POISTOT (HO 19.11.2015)

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999Ilmoita ilmaiseksi! - Arkisto - Kuvat 2008   Otsikot 2008
 N:o 719. Keskiviikko 2008-01-16
Etusivulle!
edellinen   UUSIN   - KHO: Lex SipooSibbo oli jo! - Pääkirjoitus: Oikeudenmukaisuudesta - KHO:n Päätös
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen: "Pitää haluta olla oikeudenmukainen". - Ralf Wadenström-blog
 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös.

KHO:2008:1
Vuosikirjanumero KHO:2008:1
Antopäivä 15.1.2008
Taltionumero 33
Diaarinumerot 2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07

Kuntajako - Hallintovalitus - Erityisen painava syy - Helsingin seutu

Valtioneuvosto oli kuntajakolain nojalla päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä siten, että Helsingin kaupunkiin liitetään niin sanottu Västerkullan kiilan alue Vantaan kaupungista sekä lounaisosa Sipoon kunnasta. Päätös merkitsi samalla myös yleisen hallinnollisen aluejaotuksen osittaista muuttamista Helsingin seudulla.

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että kuntajaon muutos täytti kuntajakolain 3 §:n 1 momentin 1-4 kohdissa säädetyt yleiset oikeudelliset edellytykset kuntajaon muutokselle.

Sipoon kunnan vastustuksen vuoksi kuntajaon muutos voitiin kuntajakolain 5 §:n 2 momentin mukaan jo tästä syystä tehdä vain erityisen painavilla 3 §:n mukaisilla edellytyksillä. Valtioneuvoston päätöksen lainmukaisuutta ratkaistaessa oli tältä osin otettava huomioon, että kysymyksessä oli erityinen Helsingin seutuun kuuluva alue, jolla tarkoitetaan pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien muodostamaa aluetta. Se oli maan muista kunnallisista jaotuksista poikkeava alue. Tämä ilmeni muun ohella siitä, että valtioneuvoston vuonna 2000 maankäyttö- ja rakennuslain nojalla antamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingin seutu oli asetettu muuhun maahan verrattuna erityiseen asemaan. Kun otettiin huomioon liitosalueen sijainti ja sen merkitys Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen hallitulle ja tasapainoiselle kehittämiselle sekä liitoksen luomat edellytykset parantaa Helsingin seudun asuntorakentamista sekä liikenneyhteyksiä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti, kuntajakolain 3 §:n yleiset edellytykset täyttyivät kuntajakolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla myös erityisen painavina. Valtioneuvoston päätös ei ollut lainvastainen.

Kuntajakolaki 3 § ja 5 §

Päätös kokonaisuudessaan ja sisällysluettelo


Kort referat på svenska

HFD:2008:1
Årsboksnummer HFD:2008:1
Givet 15.1.2008
Liggarnummer 33
Diarienummer 2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07

Kommunindelning - Förvaltningsbesvär - Särskilt vägande skäl - Helsingforsregionen

Statsrådet hade med stöd av kommunindelningslagen beslutat att kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad ändras så, att till Helsingfors stad ansluts den så kallade Västerkullakilen från Vanda stad samt sydvästra delen av Sibbo kommun. Beslutet innebar samtidigt en partiell ändring av den allmänna administrativa områdesindelningen i Helsingforsregionen.

På de grunder som närmare framgår av beslutet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att ändringen i kommunindelningen motsvarade de allmänna juridiska förutsättningar för en ändring i kommunindelningen om vilka bestäms i 3 § 1 mom. 1-4 punkterna i kommunindelningslagen.

