Keskiviikko 2008-01-16.

KHO: Helsingin ja Sipoon välisen rajan siirto. Vantaan alueen luovutus.
Tämän numeron etusivulle!

KHO:2008:1

Kuntajako - Hallintovalitus - Erityisen painava syy - Helsingin seutu

Päätös, josta valitetaan

1. Asian aikaisempi käsittely

1. 1. Helsingin kaupunginvaltuuston esitys

1.2. Kuntajakoselvittäjän ehdotus


1.3. Lausunnot kuntajakoselvittäjän ehdotuksesta

Uudenmaan maanmittaustoimisto

Sipoon kunnanvaltuusto

Vantaan kaupunginvaltuusto

Helsingin kaupunginvaltuusto

Etelä-Suomen lääninhallituksen

1.4. Huomautukset kuntajakoselvittäjän ehdotuksesta 

2. Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta

3. Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

3.1. Valitukset

Tero Ojanen

Frank Sjöström

Pär-Erik Sjöström

Kristina Sjöström

Antti Samuli Partanen

Camilla Weckström, Tomas Weckström, Monika Zakowski ja Winfrid Zakowski

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Astrid Nurmivaara ja Göran Härmälä

Juha Wermundsén ja Annika Wermundsén

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Marina Fazer, Majlen Fazer, Jan Fazer ja Karl Fazer

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Eija Tiilikka ja Jorma Tiilikka

Svenska Folkpartiet i Östra Vanda rf

Jouko Viljakainen

Peter Stenvall

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Sipoon kunnanhallitus

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Sipoon Puolesta ry - För Sibbo rf

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat rf

Kati Tyystjärvi, Jaakko Laakso, Pertti Oksman ja Tuula Saastamoinen

Ulf William Thuringin oikeudenomistajat Ulf Fredrik Thuring, Jöran Thuring, Christina Thuring, Bettina von der Pahlen ja Susann Thuring

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Catharina Lindroos, Janne Järvinen, Thomas Lindroos, Inger Bergman, Charles Lindroos ja Birgit Lindroos ja Magnus Lindroos

Pia Hjelt

Micaela Johansson, Kaj Erik Lönnblad ja Roger Wickholm

Leena Liipola

Menettelyvirheet

Valtioneuvoston päätös on perustunut virheelliseen ja puutteelliseen selvitykseen.

Muu lainvastaisuus

Catharina Westermark

Menettelyvirheet

Muu lainvastaisuus

Johanna Horelli

Menettelyvirhe

Muu lainvastaisuus

Sten Sundberg

Frank Sjöström, Pär-Erik Sjöström ja Kristina Sjöström

Merkitään,

3.2. Sisäasiainministeriön lausunto

3.2.1. Valtioneuvoston päätöksen perusteluiden arviointia

Erityisen painavat edellytykset ja tärkeä yleinen etu

Alueen määrittely kuntajakolain 3 §:n 1 momentissa

Suhteellisuusperiaatteesta

3.2.2. Sipoon kunnan valitus

3.2.2.1. Sipoon esittämät aineelliset valitusperustelut

Perustuslain 121 §:n ja kuntajakolain soveltaminen

Kuntajaon muutoksen vaikutukset Sipoon kunnan talouteen

Maankäytön suunnittelu Sipoossa

Helsingin kaupungin Sipoossa omistamien maiden vaikutus päätöksenteossa

Päätösten perusteluiden ja vaikutusten välinen kausaaliyhteys

Sipoon omat toimenpiteet

3.2.2.2. Sipoon esittämät menettelyyn liittyvät valitusperustelut

Sisäasiainministeriön vireillepano-oikeus

Menettely asetettaessa kuntajakoselvittäjää ja kuntajakoselvittäjän esteellisyys

Pääministeri Matti Vanhasen esteellisyys

Valtioneuvoston päätös ja päätöksen valmisteluun liittyvä kartta-aineisto

3.2.3. Juha ja Annika Wermundsénin valitus

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja

Päätöksen suhde kunta- ja palvelurakenneuudistukseen

Kuntajakoselvityksen tekemiseen varattu aika ja selvitykseen sisältyvät puutteet

3.2.4. Ulf William Thuringin oikeudenomistajien valitus

Västerkullan kiila

3.2.5. Camilla Weckströmin ym. valitus

3.2.6. Antti Samuli Partasen valitus

3.2.7. Sibbo Naturskyddare - Sipoon luonnonsuojelijat rf:n valitus

3.2.8. Alueiden käyttöä ja asuntopolitiikkaa koskevista valitusperusteluista

3.2.9. Muut valitukset

3.3. Selitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Helsingin kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin alueiden liittämistä koskevista valitusperusteluista

