei ole.
Pyysin vielä tarkennusta, ja pääministeriltä toimitettiin vastaus:
– Mitään muita yritysomistuksia ei ole. Sidonnaisuusilmoituksesta selviää kaikki rahastojen kautta olevat omistukset, joiden sisältöön en voi vaikuttaa. Sisällöt selviävät pankkien julkisilta sivuilta.”

”Pääministerin mukaan erilaiset varainhoitajat siis päättävät, mihin varat sijoitetaan. Sipilän varat ovat vakuutuskuorten kätkössä, ja me olemme hänen vakuutuksensa varassa.”

Tämä siis Kansan Uutisissa torstaina 24.11.2016.

Kirjoitus julkaistu myös Nettisanomien Sipilän omistuksia koskevassa juttukokonaisuudessa.
http://www.
nettisanomat.com/
2016/12/07/etusivu.html

Alaskan Yukon 1800-luvun loppupuoli

HAPPY
NEW YEAR


Gold Rush - Kultakuume
Charlie Chaplin 1925.


Kuva Ylen Teema-kanavalta sunnuntaina 2011-01-02 klo 18:47. Pertti Manninen.

Lauantai 2016-12-31 N:o 1898 - JOULUKUU 2016 - LAAJA

VUOSIKATSAUS 2016

TAMMIKUU 2016
HELMIKUU 2016
MAALISKUU 2016
HUHTIKUU 2016
TOUKOKUU 2016 - ELOKUU 2016
SYYSKUU 2016
LOKAKUU 2016
MARRASKUU 2016
JOULUKUU 2016


Arkistokuvia 7 vuoden takaa:
12 kuvaa vuoden lyhimpänä päivänä 2009. KATSO!

ARKISTO 2005: "VIIMEINEN TALOUSARVIO" LUE!

VUOSIKATSAUS 2016. KUVAVALIKOIMA. VALITSE!
VUOSIKATSAUS 2016

TAMMIKUU 2016
HELMIKUU 2016
MAALISKUU 2016
HUHTIKUU 2016
TOUKOKUU 2016 - ELOKUU 2016
SYYSKUU 2016
LOKAKUU 2016
MARRASKUU 2016
JOULUKUU 2016RAW VIEW

 

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYS

 

KUVAT: PERTTI MANNINEN


Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi

Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta!

Sunnuntai 2013-04-21: Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta! Suomalaiset Euro- ja Emu-intoilijat Ylen esittämässä dokumentissa 21:49, 21:54 ja 22:07. Kuvat: Pertti Manninen. Isonna!
 

ARKISTO SYYSKUU 2014.
PAASIKIVEN PATSAALLA.


PAASIKIVEN PATSAALLA. Pieni istuva pysähdys patsaan jalustalla ilmaisia Narinkkatorilla jaettuja mainosnakkeja mutustellen hiukan ympäristöä tarkkaillen ja hetken kuluttua Kiasman edestä lähtevän bussin kyytiin kiíruhtaen.
OPPIA AHMIVA NEITONEN
Kuvat: Pertti Manninen torstaina 2014-09-18 klo 17:11 - 17:20. Helsinki Mannerheimintie.

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi
"Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa".Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa.
Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Asemakatu. Forum. Keskiviikkona 2008-11-12 klo 09:55. 


"Vanha lastensairaala hajoaa käsiin - Nyt kyllä raskennetaan yhdessä uusi - Lahjoita 10 - Lahjoita 20- Uusi lastensairaala - Katso ketkä jo ovat talkoissa mukana: http://www.uusilastensairaala2017.fi
"Mitä kuuluu?" Maanantai 2013-03-04 16:03. Jyväskylä. Vapaudenkatu. Paikallisterminaali. Kuva: Pertti Manninen. Laajenna!
 
Nettisanomat Keskiviikko  2007-04-04. "Äidin rakkaus". Helsinki. Rautatientori. Lauantai 2007-03-31 klo 11. Pertti Manninen. Kuvasarja.
http://www.nettisanomat.com/
2007/04/04/etusivu.html

Kaiken keskellä aina läsnä! - VIIKKOSANOMAT


"Käden ojennus". Uusi tulkinta aikaisemminkin julkaistusta kuvasta. Pertti Manninen. Viikon kuva torstaina 31.07.2003.
http://www.nettisanomat.com/
2003/07/31/viikonkuva.htm
Arkisto 2001.