Eftersom Sibbo kommun motsatte sig ändringen i kommunindelningen, kunde ändringen enligt 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen genomföras endast under särskilt vägande i 3 § i samma lag nämnda förutsättningar. Vid prövningen av lagenligheten hos statsrådets beslut gällde det i detta avseende att observera att det var fråga om ett särskilt område i Helsingforsregionen, som anses vara det område som huvudsstadsregionen och dess kranskommuner tillsammans bildar. Området skiljde sig från andra kommunala indelningar. Detta framgick bland annat av att statsrådet hade givit området en särställning jämfört med andra områden i landet, när statsrådet 2000 med stöd av markanvändnings- och bygglagen fastställde de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Med hänsyn till det överförda områdets läge och betydelse för en behärskad och balanserad utveckling av samhällsstrukturen i Helsingforsregionen samt de möjligheter som anslutningen i överensstämmelse med de riksomfattande målen för områdesanvändningen medförde till bättre bostadsbyggande och trafikförbindelser i Helsingforsregionen, fanns det enligt 3 § i kommunindelningslagen sådana allmänna förutsättningar för ändringen i kommunindelningen som även var särskilt vägande så som avses i 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen. Statsrådets beslut var inte lagstridigt.

Kommunindelningslagen 3 och 5 §

Päätös kokonaisuudessaan ja sisällysluettelo

 

Netistä poimittua muutama tunti päätöksen jälkeen tiistaina 2008-01-15:

AAMULEHTI
Tiistai 15.1.
(Kellotaulun aika n. 12:45)

Tuoreimmat uutisotsikot
11.51.
Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti.
(Linkki. Etusivulla).


HBL
Tisdag 15.1.2008 KL 12.50

Helsingfors får del av Sibbo
Publicerad: 15/01 08:12 Uppdaterad: 15/01 10.58
Helsingfors får utvidgas till Sibbo. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde gränstvisten till Helsingfors fördel genom att förkasta de klagomål som lämnats in mot statrådets beslut om annekteringen av delar av Sibbo. Läs mera
Harkimo: "Helsinfors borde ge ersättning"
Luoma: "Utvecklingen går om intet"
Sibboförening överklagar till EG-domstolen
Wallin: "Besvikelsen är stor"
(Pääuutinen etusivulla).


HS.fi
Tiistaina 15.01.2008

Helsinki laajenee Lounais-Sipooseen.
(Päivitetty 8:55) (8:12)
Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Helsingin ja Sipoon alueliitoksesta tehdyt valitukset. KHO:n päätös tarkoitta käytännössä sitä, että osa Lounais-Sipoota ja Vantaan niin kutsuttu Västerkullan kiila liitetään Helsinkiin.
Pajunen: Lounais-Sipoo osa kaupunkirakennetta 10-15 vuoden päästä (9:16)
Lounaissipoolaiset äänestävät Helsingin vaaleissa jo tänä syksynä (8:49)
Wallin: Sipoo-päätös pettymys (10:25)
Sipoo saa 57 hehtaaria Nikkilän ja Pigpyn maa-alueita (10:30)
(Pääuutinen etusivulla).


ILTALEHTI.fi
15.1.2008

Helsinki voitti rajakiistan. Sipoolaisjulkut pettyivät
"Helsingin maksettava korvauksia"
"Alueen luonne on säilytettävä"
"Takaisku demokratialle"
- Ei se voi näin mennä, että viedään veronmaksajia, eikä siitä saa mitään vastineeksi, liikemies Harry Harkimo ihmettelee.
EXTRA Kunnanjohtaja: Sipoolaiset pettyneitä
EXTRA Sipoo-päätös puhdistaa pääministerinEXTRA Sipoo saa metron
EXTRA Helsinki kaavailee Sipoon alueelle pientaloja
EXTRA Helsinki sai osan Sipoosta
TAUSTA IL 2.1: Sipoo valitti Itä-UUdenmaan kaavasta
TAUSTA IL 14.11: Sipoo jarruttaa metron laajentamista itään
KESKUSTELE! Onko Helsingin laajentaminen tarpeen?
(Uutinen etusivulla).


ILTA-SANOMAT
Tiistaina 15.1.2008

Helsingin ja Sipoon rajakiista ratkesi. Helsinki voitti
15.1.2008 08:16, päivitetty 15.01. 10:40
Helsingin ja Sipoon välinen rajakiista on ratkennut Helsingin eduksi. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntajaosta tehdyt valitukset. Lue
KESKUSTELU Oliko Sipoo-päätös mielestäsi oikea?
LUE LISÄÄ Kunnanjohtaja: Lounais-Sipoon kehitys menee hukkaan
LUE LISÄÄ Pajunen: Helsinki kaavoittaa uudet Sipoo-maansa heti
(Uutinen etusivulla).