Menettelyä koskevat valitusperustelut

Sipoon kunnanhallitus

Vantaan kaupunginhallitus

3.4. Vastaselitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Tero Ojanen

Antti Samuli Partanen

Camilla Weckström, Tomas Weckström, Monika Zakowski ja Winfrid Zakowski

Astrid Nurmivaara ja Göran Härmälä

Juha Wermundsén ja Annika Wermundsén

Marina Fazer, Majlen Fazer, Jan Fazer ja Karl Fazer

Eija Tiilikka ja Jorma Tiilikka

Svenska Folkpartiet i Östra Vanda rf

Jouko Viljakainen

Peter Stenvall

Sipoon kunnanhallitus

Sipoon Puolesta ry - För Sibbo rf

Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat rf

Kati Tyystjärvelle asiakumppaneineen

Ulf William Thuringin oikeudenomistajat Ulf Fredrik Thuring, Jöran Thuring, Christina Thuring, Bettina von der Pahlen ja Susann Thuring

Catharina Lindroos, Janne Järvinen, Thomas Lindroos, Inger Bergman, Charles Lindroos ja Birgit Lindroos ja Magnus Lindroos

Pia Hjelt

Micaela Johansson, Kaj Erik Lönnblad ja Roger Wickholm

Leena Liipola

Catharina Westermark

Johanna Horelli

4. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Perustelut

4.1. Tutkimatta jättäminen

4.2. Raukeaminen

4.3. Pääasiaratkaisu

4.3.1. Yleiset perustelut

4.3.1.1. Säännökset

4.3.1.2. Ratkaisun lähtökohdat

4.3.1.3. Alueiden käytön suunnittelu ja päätöksenteko

4.3.1.4. Selvitysaineisto

Itä-Uudenmaan maakuntakaava

Itäsalmen keskustan asemakaavan muutos

Sipoon kunnan rakennusjärjestys

4.3.2. Erityiset perustelut

4.3.2.1. Menettelyyn liittyvät valitusperusteet

4.3.2.1.1. Hallintolain soveltaminen

4.3.2.1.2. Valmistelu

Kuntajakoselvittäjän asettaminen ja muutosesitys

Kuntajakoselvittäjän esteellisyyttä koskeva valitusperustelu

Kuntajakoselvittäjän esitys

Huomautukset ja lausunnot

4.3.2.1.3. Päätöksenteko

Valtioneuvoston päätöksen perustelut

Pääministeri Vanhasen esteellisyyttä koskeva valitusperustelu

Liitosalueen rajaus

4.3.2.1.4. Johtopäätös menettelyyn liittyvistä valitusperusteista

4.3.2.2. Kuntajaon muuttamisen oikeudelliset edellytykset

4.3.2.2.1. Oikeudellisia edellytyksiä koskevat oikeusohjeet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon muuttamisen yleiset edellytykset

Kuntajaon muuttamisen erityiset edellytykset

Hallinnon yleiset oikeusperiaatteet

4.3.2.2.2. Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun erityisasema

4.3.2.2.3. Liitosalueen erityispiirteitä

4.3.2.2.4. Oikeudellisten edellytysten arviointi

4.3.2.2.5. Johtopäätös kuntajaon oikeudellisia edellytyksiä koskevista valitusperusteista

4.3.3. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos

4.3.4. Oikeudenkäyntikulut

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Hallberg sekä hallintoneuvokset Ahti Rihto, Pirkko Ignatius, Niilo Jääskinen, Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Sakari Vanhala ja Heikki Harjula. Asian esittelijät kansliapäällikkö Riitta Mutikainen ja vanhempi hallintosihteeri Anneli Tulikallio.

http://www.kho.fi/paatokset/42158.htm

 
POISTOT (HO 19.11.2015)

Nettisanomat - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999
Ilmoita ilmaiseksi! - Arkisto - Kuvat 2008   Otsikot 2008

Nettisanomat. Keskiviikko 2008-01-16. N:o 719.  12 lehden etusivut netissä.  Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Sivut 2008-01-16, nettiin 2008-01-16, linkkejä 2008-01-16.

Linkit vuoden 2007 sivujen perusaineistoon.

2008/01/16 - Nettisanomat - Päätöksen yksityiskohtainen sisällysluettelo - KHO: Helsingin ja Sipoon välisen rajan siirto. Vantaan alueen luovutus - Päätös KHO:2008:1  Kuvat Pertti Manninen Nettisanomat keskiviikko 16.01.2008 - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat - 12.fi - Lakisanomat 

Tämän numeron etusivulle!

 POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2008: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016.
Sivuilla, joilla on ollut teksti "(151poistettu 24.02.2016)" on teksti korvattu tekstillä "viittauksia tekaistuihin laskuihin" torstaina 13.05.2021.

 

 

2012-05-02: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianomaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

 


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2008: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016.
Sivuilla, joilla on ollut teksti "(151poistettu 24.02.2016)" on teksti korvattu tekstillä "viittauksia tekaistuihin laskuihin" torstaina 13.05.2021.