SMILE
from MODERN TIMES

Lyric by
JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS

Music by
CHARLIE CHAPLIN

Moderately, with great warmth


SMILE, thou' your heart is aching,
SMILE, even tho' it's breaking,
When there are clouds in the sky,
you'll get by,
If you SMILE though your fear and sorrow,
SMILE and maybe tomorrow,
You'll see the sun come shining thru
for you.

Light up your face with gladness,
Hide ev'ry trace of sadness.
Alto' a tear
may be ever so near,
That's the time you must keep on trying,
SMILE, what's the use of crying,
You'll find that life is still worth while,
If you'll just SMILE.


AIN', hymy voimat antaa.
AIN', hymy taakat kantaa,
harmaatkin pilvet puistat
kun muistat
hymy AIN' pois vie murheen, huolen,
AIN', hymy ilon puolen
tuo auringon paistelulle,
sulle.

Kasvoillesi onni suo.
Suru aina murheet tuo,
nyt ne peitä,
kaikk' kyyneleet heitä.
Nyt se on tehtävä, itku pois,
AIN', hymy elämän tois.
Taistele, muista sääntö vain,
niin, hymy AIN'.

 

Moderately, with great warmth

AIN' - HYMY

suomennos: pertti manninen,
1.0-versio, 17.05.01modern times - nykyaika. kuvitelma.


http://www.nettisanomat.com/ 2001/05/17/hymy.htm


 

 

Mobi Nettisanomat 2017/02/18 - Sananvapaus. Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausrikoksessa. Käräjäoikeus 24.01.2012 - Hovioikeus 20.04.2012 - Korkein oikeus 05.12.2014 - Hovioikeus 19.11.2015. Nettisanomat ja sen sisarjulkaisut, velkomusoikeudenkäynti, kantaja asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vantaa, todistaja myyntipäällikkö Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki, vastaaja päätoimittaja Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa. - Presidentti Sauli Niinistö pesee kätensä saamelaisten oikeuskysymyksessä. - Helsingin Sanomat lauantaina 11.2.2017. Mielipide. Juha Tapiola. Saamelaiset: Sulauttamispolitiikka jatkuu käytännössä edelleen. Saamelaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa. - Keskisuomalainen tiistaina 7.2.2017. Inari. Heta Hassinen/STT Presidentti toivoo yhteistyön tiivistyvän. Juhlavuoden maakuntakiertue: Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja arvioi, että suhteissa hallitukseen on parantamisen varaa. - Yle saamelaisten kansallispäivänä 2017 - Arkisto 2012. - Kokoelmasta RAKASTA. Helmikuu - SMILE from MODERN TIMES - Hymy - PATSAALLA - KUVAT. KAMPISSA. - Vuosisadan kuva - Kuva. Vanha lastensairaala hajoaa käsiin. - Kuva. Käden ojennus. Karuselli. - etusivu - Lauantai 18.02.2017 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi -

2017, Sananvapaus, Verkkoviestien hävittäminen, laajuus, kunnianloukkausrikos, Käräjäoikeus, 2012, Hovioikeus, 2012, Korkein oikeus, 2014, Hovioikeus, 2015, Nettisanomat. sisarjulkaisut, velkomusoikeudenkäynti, kantaja, asianajaja, Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vantaa, todistaja, myyntipäällikkö, Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki. vastaaja, päätoimittaja, Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa, Yle , Presidentti, Sauli Niinistö, käsienpesu, saamelaisten oikeus, kysymys, saamelaisten kansallispäivä, 2012, presidentti, Niinistö, HS, Mielipide, Juha Tapiola, Sulauttamispolitiikka, edelleen, Saamelaisten oikeudet, toteutuminen, Suomi, Keskisuomalainen, Heta Hassinen, STT, toivo, yhteistyö,

N:o 1915 Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2017-02-18 ja 2017-02-19, nettiin 2017-02-19 11:32 ja 2017-02-19, linkkejä 2017-02-19.
Johdantoteksti sananvapaus01-sivulta liitetty sivun alkuun 23.02.2017.
Mobiversion etusivulle: http://www.nettisanomat.com/
mobi/etusivumobi.html
 


Sivun alkuun!


Nettisanomat.com-sivuston mobiversiona nettiin torstaina 2017-02-16 19:27..

 


Nettisanomat.com-sivuston mobiversiona nettiin (sivut 18.02.2017 - 04.04.2017) keskiviikkona 2017-04-12.