Kaleva.plus
Tiistai 15.1.2008

Kotimaa
12:12 Sipoolaisyhdistys vie rajaliitoksen EY-tuomioistuimeen.
(Linkki. Etusivulla).


KESKISUOMALAINEN+

(Otsikko-päiväys puuttuu)

Sipoolaisyhdistys vie rajaliitoksen EY-tuomioistuimeen.
12.08
KOTIMAA -
Sipoon puolestra -yhdistys aikoo valittaa Helsinki-pakkoliitoksesta EY-tuomioistuimeen. Asiasta kertoi yhdistyksen varapuheenjohtaja Caspar Berndzen. Berndzenin mukaan liitospäätös on lainvastainen, sille ei ole olemassa lain vaatimia erittäin painavia syitä. Myös Sipoon kunnanjohtaja Markku...
(Uutinen etusivulla).


MAASEUDUN TULEVAISUUS.fi
Tiistai 15.1.2008

Rajakiista ratkesi, Helsinki laajenee Sipooseen
Helsingin ja Sipoon välinen rajakiista ratkesi Helsingin eduksi. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntajaosta tehdyt valitukset. Valtioneuvosto pätti viime kesänä, että ...
(Pääuutinen etusivulla).


SAVON SANOMAT
(Otsikko-päiväys puuttuu)

07:07 (Päivitetty 09:07)
Helsinki voitti Sipoo-kiistan
Helsingin ja Sipoon välinen rajakiista on ratkennut Helsingin eduksi. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntajaosta tehdyt valitukset. Valtioneuvosto päätti viime kesänä, että Helsinki saa Sipoon lounaisosia ja kaistan Vantaata. Päätöksestä tehtiin 25 valitusta, joihin...
(Uutinen etusivulla).


SUOMENMAA
Tiistaina 15.1.2008

STT Pääotsikot
Helsinki voitti Sipoo-kiistan.
11.29 15.01
Sipoolaisyhdistys vie rajaliitoksen EY-tuomioistuimeen.
12.12 15.01
(Linkit. Etusivulla).

Turun Sanomat
Tiistai 15. tammikuuta 2008

Viime uutiset
Sipoo-liitos EY-tuomioistuimeen
15.01.2008 13:00:00
Helsinki voitti Sipoo-kiistan
14.01.2008 18:36:00.
(Linkit etusivulla).


US Kotimaa
15.01.08 13:42

Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti
Helsinki voitti Sipoo-kiistan
(Päälinkit Kotimaa-sivulla. Etusivulla ei mitään).

 
Liite. Ralf Wadenström. Ote blogista tiistaina 2008-01-15. 


 
Midnight Sun Restaurant Patong Kata phuket.fi 


  arsedel.fi 
Opeta lapsi uimaan!

Sananvapaus kauppatavarana


"Elokuvalipulla kohtuuton hinta"

Netistä poimittua muutama tunti päätöksen jälkeen tiistaina 2008-01-15.

Liite. Ralf Wadenström. Ote blogista tiistaina 2008-01-15. 


Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen: "Pitää haluta olla oikeudenmukainen".
Nettisanomat keskiviikkona 2006-07-12.

"Pitää haluta olla oikeudenmukainen."

"Päättäjän on pystyttävä vastustamaan kovaäänisimpiä vaatijoita, jotka uhkaavat putsata pajatson muiden nenän edestä."


"Jussi Pajusen toimintamalli on, että itseään pitää pystyä katsomaan työpäivän jälkeen peilistä silmiin".

Kirkko & kaupunki keskiviikkona 2005-12-14.

Näin alkoi lehden juttu, joka kertoi kaupunginjohtajasta joulun edellä viime vuonna jolloin Jussi Pajunen kumppaneineen jo suunnitteli kaikessa hiljaisuudessa Sipoon maiden ryöstöä Helsingille.

Lue lisää tämä ja muitakin artikkeleja näistä "kannibaaleista" ja tästä "kannibalismista", jolle Helsingin Sanomat on torstaina 22.06.2006 antanut luvan pääkirjoituksessaan "Helsingin alueliitosesitys on tyly mutta perusteltu" kannibaalit nimeltä mainiten. Maan hallitus toteuttaa nämä suunnitelmat erityislailla valtiomies Matti Vanhasen siunauksella!
Lue lisää!

Nettisanomat tiistaina 2008-01-15.

Pääkirjoitus. Mietteitä oikeudenmukaisuudesta.

Demokratiaan kuuluu, että kaikki päätökset ovat oikeudenmukaisia, tai ainakin oikeudenmukaisuuteen pyrkiviä. Näinhän ei tietenkään oikeasti ole kuin määritelmässä. Todellisuus on toisenlainen: raadollinen. Ahneus ja omien etujen puolustaminen on johtotähti. Heikommat ja heikoimmat hävitkööt!

Esimerkkejä on turha luetella, mutta lueteltakoon niitä turhuudesta huolimatta. Teollisuusmaat riistävät kehitysmaita. Lapset kuolevat.

Työssäkäyvät riistävät työssäkäymättömia, eläkkeet on leikattu, vanhukset, jopa sodankäyneet veteraanit, kurjistuvat. Klopit, joiden isät eivät ole olleet sodassa, nujertavat nyt näitä vanhuksia, ja jos he ovat jo kuolleet, niin heidän lapsiaan.

Hokemalla hoetaan, että köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Jotain pitäisi tehdä, mutta varallisuusvero poistetaan, perintöveroa ollaan rikkailta poistamassa. Osinkotulot ja pääomatulot pursuvat joka paikkaan, rikkaille, ja niistäkään ei viitsitä maksaa matalaa veroa, vaan piiloudutaan muka ulkomaalaisomistuksen taakse. Kaikki tapahtuu valtiovallan, tällä hetkellä siis pääministeri Matti Vanhasen erityisessä suojeluksessa.

Tätä taustaa vasten
on ymmärrettävä KHO:n päätös Sipoon amputoimisesta. Laki on niinkuin se luetaan. Asia oli muuttunut jo arvovaltakysymykseksi, eikä mikään instanssi halua ehdon tahdoin asettua tällöin ruokkijaansa vastaan, kun kerran päätös joko hyvällä tai huonolla omallatunnolla voitiin kirjata mahtimiesten hyväksi, joille rakentamisbisneksen läheisyys tuo turvallisuutta.

Pieni väliesimerkki, henkilökohtainen. Kun Vaasan hovioikeus eväsi kuulusteluoikeuden asianajan laskutusta koskevassa riidassa, niin tästä oikeudenkäyntivirheestä huolimatta KO (korkein oikeus) ei ottanut juttua käsiteltäväkseen, kysymys oli vahvemman oikeudesta. Oikeuslaitos suojeli asianajaa. Tämä oikeuden istunnon osa on nauhoitettu ja nauhoitus on purettuna luettavissa, josta asia ilmenee. Sivulta on poistettu asianajaa ja asianajotoimistoa koskevat tunnistetiedot. Lue otsikolla: Laskuthovivirhe 2004-07-08.

Sipoo-päätös toi tosiaan mieleen oikeudenmukaisuuden. Nettisanomissa oikeudenmukaisuutta on käsitelty monessa yhteydessä, mutta tähän lopuksi vain yksi lainaus Jan Myrdalin kirjoituksesta: Oikeuden voitto eli rehellisin kansa. Analogia on ilmeinen.

"Ruotsalaiset talonpojat kyselivät ennen aikaan nälkätalvina toisiltaan arvoituksia. Yksi niistä kuului: "Mikä on rehellisin ammatti?
Vastaus: Pyövelin ammatti, sillä hän hoitaa sitä kaikkien nähden". ...

"Täytyy valita millä puolella on. Joko on ihanteiden, oikeudenmukaisuuden, isänmaan, moraalin, maailmanmarkkinoiden, hyvinvoinnin, elinkeinoelämän - ja napalmin puolella - tai niiden karkeiden kansojen puolella joita kiinnostavat enemmän puuvillanhinnat ja maa ja oikeus kuin yläluokan oikeudenmukaiset ihanteet." Jan Myrdal 24.07.1966 Aftonbladet. Nettisanomat 2003-04-10.

Nettisanomat. Pääkirjoitus. Pertti Manninen. 2008-01-15.
Ote Ralf Wadensrömin blogista keskiviikkona 2008-01-16.

Fallet Finland. Den 16 januari 2008

Det finns rättsstater där makten är fördelad mellan en verkställande och en dömande makt. Det finns länder där regeringens administrativa beslut inte går att överklaga. Och så finns Finland.

När Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade Sibbo kommuns besvär mot Helsingfors annekteringsinitiativ var motiveringen att Sibbobornas rättssäkerhet är tryggad emedan det går att besvära sig över statsrådets beslut. HFD:s beslut från igår visar att denna möjlighet inte är reell. Innehållet i besvären mot statsrådets beslut hade ingen betydelse. Det var känt från förut att HFD ogärna går emot statsrådet. HFD har en liknande linje eller linjelöshet som Helsingin Sanomat: Oberoende vem som sitter i regeringen stöder man regeringens linje. I fallet Sibbo fanns det emellertid inga juridiska möjligheter att inte ogiltigförklara statsrådets beslut. Ändå förkastades alla besvär. Där motiveringar för statsrådets beslut saknades plockade domstolen fram egna motiveringar. Där de formella felen var uppenbara förbigick man påståendena om formella fel.

Det är inte politikernas uppgift att kritisera domarnas beslut. Däremot bör medierna granska HFD:s beslut, vilket en del medier även i en viss mån har gjort. (Se Yles nyhetsartikel "Pressröster riktar kritik mot HFD " .) Jag hoppas att även så många jurister och statsvetare som möjligt granskar beslutet. Det är först och främst till denna "högre instans" som jag vill föra ärendet vidare. Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) dömer huvudsakligen i fall som berör brott mot mänskliga rättigheter och domstolen torde inte kunna upphäva HFD:s domslut. EG-domstolen (Europeiska gemenskapernas domstol) dömer huvudsakligen i tvister mellan medlemsstater i EU och EU-institutioner. Inte heller här torde man kunna överklaga beslut som tagits av HFD. Lika väl torde det finnas goda möjligheter att Finland och HFD prickas. Och det går att yrka på att högsta förvaltningsdomstolen själv upplöser sitt beslut.

Wednesday January 16, 2008 - 07:26am (EET)

Fallet Finland. Den 16 januari 2008


Liite. Ralf Wadenström. Ote blogista tiistaina 2008-01-15.

Yahoo 360 Ralf Wadenström.


Sananvapaus kauppatavarana

" Uhattu Helsinki tuo esille erittäin kiinnostavia yksityiskohtia Sanomatalosta. Siihen lisättiin rakentamisen aikana kaksi kerrosta korkeutta alkuperäisestä asemakaavasta poiketen ja sitä levennettiinkin sivusuuntaan. Talon oli määrä olla ensin Kiasman ja sitten Postitalon korkuinen, mutta valmiina talo ylittää reippaasti molemmat ja jättää koollaan Eduskuntatalon varjoonsa.5) Selostaessaan lehtiyhtiön menettelyä Rakennuslehti kirjoitti: "Sanoma Oy:lle annettiin ilman julkista keskustelua Helsingin arvokkaimpiin kuuluva tontti Töölönlahdelta ja vielä optio toiseen tonttiin. Se paremmin kaupunki kuin Sanomatkaan eivät pitäneet tiedottamisen arvoisena sitä, että rakennukseen myönnettiin jälkikäteen kahden kerroksen verran lisää korkeutta. Sanoma Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kievarikin myönsi Hufvudstadsbladetissa, että kaupunkilaisille selvisi vasta rakentamisvaiheessa, kuinka suuri talosta todella tulee."6)

Vuotta aiemmin korkein hallinto-oikeus KHO oli käsitellyt Sanomatalon kaavavalitusta ja hyväksynyt sen äänin 4-1 hallintoneuvos Lauri Tarastin vastustaessa, kirjoitti Rakennuslehti. Sanoma Osakeyhtiö oli rakennusaikana ryhtynyt hakemaan lisärakennusoikeutta kahden kerroksen verran Helsingin kaupungilta. Toisin sanoen lehtiyhtiö haki lautakuntatasolta muutosta Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymään kaavaan ja sai sen. Sanomatalon piirustuksia muutettiin rakentamisaikana. Helsingin Sanomat ei pitänyt näitä muutoksia uutisen eikä polemiikin arvoisina, vaikka Helsingin keskustan avoimet maisemat pimennettiin kertaheitolla kaikilta tulevilta sukupolvilta nykyisin elävän lisäksi."

Katkelma kirjasta MARTTI VALKONEN Journalismin salat I: SANANVAPAUS KAUPPATAVARANA
Nettisanomat 2005-02-22.


Nettisanomat N:o 711. Lauantai   2008-01-05

2006. Kirjoituksia Sipoosta.

Sipoo on pääministerin tonttisodan ensiaskel. Rakennuslehti 2006-11-23.

Lex Sibbo


http://360.yahoo.com/wadenstrom
Lex Sibbo. Den 3 januari 2008

"Helsingin Sanomat on jo ottanut heti kantaa tulevaan oikeusprosessiin" (
Nettisanomat 2006-12-03)
Eksyikö pääministeri Matti Vanhanen Sipoon korpeen? Nettisanomat. Pääkirjoitus sunnuntaina 2006-12-03.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus Sipoon pitäisi kyetä näkemään kokonaisetu kokonaisuudessaan Nettisanomissa sunnuntaina 2006-12-10

Helsingin Sanomat. Seitsemän kirjoitusta Sipoosta. 
Päätoimittaja Janne Virkkusen esitelmä Katse eteenpäin seminaarissa.

Ilta-Sanomat. Neljä pääkirjoitusta Sipoosta.

Kolmentoista lehden kirjoittelu perjantaina 2006-12-01 selvitysmies Pekka Myllyniemen Sipoo-selvityksestä. Nettisanomat sunnuntaina 2006-12-10 

Suuri maaryöstö. Osat 1-4. 2006/11/23/etusivu.html

Suuri maaryöstö. Sipoo. Vanhasen valinnat ja Mannisen manipuloinnit paljastumassa! Pääkirjoitus. Sipoo - Sibbo. Lue!

Rakentamisbisneksen läheisyys tuo turvallisuutta! Toista sataa otsikkoa ja katkelmia kirjoituksista. Lue! 


  Sunnuntai 2008-01-13. Kuvat 2008. Nro 1.


Kerjäläinen maassa. Ma 2008-01-07.


Pyörä talutuksessa. Ma 2008-01-07.


Lapsi vaunussa. Ma 2008-01-07.


Poika lumikasassa. Ma 2008-01-07.


Lintu pysäkillä. Ma 2008-01-07.


Tyttö vauhdilla. Ma 2008-01-07.


Marski jalustalla. Ma 2008-01-07.

Kuvat 2008

Avantouinnin SM 25.-27.1.2008. www.peurunka.fi

2007 Pääministeri (Statsministern, Finnish PM) Matti Vanhanen

Aftonbladet Onsdag 2007-02-21.
Guardian Unlimited Saturday March 17 2007
Iltalehti maanantai 2007-03-19.
Nettisanomat perjantai 2007-03-23.

Nettisanomat perjantai 2007-10-05.
Pitkä-Matti haastoi ex-morsiamensa käräjille: Nyt minulle riittää! Nyt saat kunnon selkäsaunan!


Isonna!


Ydinaseeton vyöhyke on tehtävä taas ajankohtaiseksi

Mauno Koiviston aukiolta Urho Kekkosen kadulle The GazettE ...Nettisanomat torstaina 2004-03-25


SanomaWSOY:n tekemä rikos jäi selvittämättä!
Irak-vuoto-asiakirjat olivat Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan salaisia. Ilta-Sanomat julkisti niitä kuitenkin neljään eri kertaan, siis rikkoi lakia toistuvasti jatkuvasti. Suomen lain mukaan rikokseen osallistunutta pitää rangaista kuin olisi sen itse tehnyt. Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ei kuitenkaan nostanut syytettä Ilta-Sanomia vastaan, koska lehden edustajat olivat poliisikuulusteluissa kertoneet, etteivät tiedä kuka asiakirjat oli lähettänyt ruskeassa kirjekuoressa toimitukseen. Kirjekuoretkin on sittemmin hävitetty.
SanomaWSOY:n tekemä rikos jäi selvittämättä!
 


  N:o 707. Tiistai 2008-01-01

edellinen  seuraava UUSIN - Onnellista vuotta 2008! - Rochefortin tytöt - Crack! Snap! Futz! -

BONNE ANNEE 2008

Heti vuoden vaihduttua ja tanssin loputtua, klo 00.05 Ranskan aikaa, Suomen paukuttelun jo hiljalleen päättyessä. TV5MONDE EUROPE, Le plus grand cabaret. Kuva: Pertti Manninen tiistaina 2008-01-01 klo 01.05.

Onnellista vuotta 2008!

2007 2008 Isonna!


Guardian Search all sites Human Rights

Sök Aftonbladet mänskliga rättigheter

Lapsen oikeuksien julistus

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999
Ilmoita ilmaiseksi! - Arkisto - Kuvat 2008   Otsikot 2008

Nettisanomat. Keskiviikko 2008-01-16. N:o 719.  12 lehden etusivut netissä Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Sivut 2008-01-16, nettiin 2008-01-16, linkkejä 2008-01-16.

Linkit vuoden 2007 sivujen perusaineistoon.

Linkit vuoden 2008 otsikoihin.

Linkit vuoden 2008 kuviin.


2008/01/16 - Nettisanomat - KHO:n päätös - Sipoo- Helsinki - Vantaa - Kuntajako - Hallintovalitus - Erityisen painava syy - Helsingin seutu - 12 lehden etusivut netissä. - KHO: Lex SipooSibbo oli jo! - Jussi Pajunen: "Pitää haluta olla oikeudenmukainen" - AAMULEHTI, HBL, HS.fi, ILTALEHTI.fi, ILTA-SANOMAT, Kaleva.plus, KESKISUOMALAINEN+, MAASEUDUN TULEVAISUUS.fi, SAVON SANOMAT, Suomenmaa, Turun Sanomat, US kotimaa, Yahoo 360 Ralf Wadenström. Tiistaina 2007-01-2008. - Sipoo uutinen. Pakkoliitos - Pääkirjoitus. Mietteitä oikeudenmukaisuudesta. Pertti Manninen -Jan Myrdal - Lex Sipoo-Sibbo. - Eksyikö pääministeri Matti Vanhanen Sipoon korpeen? Pääkirjoituslinkki. -Le plus grand cabaret - kuva - Kuvat Pertti Manninen Nettisanomat keskiviikko 16.01.2008 - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat - 12.fi - Lakisanomat
 

Liite.

Asianajan laskutus, kunnianloukkaus ja asianajajan lausuma (Korjattu 2015-11-25)..


Lakisanomat.
Kiinniotto. Kuva Pertti Manninen heinäkuussa 2006, Helsinki Pasila.

Kunnianloukkaus

Sivun alkuun!

http://www.kho.fi/paatokset/42158.htm

 


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2008: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016.
Sivuilla, joilla on ollut teksti "(151poistettu 24.02.2016)" on teksti korvattu tekstillä "viittauksia tekaistuihin laskuihin" torstaina 13.05.2021.

 

 

2012-05-02: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianomaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

 


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2008: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016.
Sivuilla, joilla on ollut teksti "(151poistettu 24.02.2016)" on teksti korvattu tekstillä "viittauksia tekaistuihin laskuihin" torstaina 13.05.2021.